Skip to main content

Full text of "Pharmacopoea Hagana ex auctoritate magistratus poliatrorum opera instaurata et aucta."

See other formatsi 


PHARMACOPOEA 

H A G A N A. 
i 
f 


/ 


■■‘I 

-1 
r 


t^Z/iV/ 

PHARMACOPOEA 

H A G A N A 

EX AUCTORITATE 

MAGISTRATUS 

POLIATRORUM OPERA ll A G - C 0 M l T V M, 

Apud FREDERICUM BOUCQUET. 
MDCCXXXVIII. i 1’ l' V. 0 '3 - vU'- '<> 


i l i' 4 ^ --f 


NOBILISSIMIS ET AMPLISSIMIS 

VIRIS. 

CAROLO LUDOVICO, 

BARONI a WASSENAER. 

TOPARCHAE IN DOVEREN, EQ.UESTRI 
NOBILIUM ORDINI, Q.UI IN HOLLAN- 
DIA EST, ADSCRIPTO, SENATUS AG¬ 
GERUM DELFLANDIAE ADSESSORI, 
SOCIETATIS INDIAE ORIENTALIS MO¬ 
DERATORI, PRAETORI HAGANO. 

JaCOBO de ByE, Mcd. Doct. 

HeNRICO VAN SLINGELAND,7,a. 

JOANNI HuDDE DEDEL,7.a 
CONSULIBUS HAGANIS. 

Anclem ajfulfit ille dies, quo 
injl auratam Pbarmacopoeam 
hanc Vobis Nobilissi¬ 
mi ET Amplissimi Viri offera- 
* 3 mus ! DEDICATIO. 

mm ! Anni funt octoginta , quod Phar- 
macopoea Plagana communi Collegii Me¬ 
dici nomine in lucem data J^ejlris fub 
Aufpiciis Jleterit. 

Sed ut dies diem docet, Jic Aetas y 
Inventio , Experientia aliaque quam 
plurima Nos impulerunt ut de novo foe- 
tu tollendo fuerimus folliciti ; videbatur 
enim vetus, optimis Parentibus natus, 
educatus, omnibus artis gnaris amicus, 
pedetentim ad provectam et tandem 
decrepitam aetatem pervenijfe , et ob 
eam caufam fere negligi. 

Vestrae itaque Nobilissimi 
ET Amplissimi Viri Civiumque 
faluti intenti alterum foetum excultum 


DEDICATIO. 

Ut credimus, et Nojira opera ornatum 
commendamus , uti leges V o s m e T 
Vobis praefer ibitis ipji , fc legibus 
nos paremus, hifcjue parent omnes boni: 
Ideo certam normam et regulas Phar- 
macopoeis praefcripfmus, Ve s t r a 
etVestrorum in pof erum fluctuet 
fanitas aut vita; et dum fumma animi 
contentione flolis rite praeparandis medi¬ 
camentis incumbent artis hujus Periti, 
Nos omnem lucri cupiditatem deteflan- 
tes turpem , ferio id agemus, ut re 61 a 
Medentium ratio habeatur femper. 

Pharmacopoeorum erit ipfa mifcere 
et componere medicamenta , nihil enim 
periculofius efl , quam fi inexpertis et 

pueris 


dedicatio. 

pueris quis tractanda pharmaca com¬ 
mittat. 

Vos Reipublicae H AGANAE 
Patres et Nos et Nojlram hanc qua¬ 
lemcunque operam benevole fufcipite , 
VestroQ.UE favore injlructam pro¬ 
tegite. 

Sit Nefculapii ferpens Vestra 
fub Ciconia tuta , eludens omnium Af 
pidum viperarumque ictus. 

Vivite diu Felices Nobilissimi 
et Amplissimi Viri Ves¬ 
tris cum Familiis , vigeat in 
ipfis ojfibus vita , et ficuti hoc orbis or¬ 
namentum Haga Vobis cordi ejl, 
dum V os cives eorumque animos ae¬ 
quitate 


DEDICATIO. 

quit at e moderamini, Jic Vestrae 
et Vestrorum fanitatiJludebimus 
indefejfi. 

Valete Viri Nobilissimi et 
Amplissimi et Vestro favore 
profequi ne dedignemini 


NOBILISSIMIS ET AMPLISSIMIS 
NOMINIBUS FESTRIS DEFOTIS- 
SIMOS HAGANAE CIVITATIS 

POLIATROS. 
SPECTA- 


SPECTATISSIMI PRUDENTISSIMIQUE 


SENATUS HAGANI 

DECRETUM 


De Libri hujus editione. 

E Um Pharmacopoea haec noflra Ha- 
GANA communi Poliatrorum opera re¬ 
novata et adornata;, conjunctifque eorum 
laboribus in corpus unum congefta fit, 
eum in finem, ut medicamentis inftructae habean¬ 
tur officinae Pharmaceuticae certis, probe cogni¬ 
tis , ufuque ita poftulante praefentibus : eandem- 
que ob caufam Senatui illa oblata fit Pharmaco- 
poeis commendanda: neceflarium vifum fuit omni¬ 
bus et fingulis civitatis hujus Pharmaceuticae Socie¬ 
tatis collegis injungere, et mandare: ut ad libri hu¬ 
jus praefcriptum,etfi:atuta eidem Societati Pharma¬ 
ceuticae articulis quibufdam, fub figillo D. D. Con- 
fulum Anno 1738. confignata officinas fuas in po- 
fterum inftaurent; itaque formatas boni publici pro¬ 
movendi gratia fideliter confervent. Quod per prae- 
fentes hafce litteras omnibus, ad quos id aliquando 
fpectaturum efi;, ut innotefceret, Senatus idem vo¬ 
luit. In cujus rei teftimonium familiaro hoc manus 
meae fignaculum illius julfu appofui. Die xxi. Julii 
Anno ciDiQCCxxxviii. 


Mich. Ten Hove. 


PROOEMIUM 


P R O OE M I U M. 

lectori salutem. CCE Tibi,Benevole Lector, in- 
ftauratam HaganaePharmacopoeac 
editionem, quae alteram nunc ex- 
I perta limam prodit. Nec laevem 


cum iis, qui de re Pharmaceutica bene meri¬ 
ti, nos gratiam inituros arbitramur, quum Me¬ 
dicam adhibere manum lubentes conati fimus 
operi, nonnullis fcatenti mendis, multhque, 
quae in eo jure defiderabantur, prorfus defti- 
tuto rebus. 

Ut autem compertam rite habeas rationem, 
cur hanc fuficeperimus provinciam, nec priorem 
exacte lecuti fuerimus editionem, fcire Tibi 
licet, multas in ea reperiri Remediorum formu¬ 
las, quae hoc, quod vivimus, aevo Officinis 
plane exulant , ac in u(um haudquaquam ce¬ 
dunt amplius , quod quidem nullus , quem 
Praxeos xMedicae fata per odoginta, et quod 
excurrit, Ennos non prEetereunt , inirEri po- 
terit. Verum et ipforum’, quae ibi reperiun- 
tur , Medicaminum concinnationes alio ritu 


2 


tunc 
P R O OE M I U M. 

tunc temporis fuifle ufitatas , vidimus, agno- 
vimufque. Ne immenfas, quin ut verum fa¬ 
teamur 5 haud raro inutiJes Compofitionum 
memoremus quibus multum fane 

lucis ferior attulit aetas. Plurimis infuper, quae 
a recentioribus praefcribi confueverunt Prac- 
ticis 3 primam indigere editionem, perfuafiffi- 
mum nobis extitit. Accedit denique , quod 
Pharmacopoei vix ullam , quam fequeren- 
tur 5 habentes normam , fuas aliunde corra- 
ferint formulas , vel , prout varium ipfbrum 
ferebat ingenium , pro lubitu praeparaverint 
Compofita- unde factum fuit, ut Remedio¬ 
rum effecta Medici non femel fefellerint opi¬ 
nionem. 

Hae, et aliae nos incitaverunt caufae, quo 
utique defideratum hoc, quidquid eff, operis 
nova quodammodo facie adornare, et in dias 
luminis auras emittere conffituerimus. Quid 
vero maxime in eo praeftitum fit, paucis ex¬ 
pedit fubnectere : fcilicet Simplicium clafTes 
multum auximus, omilTis fupervacuis. Dein 
Radicibus, Corticibus, Floribus, caeterifque 
id genus omnibus Auctores , optime qui de 
his difleruere , adjungere aequum duximus, 

nec 


P R O OE M I U M. 

nec non vera nomina, ac characteres diacriti- 
cos. Hinc vero duplex redundat bonum ; 
Simplex enim quodcunque indaganti Medico, 
vel Pharmacopoeo mox praefto Auctor eft , 
ex quo, fi vifum fuerit,ejufmodi Simplicis pe¬ 
tere hifloriam facili poterit negotio. Sed et 
commoda fimul praebetur anfa, materiem hoc 
modo utcunque edifcendi Medicam. Interim 
nonnulla vel noviffime cognita , veluti Sa- 
hb^ Simaruba^ et fimilia occurrent legenti. 

Initium fumfimus ab iis , quae facillimae ha¬ 
bentur praeparationis, atque fic fenfim ad in- 
tricatiora Pharmacopoeum duximus. Juftam 
omnium menfuram, debitumque pondus fub- 
jungi curavimus ubique , ne in hilce ullum 
committere queat vitium Pharmacopoeus. 

Interim cuncta, quae prior continet editio, 
non temere fufque deque habuimus, at quod¬ 
cunque boni habet , in noftram fiudiofe infe- 
rere volupe fuit. Exemplum praebeat Diafcor¬ 
dum , in quo concinnando illam fuimus am¬ 
plexi, quamquam non defunt recentiores, qui 
aliam exhibere geftiunt formulam. 

Si quae aliunde ad nos advecta melioris no¬ 
tae fint, dcutiRob Juniperinum^ Trochifci de 
^^3 Viperis^ 


P R O OE M I U M. 

piperis^ vel hujufmodi plura 5 fedulo notavi¬ 
mus. 

Verum et hoc addidifle refert , aliam nos 
interdum dedifle faciem confuetis praeparan¬ 
di methodis , ubi nempe Aromatica fimul 
ingrediuntur, quae digeftioni tradere malui¬ 
mus , quam coctioni , quoniam hac omne 
Aroma perit. Hinc cuncta quoque Olea 
praefcripfimus adornanda abfque coctione , 
nifi Aromatis nihil forfan valeat auferre co¬ 
ctio , ut de mucaginofis , adftringentibufque 
conflat. Quando autem Gummi ' jungun¬ 
tur et Aromata , fblvit digeftio , ac extri¬ 
cat ; diffipat coctio atque coagulat; adeo- 
que haud multo poft odoris, faporis, virium¬ 
que prorfus expers relinquit Oleum , quum 
contra digeflio , quae fit centum ferme gra¬ 
duum calore, coagulata diflolvat omnia. Ea¬ 
dem haec efi ratio , quare cautum fit , quo 
minus Aromatica in Unguentorum, Empla- 
firoruraque compofitione coquantur fimul cum 
reliquis. Equidem coctioni tradere nonnullos 
Emplafira, Aromaticis volatilibus fbciata Oleis, 
quotufquifque rerum gnarus efl, qui rifum te¬ 
neat ? Ceratum inde produci nihil quidquam 

pollens, 


P R O OE M I U M. 

pollens , quemnam fugit ? Emplaflrum qui¬ 
dem Ranarum ea mutatum eft ratione , ut 
naturales omnium , quae ingrediuntur , vires 
in eo conferventur. 

Caeteroquin in iis , quae cum ad Chemiam 5 
tum ad rem Pharmaceuticam fpectant, videre 
eft, brevi, caute, ac fuccincte nos Medicami¬ 
na conficiendi, parandique modum explanafle, 
pariterque addidifie quaedam , quae , licet a 
Nofiratibus haud ita in ufum trahantur, ab Ex¬ 
teris tamen, qui magno numero ex cunctis or¬ 
bis terrarum oris quotidie huc confluunt, in¬ 
terdum expeti folent. 

Nolimus autem, Benevole Lector, ita tecum 
reputes, quafi haec Pharmacopoea in pofterum 
norma foret Medicis, vel Pharmacopoeis, prae- 
tereaque nihil exhiberi poflet, aliarumve deef 
fet formularum copia : fuo, quod cuique com¬ 
petit, jure fruatur Medicus; habeat Pharma- 
copoeus, quaecunque velit; id dumtaxat mo¬ 
nendus eft , ut probe curet, ne blattis , th 
neifve exedantur Medicamina , nec putredine 
vel alio quovis modo unquam corrumpantur, 
Iftud denique hunc etiam atque etiam rogatum 
volumus, ut fuam rite ornet provinciam, hoc 
' 6 ‘' 


P R O OE M I U M. 

efl: 5 ne Remedia Pharmaceutices tirunculis te¬ 
mere paranda praebens , prudens fcienfque 
auctor fit, ut aegrotantium periclitetur inco¬ 
lumitas ; lecLis enim Medici haud raro inqui¬ 
natur fama, qui, culpae exfbrs, incaflum ten- 
tat omnia. Tu vero. Lector, fruere noftro 
labore, nobifque fave. Dabamus Ipfis Kalendis 
Augufti CIDIDCCXXXVIII. 


ERRATA. 

Pag. 6 ^. lin. 3. Patavia. lege Patavio. 

77. lin. 7,4. Lignororum. lege Lignorum. 
122. lin, f, Pulverifati. lege Pulverifatae. vsv usu ET RATIOCINIO. 


Jximus Hippocrates vir major in artefuijjet^ 
Si Natura fuas hunc docuijfet opes. 

Mille falutares ufu patuere fiiedelae ^ 

Annorum feries longa notavit eas. 

Hoc uno nojlrum Genio felicius aevum ^ 

Quod nofcatur homo^ vita^ medela mali. 

riurima fpectabat Phoebus praecepta parandi 
Pharmaca , fed vidit , quod mala mixta bonis. 

Excitat ille viros ufu et ratione potentes 
Ut mala corrigerent adjicerentque bona. 

Confpiraverunt celebres et Apolline digni 
In commune bonum pace et amore viri. 

Aggrediuntur opus^, datur ordo-, plurima conflant^ 
Multa cadunt., bona Jiant, una ruina malis. 

Naturae interpres magnorum quinque Virorum 
Eat doctrina librum, dat monumenta rei. 

Pelices curae, methodus Jecura medendi 
Et ratio Luci nobile JiJlit opus. 

% ^ ^ Pondera, Fonderai Menfurae^ Numeri^ Froportio JuJla 
Ordine concinno Jiant habitura fidem. 

Felix Haga fuis Doctoribus , aurea meffis 
Quam ventura legent faecula , perpes erit, 

Lum nutrit genitos ferpente Ciconia pullos y 
Laus dicenda Viris y atque canenda libro. 

Nam contra morbos modo pharmaca tuta parantur y 
Florebit nojlro dives Hygea Solo, 

Vivite vos Froceres vitae per Ne/loris annos y 
Illi fubfidium y Fraejidiumque date. 

Lampada perpetuam Vos accendijlis in arte y 
Clarum diffundet lumen in omne folum. 

Qui leget hos verfus y credat majora fubejfe 
Rebus y quam verbis fflere Mufa potejl. 

Ars vobis ufu y /ludio y fapientia crevit y 
Hoc fuit affiduumy longus et ille fuit, 

Teftatur res ipfa fidem y curaeque peractae y 
Quas fama infcripjit non moritura polo. 

Gaudet habere duces tales Natura potentes y 
Far ftbi praefidium vita caduca rogat. 

Applaudit 

Aegidius van Limburg, Med.Stud. 


0 P D E 


N I E U W E 

HAEGSCHE 

APOTHEEK. 

, ziel der Taradyzen! 
Overlommert bloemtapyt! 

Zetel van den gulden tyt^ 

Zie uw Lindedreven ryzen! 

Maer , Mqes , ih zie met een 
In Mw’ Hof de Zonde Jluipen , 

Bie gelyk een SIang komt kruipen; 

''k Zie de Boot met fnelle fcbreen 
Wand^en langs Uw hrede paden\ 

Zie de Teeringj KoortSy en Fejl, 

Stygen uit hei drakenejl 
Overdekt met rozebladen, 

^ ^ ^ 2 Maar Maer ik zie^ ter goeder mr^ 
Onder V woelen van die plagen , 

’/ HeilUcht der Geneeskunfl dagen; 

Hoe de lachende Natuur 
EdHe worflen weet te hweken^ 
Kruidenfokty en hloemen leejl^ 

Tot verjlerking mn den geejl 
Tn herjlelling der gehreken. 

Zie ik daer geen Nieu Gejlicht^ 

In V ‘vermaerde Hof der Graveny 
Om d''Aemviechtigen te lamuy 
Vrolyk ryzen in het lichty 
Daer men bezig is met Jloken 

Om den geejl y de krachty en V pit y 
Dat "'er in de bergerts zity 
Uit te dryven door het koken? 

Ja y dat grote Magazyn 
Van gezegende Artfenyen 
Kan het Haegfche Hof verblyen y 
Daer men nu mor ziekte of pyn 
Minder dan voorheen zal vrezen-y 
Daer de kunjly die alles mkty 
dTdlJle geeflen zo verfchikt 
Dat zy nu naer nvenfch genezen; 


Baer men zkh zo naerjlig hvyt 
Om den draet mn V broffche leven 
Met vernuft aen een te weven 
Bat Vr ’/ hon^rig graf door lyd, 

6 Hoe rieken hier de hruiden 
Baer het balfemzwetend Oojl 
Ben elendigen mS troojl! 

Baer het rozebarend Zuiden 
V Afgemartelt hart mi Jlreelt! 

Zie eens hoe die Mannen nvaken^ 

Van eerd zuw''rm ynjer blakeriy 

Om den menfch^ het zichtbaer beeit 
Van de Godtheit^ te bewaren^ 

Te genezen van zyn leet 
Wen hy van benaeutheit zveeet. 

Artfen van de Hagenaren! 

Steunfeis van ’/ gemenebefll 
Fylers van V bouvallig leven^ 

Bie naar dkerkapel durft Jlreven 
Voor uvf adem vliet de Pejl! 

Koorts en Teering Jlaen aen H vluchten 
Wen ge uw balfembus ontjluit, 

Smart en Kommer bant gy uit 
Naer uitheemfche en vreemde luchten; 

Want 


Want met merzln aen 

Dat men in dees tytsgewrichten 
Eskulaep een kerk durft Jlichten, 

En met frisfche lauwerblaen 
De GeneeskunJI ml ver er en, 

Nu zy hier metg triomferen, 

Hendrik Schim. PHAR^ Characteres, 

Qtd apud Medicos Axictores vul^o 
O ccur runt. 


‘^'^^^-cetum . 

... ‘f- 

K-'^etccrrL/ ^2X&^ti/^ccticmy . 

X 

* y^z>/r^ . 

A 

(Dti^^n^tz/^^^y^e/nzzAf 

...9 

«_ \ftt(/?ny. . 

Q 

• j^/yyj/if/^jj/yyi y 

w 

• y^Yjj/yyi/f/n O 

. 

ddd 

^.y^TiOy .;. 

. andad. 


^'''C?td'?rumdznv,,feu. . 

.5 

_V 

*^y^^lZXL C^yg. e^y/^7 //7 

7) 


... .... T’ 

.... 

*-y^^tcci/ FF^^z/>'tcc . 

7* 

Oydoacty ^ddvea zxo . . _ 

_ W 


. .. ^ 

d 

*-y(/r^?ia . + •• - __ «""o 

^^^y^ttiz/nv, ^euy crJFzt/yui^. .. C 

*-^''L/?'it^'?t^czz'm. ... OO 

. 

.OO 
. 

C^vrruc _. 

(jO/n^^crr^ ... 

^o/ncer^ . 

^^Da^ptct *-y^o'?''iiui/?n. 


.. JB 

m 

<%v> 


^ t-y^a/Tif, v&^ty^e^rru7> 


^IriTicb^xT^... 

. 

Clxrcio/ 

(^ 7 ^c^^^^P^en£> 7 ^ . 

(^''tCCi^l^MTZ. 

(^/.CtCT^tCL 

QX&fti.^^t/?^ 

^^ie4f . 

^"tyfozc . 

^^) 7 ^c/^may.. 


.. CC 

...t 


■f -7 

6 A 

</ 


A. © ^ 


. 


.. .. . .. .. ^ 

.@ 

y€J^(^t<v?t?tu/m/. . ^ 

U4f . .. mA 

^r£/maturxc . 

K.y^^^rca/?^u/^ ^C^?'cec^it<;ctiUf. . 

^Jtc^^/nKUu^f ... 99 *=^ 

. ... 

... .. . p 

. ( 5 ^ 

cpKa^ . (S 

C^^c^m^u/my, ^eio %:^^ztU/?'‘7ZM^ . h 

^^^^r^ce^a/rct/?^ . 

yoectpita/r^ _ 


.. A» 

.. 

. 3 c 8 


^^tecip>e . 

^^^tetvyta/ . CSj 

. p 

0 ^ 

^pcmvnuoTie . 0 


. 

ye/f 

. 

/L . 

KJ&?my . 

QS^i/f^ciu^ 


.a 

(D 
&V 
- 3 

...-^SP 

,....V 


K^i/rtSl^Lu Qyt^o^o^.f.<ztu^. . 1 K 

Q^lrti^^^nc ^K^^£ci^^:atiuf. _ 

KJtra/M/nv *JtrcUa/frv. 

Qfu/dm^ 

QJu^^u/?^. . 

'Sy^ 

tyatcicm/ _ — « „ 

S^^A^^vz./•. 

ZTe T^^m . ... 

^^JTnctarxi. .. . 

. 

^^^^Ttu/m/ . 

■^??ty. . , 

^^^y^ccet' . 

. 

. 


(M> 

O^ 

-"b 


< X 
PROLEGOMENA. 


NOMINUM AUCTORUM, CITATO¬ 
RUM ET ABBREVIATORUM IN 
MEDICAMENTIS SIMPLI¬ 
CIBUS, DILUCIDATIO, 

.b. Seb. Alberii Seba Tbefaurus re¬ 
rum Natur^alium , Amftel. folio. 
C. B. P. Cafpari Bauhini Finax. BafiL 
1623. quarto. 

Cluf. H. CaroU Clufii Rariorum Plan¬ 
tarum Hijloria, Antwerp. 1601. folio. 

Cluf. Exot. Caroli Clufii exoticorum libri decem. 
Antwerp. 1605. folio. 

Dod. P. Remberti Dodonaei Pemptades fex y Antwerp. 
1616. folio. 

Ferr. Hefperid. Johannh Baptijlae Ferrarii Hefpe- 
rides y Romae 1646. folio. 

Hernand. Francifei Hernandes rerum Medicarum 
Novae Hifpaniae Tbefaurus, Romae 1628.folio. 

Hili. Acad. Reg. Scient. Parif Hijloire de VAcade- 
mie Roiale de Science, a Paris 1729. quarto. 

Hort. Malabar. Hortus Malabaricus, Amfleilodami 
1678. 12 vol. folio. 

J. B. Johannh Bauhini Hijloria Plantarum Univer- 
Jalis , Ebroduni 1650. folio. 3 vol. 

Lugd. Hifloida generalis Plantarum, Lugduni 1586. 
folio. 2 vol. 

M. H. Morifon Hijloria Plantarum, Oxonii 1715- 
folio. 3 vol. A 


Pluck. 


2 PROLEGOMENA. 

Pluck. Almag. Mmageflum Botanicum Autore Leo- 
nardo Tlucknetio, Lond. 1696. folio. 

Pluck. Phyt. Plucknetii Phytographia y Lond. 1691. 
folio. 

Raii Hili. Johannh Raii Hijloria Plantarum y Lond 
1686. 3 vol. folio. 

S. Dale. Samuel Dale Pbarmacologia , octavo. 

Sterr. Theat. Fung. Sterreheek Theatrum Fungo¬ 
rum y Antwerp. 1675. quarto. 

T. Injlitutiones rei Herbariae Autore Jofepbo Pitton 

Tournefort y Paris 1700. 3 vol. quarto. 
Valentin. Micb. Bernh. Valentini Hijloria fimplicium 
reformata y folio. Francof. ad M. 1716. 

A. Notat Plantam annuam. 

B. Biennem defignat. 

Cui nulla harum literarum appofita, perenni ra- 
dice intelligitur. 

I. Indigenam Patriae nofirae fignificat, atque 
fponte naturae ibi crefcentem. PHAR. 


PHARMACOPOEA 
H A G A N A. 


DE MEDICAMENTIS SIMPLICIBUS. 

VEGETABILIA 

BULBOS ET RADICES OEFICINIS 
NOSTRIS PRAEBENT. 

Cetofa, Oxalis pratenjis. C.B. P. 114. ^^5 Aconitum Salutiferum, fwe anthora. 


C. B. P. i84- Dod. p. 443. 
Acorus, Calamus Aromaticus Officina¬ 


rum. C. B. P. 34 - L 3 .p. 24 *^ P 

Alcanna, Anchufa Officinarum. C. B. P. 255. B.I. 
Allium Sativum, C. B. P. 73 - Dod. p. 682. I. 
Althaea, Bifmalva, Ibifcus. C. B. P. 3 i 5 - Dod. 
p. 655. 

Angelica Sativa, Major. C. B. P. 155. Dod.p. 318. 
B.I. 

Apium Paluftre , Ekofelinum. C. B. P. 154. Dod. 
p. 695. B. I. 

Arillolochia Longa Vera, C. B. P. 307. 

_- Rotunda, C. B. P. 3 o 7 - 

__ Longa, vulgaris radice tenui. C.B. P. 

.. Cava Major , Faiacea , ftve fumarta 

bulbvja. C. B. P. 143. Dod. p. I- 


4 PHARMACOPOEA 

Ariilolochia Cava Minor. C. B. P. 143, J. B. t. 3. 
p. 24. 1. 

Arum C. B. P. 195. M. H. t, 3. p. 542. L 
Afarum C. B. P. 197. Dod. p. 358. L 
Afparagus Sativa^ Hortenfis.C. B. P. 489. Dod. p. 703. L 
Bardana, Lappa Major. Dod. p. 38. C. B. P. 198.L 
Biftorta Dod. p. 333. C. B. P. 192. 

Brufcus ^ five rufius Ojficinarum. C. B. P. 470. Dod. 
p. 744. 

Bryonia Alba ruhris. Dod./>.400. C.B.P.297.L 
Capparis Officinarum, fplnofa^ fruBu minore^ folio 
rotundo. C. B. P. 480. J. B. t. 2. p. 63. 

Carlina, Chamaeleon Albus DiofcoridisCar lina altera 
Cluf. H. p. CLv. Dod. p. 727. 

Caryophyllata Vulgaris. C.B.P. 321. Dod.p. 137.L 
Caepa Rubra, rotunda , caepa vulgaris floribus et tu- 
nicis purpurafientibus. J. B. t. 2. p. C. B. P. 7 1 . 
Caepa Alba, rotunda^ caepa vulgaris floribus et tu¬ 
nicis candidis. J. B. t. 2 .p. 547. C. B. P. 71. 
Chinae Radix, orientalis JeuJmilax afpera^ chi- 

nenfis Lampatam Dilda. C. B. P. 296. S. Dale 
Pharm. p. 265. 

Chelidonium Majus. C. B. P. 144. Dod. p. 48. L 
Chelidonium Minus, fcropbularia minor. Dod. p.49. 
J. B. /.3.?. 468. L 

Cichoreum Sativum. C. B. P. 125. Dod. p. 634. L 
Cichoreum Sylveflre , picris. C. B. P. 125. Dod. 
A 635. L 

Confolida Major, Symphytum majus, C. B. P. 259. 
Dod p. 143. L 


Con- 


H A G A N A. 5 

Contrsjcrv^ ? vudix 5 Cluf. Exol. p- 8S* 

Coftus Arabicus, dulcis. Cluf. Exot. p. 205. S.Dale 
Pharm. p. 33 o- 

CoRus Amarus, S. Dale Pharm. p. 33 o. 

Cucumis Sylveftris, , Elaterium OJficma- 

rum. Dod. p. 663. C. B. P. 3 i 4 - A. 

Curcuma, terra merita Officinarum radice crocca. 

J. B. t. 2. p. 746. 

Cyclaminus Vulgatior , rotundi folio Artbamta. J. 

B. /.3. P-551- Dod. p. 337 - 
CynoglolTum Majus , vulgare. C. B. P. 257. Dod. 
p. 54. B. I. 

Cyperus Longus , Odoratus. C. B. P. 14. 

Cyperus Rotundus , Efculentus, Bulcbicbinum. C. 

B. P. 14. Dod. p. 340- I- 

Dens Leonis , taraxacon. C. B. P. 126. I. radix 
cum tota planta. 

Diftamnus Albus, fraxinella. C. B. P. 222. Dod. 
Doroniram Romanum, Vulgare Majus radice fcorpii. 

C. B. P. 184- 

Ebulus, fambucus humilis. Dod. p. 38t. C. B.P. 
456. 

Enula Campana, helenium, pater Stomachi , After 
omnium Maximus. C. B. P. 276. Dod. p. 344 - 
T. 483 - I- 

Eryngium Vulgare, Campejlre. C. B. P. 386. Dod. 
p. 730. 1. 

Efula Major Officinarum , tithymalus pahjlris fru- 
iic&fus. Dod. p. 374. C. B. P. 292. L 


6 pharmacopoea 

Efula Minor, iithymalus ai venfis latifolius germani- 
cus, pitmja- C. B. P. 291. Dod. p. 374. 1 . 
Filix Mas ^ non 7 'amofa Dod. p. 463. C.B.P. 358.1 
Foeniculum, Vulgare Germanicum. Dod. p.297. C. 
B. P. 147. 

Filipendula. Dod. p. 36. C. B. P, 163. 

Galanga Major. C. B. P. 35. J. B. /. 2. p. 738. 
Galanga Minor Officinarum. C. B. P. 35. J. B. /. 2. 
P- 739 - 

Gentiana Major, Lutea^ Illyrica, C.B.P 187 Cluf 

H. p.311. ’ 

Glycirrhixa, Vulgaris^ Liquiritia. Dod. />.341 C 

B. P. 352. ^ ^ » 

Gramen , Caninum^ repens. Dod. p. 558. C. B. R 

I. I. 

Helleborus Albus, Veratrum Jlbum. C. B. P. iSd. 
Dod. p. 383 . 

Helleborus Niger , Flore rofeo , Veratrum nigrum. 

C. B. P. 186. Dod. p. 385. 

Hermodadlylus Verus, Iris tuberofa. Dod p 248 

C. B. P. 40. 

Hirundinaria , Jfclepias fcu vincetoxicum. C. B. P. 
303. Dod. p. 407. 

HyofcyamusNiger, Vulgaris. Dod. />.450. C.B.P. 

196. A. I. ' 

Jalappa, Officinarum fruUu rugofoy Mechoacanna ni¬ 
gra aliis. T. 130. 

Imperatoria Major, ajlrantia vulgaris^ velojlrutium. 

C. B. P. 156. Dod. p. 320. 

Ipecacuanna, Ipecacoanna. PlucL Almag. p. 288. 

peri- 


H A G A N A. 7 

Periclymenum parvum Braftlianum , Alexyphar- 
macum. 

Iris Florentina Illyrica. C. B. P. 31. J. B. t. 2. p. 
719. 

Iris Noftras , Vulgaris germanica five Sykejlris. C. 

B. P. 30. I. 

Lapathum Acutum, Oxylapathum , C. B. P. 115, 
Dod. p. 648. I. 

Lapathum Sativum , hortenfe folio oblongo. C. B. P. 
114. Dod. p. 648. I. 

Levifticum Vulgare^ five ligujlicum. J. B. t. 3. p. 2. 
p. 122, 1. 

Lilium Album Vulgare flore Erecto. C. B. P. 76. 
Dod. p. 197. 

Malva, Vulgaris flore Majorefolio finuato. C. B. P. 

314. J. B. t. 2. p. 949. I. 

Mandragora Mas, fructu rotundo. C. B. P. 169. Dod. 
P- 457 - 

Mechoacanna Alba, Officinarum , bryonia Mechoa- 
cana Alba. C. B. P. 297. 

Meum, meu^meum Athamanticum. Dod. p. 305.J.B. 
/.3. 2. p. II. 

Ninzing, genzing , et ginzing. Pluck. Almag. Bo- 
tan. p. 353. Pluck. Phyt. tab. loi. fig. 7. 
Nymphaea Alba Major. C. B. P. 193. Dod. p. 
585. I. 

Ononis, Anonis , refla bovis. C. B. P. 389* Dod. 

P- 743. I. 

OfmundaPalullris, regalis fllix florida. Dod. p. 463. 
Pareira Brava, caapeba. Valent p. 514. 


Paeo- 


8 PHARMACOPOEA. 

Paeonia MdiS, folio nigricante fplendido, C. B. P. 323 - 
Dod. p. 193. 

Paeonia Foemina. C. B. P. 323. Dod. p. 195. 
Paftinaca Sativa hortenfis latifolia. C. B. P. 155. 
J. B. t. 3 .p. 2 .p. 150. A. 

- Sylveftris ^ latifolia quibufdam Elaphobofcum. 

C. B. P. 155. J. B. t. 3. p. 2. p. 149. 1 . 
Pentaphyllum, quinque folium vulgare repens Majus. 

C. B. P. 325. Dod. p. 116. 1 . 

Petafites , Major Fulgaris. C. B. P. 197. Dod. p. 
597.1. 

Petrofelinum ^ vulgare hortenfe , apium hortenfe. C. 
B. P. 153. Dod. p. 694. 

Peucedanum Germanicum ^ foeniculum porcinum. C. 

B. P. 149. Dod. />.317- 

Pimpinella , Sanguiforba Minor levis. C. B. P. 160. 
Dod. p. 105. 1 . 

-Saxifraga Major ^ umbella Candida ^ ira- 

gofelinum Majus. C. B. P. 159. Dod. p. 3i5- 
Plantago Latifolia, Vulgaris Major. Dod. p. 107. T. 
Polygonatum, latifolium vulgare , figillum Salomonis. 

C. B. P. 303. Dod. p. 345. L 
Polypodium , vulgare Majus quercinum. C. B. P. 

359. Dod. p. 464. L 

Porrum commune capitatum. C. B. P. 72. Dod. p. 
688. I. 

Pyrethrum , flore bellidis 5 vulgare. C. B. P. 148. 
Dod. p. 347. 

Rapa Sativa, rotunda , radice candida. C. B. P. 89. 
Dod. p. 673. A. I. 


Rapha- 
H A G A N A. 9 

Raphanus Rullicanus, Magnus^ cochlearia folio cubi¬ 
tali. C. B. P. 96. Dod. p. 678. I. 

—- Niger Major. C. B. P. 96. A. 

Rhabarbarum Officinarum, rheum^ lapathum prae- 
JlantiJfimum. C. B. P.116. M. H. 2. 577. 
Rhaponticum,/0//0 ZW^/2/i incano. C. B. P. 117. 
Rhodia Radix, C. B. P. 286. Dod. p. 347. 

Rubia Tindlorum, Sativa. C. B. P. 333. Dod. p. 

352. I. 

Salab, Saleh^ Orchis perfica unifolium hulhofum flore 
pupureo 5 /pedes Satyrii. Alb. Seb. in Thefaur. 
rer. Nat. tab. LXXXIII. t. 2. p. 83. 
Sarfaparilla vera Peruviana, /milax a/pera peruviana 
Jive/al/aparilla. Dod. p. 399. Pluck. Phyt. tab. 
cxi. fig. 2. Hernand. 288. 

Satyrium, Orchis morio mas foliis maculatis. C. B.P. 
81. Dod. p. 236. I. 

- Faemina, Orchis ftiorio faemina. C.B.P.81. 

Dod. p. 236. 1 . 

Scilla, Vulgaris radice rubra:, pancratium. C. B. P. 73. 
Dod. p. 691. 

Scorzonera , latifolia /nuata. C. B. P. 275“. Dod. 
p. 257. 

Serpentaria Virglniana, Viperina , ariflolochia piflo- 
lochia. Pluck. Phyt. tab. 1 y fig. 2. T. infl. 
162. 

Spica Nardi Lidica, C. B. P. 13. J. B. t. 2. p. 3. 
p. 202. 

Spica Nardi Celtica, Diofeoridis. C. B. P. 165. J.B. 
t. 3. p. 2. p. 205. 

B 


Tor- 
IO 


P H A R M A C O P OE A. 

Tormentilla SylveEris. C. B. P. 326. J. B. t. 2. 
p. 405. 1. 

Turbith. Gummofum ^ Vegetabile turpeth. , turpe- 
tum. C. B. P. 149. Dod. p. 380. 

TuflilagO;, Bechium^ Farfara 5 C. B. P. 197. Dod. 
p. 596.1. 

Valeriana Hortenfis phu folio olujatri Diofcoridis. 
C. B. P. 164. Dod. p. 349. 

- Sylvellris Major. C. B. P. 164. Dod. p. 

349 - I- 

Urtica Urens Maxima, Urens altera. C. B. P. 232. 
Dod. p. 151. I. 

Zedoaria Longa, C. B. P. 35. 

Zedoaria Rotunda, C. B. P. 36. 

Zingiber, C. B. P. 35- Hernand. 169. 


Cortices Officinis Suppeditant. Urantium , Vulgare acri Medulla. Ferr. Hefp. 
377 - 


, Medulla dulci Vulgare. Ferr. Hefp. 


377 ' 

Capparis, V. rad. 

CalTia Lignea, Hern. 35;. C. B. P. 409'. 
China-China, Cortex Peruvianus Officina7'um ^ ar¬ 
bor febrifuga Peruana , pulvis patrum , Raii 
Hift. 796. 

Cinamomum, Canella Vera Zeylanica. C. B. P. 408* 
J. B. /. I. p. 446. 

Citria 
II 


H A G A N A. 

Citria Vulgaris , Malus limonia acida. C. B. P. 436. 
Ebulus, V. Herb. 

Fraxinus Vulgaris,/n7.v//2Wi Excelfior. Dod. p. 833 - 
C. B. R 416. 

Granata Poma, Malus punka fativa ^ unde malico¬ 
rium. C. B. P. 438. 

Lignum Guajacum, lignum fanHum guajava. C.B.P. 
448. Cluf. Exot. 312. 

Nux Myriflica, cujus ^^elamenta nucleo arde appofi- 
ta 5 macis, Nux Mofchata frudu Rotundo. C. 
B. P. 407. 

Quercus latifolia mas, quae brevi pediculo ejl. C.B. 
P. 419. Lugd. 2. 

Sambucus Vulgaris, in Umbella Nigro ^ dat 
corticem Medium fub titulo mediani fambuci. G. 
B. P. 456. Dod. p. 845. 

Saflafras, five lignum pavanum. Cluf. exot. 520. J. 
B. t. I. p. 483 - 

Sima Ruba, in Hiil. Acad. reg. fcient., Paris 1729. 
autore Juffieu. 

Tamarifcus, Tamarix Narbonenfis , tamarix altera 
folio tenuiore five gallica. C. B. P. 485* 
Winteranus, canella alba laurifolia Magellanica cor¬ 
tice acri:, cortex Magellanicus. C. B. P. 461. J. 
B. t. I. p. 460. 


B 2 


Ligna 


12 P H A R M A C O P OE A 

Ligna in Officinis Servantur. 

A Gallochum 0 ^cm 2 X\xmyXyloaIoes , lignum aloes. 
C. P. B. 393 . 

Afphalatum^ S. Dale, Fharmac. />.515. 

Brafilium five arbor brafilia, Pfeudo fantalum ru¬ 
brum. C.B. P. 393. 

Euxinum, Buxus arborefcens. C. B. P. 471. Dod. 
p. 782. 

Colubrinum, Clematis indica quae lignum colubrinum. 

Hort. Malab. t. 7. C. B. P. 301, 
Dulceamarum, Bulcama^n ^folanum lignofum vel /can¬ 
dens. C. B. P. 167. Dod. p. 402. I. 

Guajacum, F. Cort. 

Juniperinum, Juniperus vulgaris frutico/a ^baccis pur¬ 
pureis. C. B. P. 488. Dod. p. 852. 

Lignum Lentifcinum, Majlichinum , lentifcus vulgaris. 
C. B. P. 399 - 

Lignum Nephriticum, coeruleo et flavo tingenslig¬ 
num peregrinum aquam coeruleam r^eddens. J. B. 
t.\. p. 492. C. B. P. 416. 

Rhodium, lignum afphalati odore rofeo. C.B.P. 392. 
Santalum Album, C. B. P. 392. 

--- Citrinum, pallidum. C. B. P. 392. 

- Rubrum. C. B. P. 393. 

Saffafras, F. Cort. 

Vilcum Quercinum, Fifcum baccis albis. C. B. P. 423. 
Dod. p. 826. 

Folia^ 
H A G A N A. 


13 


Folia, Gemmae, Herbae,Oculi,q.uae in 
Officinis Servanda Nostris, sunt. 

A Brotanum mas, JnguJlifoKum Majus. Dod. 
p. 21. C. B.P. 136. 

Abfmthium Vulgare Majus, latifolium. J. B. L 3. p. 
168. Dod. p. 23. 1 . 

_ Romanum , Ponticum tenuifolium incanum. 

C. B. P. 138. Dod. p. 24. 

Acanthus Sativus, vel mollis Fergilii, Branca Vrfina. 

C. B. P. 383- Dod. p. 719. 

Acetofa Pratenfis, F. rad. 

_ Hortenfis Rotundifolia , Romana Oxalis. 

C. B. P. 114. Dod. p. 649. 

Acetofella , trifolium acetofum Fulgar e, Oxys, Al- 
leluia. C. B. P. 33°. Dod. p. 578. I, 

Acmella, Chryfanthemum, bidens Ceylanicu?n, acmella 
diBum. Aft. Erudit. Lipf. 1701. p. 31. 
Adianthum Nigrum , foliis longioribus pulverulentis 
pediculo nigroDryopteris nigra. C.B.P. 355. Dod. 
p. 466. 

_five capillus veneris, foliis coriandri. C. B. P 

355 - J- B- t- 3. P- 751- 

__ MMavix , filicula fontana Major, Dryopteris 

candida. C. B. P. 358 - Dod. p. 465. I. 

- - Album, ruta muraria,falvia vitae. C.B.P. 

356. Dod. p. 470. I. 

Ageratum foliis ferratis, Balfamita minor, Eupato- 
• rium Mefue. C. B. P. 221. Dod.?. 295. 

B’ 3 Agri- 


14 ppiarmacopoea 

Agrimonia, Eup(ttorimn Veterum. C. B. P. 321. I. 
Alchimilla Vulgaris, pes leonis. C. B. P. 319. Dod. 
p. 140. 

Alliaria, hefperis allium redolens. C. B. P. iio. M. 

H. I. 252. A. I. 

Althaea/^. 7nd. 

Anagallis aquatica,/o/io fuhrotundo Major becahun- 
ga Major officinarum. C. B. P. 252. 1 . 
Anethum hortenfe, C. B. P. 147. Dod. p. 298. I. 
Angelica, V. 7'ad. 

Apium, V. rad. 

Argentina , anferina^ potentilla. Dod. p. 600. C. 

B. P. 321. L 

Artemifia Vulgaris Major, C. B. P. 137. L 
Afarum, F. rad. 

Afperula odorata flore albo. Dod. p. 355. I. 
Atriplex hortenfis alba, pallide virens., fativa alba. 

C. B.P. 119. A. 

Balfamita major, mentha corymbifera. Dod. p. 295'. 
C. B. P. 226. 

Bafllicum, ocymum vulgatius. C. B. P. 226. 

Bellis fylveftris minor, confolida minima’, C. B. P. 
261. L 

Beta alba , pallefcens , quae Cicla officinarum ; beta 
candida. C. B. P. 118. Dod. p. 610. B. 

Beta rubra, beta rutra. C. B. P. 118. Dod. 620.B. 
Betonica purpurea, vulgaris. C. B. P. 235. Dod. 

P’ _ 

Betonica 2^VL2it\\\sfficrophulariaaquaticaAIajor. Dod. 

p. 59. C. B. P. 235. I. 

Bor^ 


H A G A N A. 15 

Borago, Bugloffiun latifolium , horago flore coeruleo. 

Dod. p. 627. C. B. P. 256. A. 1 . 

Botrys, ylmbrofioides vulgaris. Dod. p. 34. C. B. P. 
138. A. L 

Braffica capitata rubra, C. B. P. iii. Dod. p. 621. 
Braffica Marina, Soldonella. I. B. t. 2. p. 166. Dod. 
p. 395.1. 

Brunella, Major folio no7i diffcBo. Dod. p. 136. C. 

B. P. 260. 

BuglolTum, vulgare Majus. I. B. t. 3. 578. 

Bugula , confolida Media pratenfis coerulea. Dod. p. 
136. C. B. P. 260. 

Burfa pafloris , Major folio finuato. Dod. p. 103. 

C. B. P. 108. 

Calamintha Montana, Vulgaris vel ofllcinarum. Dod, 
p. 98. C. B. P. 228. 

Calamintha aquatica , mentha roiundifoUa palujlris 
• feu aquatica , fijymbrium. C. B. P. 227. Dod. 
p. 97.1. 

Caprifolium germanicum , periclymenum non per- 
foliatum. Dod. p. 411. C. B. P. 302. 

Carduus Benedi(d:us, Cnkus Sylveflris hirfutior. C. 

B. P. 378. Dod. p. 737. A. 

Cauda Equina, Equifetum paluflre Longioribus fetis 
Hippuris' minor. C. B. P. 15. Dod. P- 73. I. 
Centaurium minus, flore purpureo. C. B. P. 278. 
Dod. p. 336. A. I. 

Ceterach officinarum, afplenium flive Ceterach , fco- 
lopendrium. C. B. P. 354- Dod. p. 468. I. 
ChamaedrysMajor., , C. B. P. 248. Dod.p.43, 

Cha- 


i6 PHARMACOPOEA. 

Chamaemelum Nobile , flore multiplici , Roma¬ 
num^ odoratius. C. B. P. 135. 

Chamaemelum Vulgare,Dod. p. 257. AI. 
Chamaepitys, Lutea Vulgaris folio trifido y^a ar¬ 
thritica. C. B. P. 249. A. L 
Chelidonium Majus, V. rad. 

Chelidonium Minus, V. rad. 

Chaerophyllum fativum, chaerefoliumCerefolium. 

Dod. p. 700. C. B. P. 152. A. 

Cichorea Sativa, V. rad. 

Cichorea Sylveftris, V. rad. 

Cicuta, major. Dod. p. 461, C. B. P. 160. A. L 
Cochlearia , folio fubrotundo. C. B. P, no. Dod. 
p. 594. A. I. 

Confolida, Major, V. rad. 

Confolida Saracenica, folidago. Dod. p. 141. 
Craffula , telephium alterum five Craffula , vulgare. 

Dod. p. 130. C. B. P. 287. 1 . • 

Cufcuta Major, Cajjutha. C. B. P. 219. Dod. p.554. 
Dens Leonis, V. ?'ad. 

Didlamnus Creticus, Didiamnum verum. C. B. P. 222. 

Dod. p. 281. 

Ebulus, V. rad. 

Endivia vulgaris , Intybus fativa Latifolia. C. B. P. 
125. A. 

Epithymum , Cufcuta minor Cajjutha minor. C. B. 
P. 219. Dodp. 554. 

Eryfimum vulgare, Eryfimum , irio. C. B, P. 100. A. L 
Eruca, Latifolia alba fativa. C. B. P. 98. Dod. 
p. 708. 


H A G A N A. 17 

Eupatorium Cannabinum , Vulgare hepatorium. C. 
B. P. 320. Dod. p. 28. I. 

Euphrafia, pratenfis Minor. C. B. P. 233 - Dod. p. 
54. A. L 

Foeniculum, V. rad. 

'Folium Malabathrum, folium indum Officinarum. J. 
B. I. ?. 430. 

Fragaria VulgarisC. B. P. 326. L 

Fumaria, OfficinarumDiofcoridis. Dod. p. 59. C. 

B. P. 143. A. I. 

Galega Vulgaris, ruta Capraria. C. B. P. 352 - 
Geranium Robertianum, primum. C. B. P. 319- 
Dod. p. 62. A. I. 

Gratiola , digitalis minima , gratlola dida. Dod. p. 

362. M. H. t. 2. p. 479. I. 

Hedera Arborea, hedera corymhofa communisi C. B. 
P. 305. Dod. p. 413- I- 

Hedera Terreflris, vulgaris, chamaeciffius. C. B. P. 
306. J. B. in app. 855. I. 

Hepatica Fontana, lichen petraeus latifolius. C.B.P. 
362. L 

Hippofelinum , Theophrafli , Smyrnium Diofcoridis , 
Olus atrum. C. B. P. 154. I. 

Hyofcyamiis, V . 7 vd. 

Hypericum , vulgare , perforatum , caule rotundo. 

C. B. P. 279. Dod. p. 76. A. I. 

Hyffopus, coerulea, five fpicata , Hyjfopus vulgaris. 

C. B. P. 217. Dod. 287. I. 

llltcobrOiMmov, fempervivum minus, vermiculatum 

• acre. C B. P. 283. Dod. p.129. 

C 


Ilie- 


i8 PHARMACOPOEA 

Illecebra mitis , fedum minus , fempervivum minus 
vermiculatum infipidum , non acre. C. B. P. 284. 
Kali;, Majus cochkato femine. DodL p. 8i. C. B. P. 
289. I. 

Lactuca Sativa^ C. B. P. 122. A. 

Lapathum Acutum, F. rad. 

Lapathum Sativum^ F. rad. 

Lavandula, latifolia >,Lavandula. C. B. P. 216. Dod 

p. 273. 

Laurifolia laurus latifolia , mas et foemina. C. B. P, 
460. 

Lingua Cervina , PhylHtis Fulgaris. C. B. P. 353. 
Cluf. Hijl. ccxiii. 

Lupulus mas. C. B. P, 298. Dod. p. 409. 1 . 
Majorana Vulgaris, Majorana ftve marum. C. B. P, 
224. Dod. p. 270. 

Malva, F. rad. 

Mandragora, F.rad. 

Marrubium Album, Fulgare. C. B. P. 230; L 
Marum, Cortufi , Syriacum vel Creticum. J. B. /.3. 
p. 2. p. 242. 

Matricaria, Fulgaris five Sativa vulgo minus par- 
thenium. C. B. P. 133. J. B. t. 3. p. 129. 
MelilTa Hortenfis, C. B. P. 229. Dod. p. 91. 
Menthaftrum , folio rugofo rontundiore' fpontaneum ^ 
flore fpicato , odore gravia mentha Sylveftris ro¬ 
tundiore folio. J. B. t. 3. p. 2. p. 219. C. B. P, 
Tiy, 

Mentha Aquatica, Major , paluflris rotundifolia ft- 
fymhrium. Dod. p. 97. C. B. P. 227» I. 

Mentha 


H A G A N A. 19 

Mentha Rotundifolia Crifpa, Spicatamentha altera, 
C. B. P. 226. Dod. p, 95. 

Mentha Sativa, anguftifolia Spicata') Mentha tertia, 
C. B. P. 227. Dod. p. 95. 

Mercurialis, tejliculata fwe mas. C. B. P. 121. Dod. 
p. 658. A. I. 

Millefolium, Vulgare album^ fwe Achillaea. C.B.P. 
140. Dod. p. 100. I. 

Myrtus, latifolia Romana^ Myrtus altera. C. B. P. 
468. Dod. p. 772. 

Moldavica, Betonicae folio flore coeruleo , melijfa pe¬ 
regrina folio oblongo) Meliffa turcica. T. i84*C. 
B. P. 229. 

Nafturtium Aquaticum, fupinum ^ fifymbrium) car- 
damine five najlurtium aquaticum. C. B. P. 104. 
J. B. t. 2. p. 884. L 

Nallurtium Hortenfe, Vulgatum. C.B.P. 103. Dod, 
p. 711. A. I. 

Nepeta, Mentha Cattaria mlgaris Major ^ Cattaria 
herba. C. B. P. 228. Dod. p. 99. B. I. 
Nicotiana Major latifolia, Hyofcyamus PeruvianuS) 
Petuni) Tabacum. C.B.P. 169. Dod. p.45^-A. 
Nummularia, Major lutea. Dod. p. 600. C. B. P. 
309. I. 

Numphaea, V. rad. 

Origanum Creticum, C. B. P. 223. 

Origanum Vulgare, Spontaneum ^ Syheflre ^ cunila 
bubula Plinii. J. B. t. 3. p. 236. C. B. P^223. 
Papaver Hortenfe, femine albo fativum , papaver al¬ 
bum. C. B. P. 170. Dod. p. 445. A. 


20 


PHARMACOPOEA 

Perficaria Urens , five hydropiper 5, hydropiperi, C. 

B. P. loi. Dod. p. 607. A.L 

Perficaria Mitis Maailofa et non Maculosa. C. B. P. 
loi. A. I. 

Petrofelinum. V. rad. 

Vhtlloindsium,cicutapalujlris tenuifoUa. Dod. />-591* 

C. B. P. 161. 1 . 

Phu, V. rad. Valerianae. 

Pilofella Major repens hirfuta, dens leonis qui pilofella 
Officinarum. C. B. P. 262. t. 469. 1 . 
Pimpinella;, V. rad. 

Plantago F. rad. 

Polium^ Montanum luteum. Dod. p. 283. C. B. P. 
220. 

Polygonum Latifolium 3 polygonum mas. 

C. B. P. 281. Dod. p. II3. A. 1 . 

Polypodium, F. rad. 

Polytrichumj, Officinarumftve trichomanes. C.B.P. 
356. Dod. p. 471. I. 

Populus Nigra, {gemma vel oculus.) C. B. P. 429. 
Dod. p. 836. 

Portulaca Latifolia, Sativa. C. B. P. 288. Dod. p. 
661. A. L 

Primula Veris, Mayor floribus luteisodoratis^ ver- 
hafculum pratenfe odoratum , herba paralyfls vul¬ 
garis. Dod. p. 147. C. B. P. 241. 

Pulegium Latifolium , C. B. P. 222. Dod. p. 
282 . 

Pulcgiiam Anguftifolium , cervinum. C. B. P. 222. 
J. B. t. 3. p. 2. p. 257. 


21 


H A G A N A. 

Pulmonaria M&cxiMs., fympbytum Maculofum. Dod. 
p. 138. C. B. P. 191. I. 

Pyrola, rotundifolia Major. Dod. 1 38. C. B. P. 191. 1 . 
Quercus folia, V■ cort. 

Ribefiorum Nigrorum gemmae , groffularia non fpi- 
nofafruBu nigro Majore. C. B, P. 455. Dod. 
p. 749. 

Rofmarinus, hortenfis angujliore folio , rofmarinum 
coronarium. C. B. P. 217. Dod. p. 272. 

Ruta Hortenfis Latifolia, ruta graveolens Hortenfis. 

C. B. P. 336. Dod. p. 119. 

Sabina, tamarijd jolio Diofcoridis. Dod. p. 854. C. 

B. P. 487- 

Salvia Major, Dod. p. 290. 

Salvia Agrellis, fcordimn alterum fwe 

falvia fylvejlris Dod. p. 291. C. B. P. 247. I. 
Sanicuja , Officinarum. Dod. p. 140. C. B. P. 319- 
Saponaria, Major laevis. Dod. p. •179. C.B.P.206. 
AI. 

Satureja, hortenfis fiwe cunila fativa Plinii. Dod. p. 

289. C. B. P. 218. A. 

Scabiofa Pratenfis hirfuta, tjuae Officinarum ,fcabiofa 
vulgaris Major. C. B. P. 269. Dod. p. 122. I. 
Scabiofa folio integro, fuccifa glabra , fwe morfus 
Diaboli. C. B. P. 269. Dod. p. 124. I. 

Sclarea, Horminum Jclarea diduin, orvala. C. B. P, 
238. Dod. p. 292. B. 

Scordium. C. B. P. 247. Dod. p. 126. I. 
Sempervivum, Majus, alterum fiwe Jovis barba, fi¬ 
dum Majus vulgare. Dod. p. 127.. C.B.P. 283 - 
C 3 Sem- 


22 


PHARMACOPOEA 

Sempervivum Minus, fedum Minus teretifoUum al¬ 
bum. Dod. p. 128. C. B. P. 283. 

Scrophularia, Major nodofa foetida. Dod. p. 50. C. 

B. P. 235. I. 

Smnd. A\Qyi^n6xm2., fm foliis acutis. C. B. P. 397. 
Serpillum Vulgarc Majus ^ Serpillum alterum. C. B. P. 
220. Dod. p. 277. 

Sigillum Salomonis ^ V. Polygonati rad. 

Solanum Officinarum, folanum hortenfe. C. B. P. 
166. Dod. p. 453. A. 1 . 

Sonchus Afper lacinlatus non laciniatus^ fonchus af 
per. C. B. P. 123. Dod. p. 643. A. I. 

Sonchus Laevis, laciniatus latifolius. C. B. P. 124. 

Dod. p. 643. A. 1 . 

Spica Celtica, V. rad. 

Spica Nardi indica, F. rad. 

Sophia Chirurgorum, najlurtium Syhejlre tenuijfime 
dwifum. C. B. P. 105. A. I. 

Tanacetum, Vulgare luteum Athanafia feu tanace- 
tum. C. B. P. 132. Lugd. 955. 1 . 

Thuya Theophralli, arbor vitae ftve paradifiaca. 

C. B. P. 488. J. B. t. I. p. 2. p. 286. 

Thymus, vulgaris latiore foliothymum durius. C. 

B. P. 219. p. 276. 

Tormentilla, F. rad. 

Trifolium Paluftre, trifolium aquaticum paludofum^ 
fibrinum. C. B. P. 327. Dod. p. 580. I. 
Trifolium Odoratum , alterumlotus fativa^ lotus 
hortenfis odora. Dod. p. 571. C. B. P. 331. 
Tuffilago, F.rad. 


Ver- 


H A G A N A. 23 

Verbafcum mas latifolium luteum , verhafcum la¬ 
tius 5 tapfus barbatus. C. B. P. 239. Dod. p. 
143. B. I. 

Verbena, Communis coeruleo flot^e , verbenaca reda. 

C. B. P. 269. Dod. p. 150. I. 

Veronica , mas fupina vulgat iffima , Veronica mas 
ferpens. C. B. P. 246. Dod. p. 40* b 
Vinea per vinea;, Clematis daphnoides Minor. C. B.P. 
301. Dod. p. 405. 

Vineetoxieum, V. hirundinariae rad. 

Violaria, Viola Martia purpurea flore fimplici odoro j 
viola nigra feu purpurea. C. B. P. 199. Dod. p. 
156. 1. 

YivgOi AMVtSi ,anguflifolia minus ferrata. Dod. p. 142. 
""c. B. P. 268. 

Ulmaria, regina prati 5 barba caprae. Cluf. H. cxcviii. 
Dod. p.57. I. 

Urtiea Iners, lamium primum , lamium album non 
foetens^ folio oblongo. Dod. p. 153* C. B. P. 

231. A. I. 

Urtiea Urens Maxima, Urtica Urens Altera. C. B. P. 

232. Dod. p. 151. I. 

Urtiea Urens Minor, Uf^tica Urens Minima. C.B. P, 
232. Dod. p. 152. A. 1 . 


Flo- 


PHARMACOPOEA 


24 

Flores, Comae Floridae, Corymbi, 
Summitates Floriferae. 

A Bfinthium, F. Herh. 

Althaea, F. rad. 

Anethum, F. Herh. 

Antherae, dicuntur florum rofarum rubrarum capil¬ 
lamenta lutea. 

Aurantia, F. cort. 

Balauftia, flores granati. F. cort. 

Betonica, F. Herh. 

Borago , F. Herh. 

BuglolTa , F. Herh. 

Calendula , Caltha ^ouharis iiore pallido. Dod. 

254. C. B. P. 275. A 
Caprifolium, F. Herh. 

Carduus Benedicius, F. Herh. 

Caryophyllus, Hortenfis fimpkx flore Majore ^caryo- 
pbyllei flos fimplex^ betonica coronaria. C. B. P. 
208. Dod. p. 174. 

Centaurium Minus, F. Hei'h. 

Chamaemelum Vulgare, F. Herh. 

-Romanum, F. Herh. 

Cheyri, leucoium luteum vulgare flore ftmpUei. J. B= 
t. 2. p 872. C. B. P. 202. B. L 
Citrea Malus, F. cort. 

Crocus Orientalis, Sativus crocus autumnalis. Dod. 
A 213. C. B. P. 65. 

Cyanus Segetum, Cyanus flos. C. B. P. 273. Dod. 
p. 251. A. L 

Faba, H A G A N A. 25 

Faba^, hona five Fhafelus majot\ C. B. P. 338. Dod. 
p. 513- A. 

Genilla , Angulofa et Scopar ia, C. B. P. 395. Dod 
p. 761. 1. 

Hypericum, F. Herb. 

Lavandula, F. Herb. 

Lilium Album, F. racl. 

Lilium Convallium, Album. C. B, P. 304. Dod. p. 
205. I. 

Limonia, Malus. F.cort. 

Malva, F. rad. 

Malva Rofea, folio fubrotundo , Malva Hortenfs Ar¬ 
borea. C. B. P. 315. Dod. p. 652. 

Melilotus , Officinarum Germaniae , Melilotus Ful¬ 
garis flore luteo. C. B. P. 331. B. 1 . 

Nymphaea Alba, F. rad. 

Nymphaea Lutea, Major. C. B. P. 193. Dod. p. 
585.1. 

Paeonia, rad. 

Papaver Erraticum , Majus , Rhaeas. Dod. p. 447. 

Q B. P.171. A. 1 . 

Primula Veris, F. Herb. 

Pvofmarinus, F. Herb. hujus flores Anthos dicuntur. 
Rofa Pallida , Rofa Rubra pallidior , Roja Sativa 
quarta. C. B. P. 481. Dod. p. 187. 

Rofa Rubra, Rofa Rubra Multiplex , Rofa Proviti'- 
dolis plena Major. C. B. P. 48 l 
S alvia, F, Herb. 

Sambucus, F. cort. 

Schaenanthos, juncus odoratus aromaticus •i palea de 

D Me- 


26 


PHARMACOPOEA 
Mecha-, et pajlus Camelorum migo. C. B. P. ri. 
foemina folio majore. C. B. P, 426. 
Trifolium Odoratum, F , Herb. 

Verbafcum, F. Herb, 

Viola, F. Herb. 


Semina Medicinae Largiuntur, 


A Cetofa Hortenfis Latifolia, F , Hef b. 

Agnus Gallus, Fitex , foliis anguftiorihus can¬ 
nabis modo difpoftis. C. B. P, 475. Dod. p. 774- 
Allium, F. i'ad. 

Althaea, F. rad. 

Ammi Majus, Hmmi commune feu vulgare. C, B, P. 
159. Dod. p. 3 oi- A. 

Ammi Verum, Ammi parvum foliis foenkuli^ Ammi 
femine tenuijfimo et odoratilfmo. C. B. P. 159. 

J. B. t. 3. A 2. p. 25. A. 

Amomum Verum , Amomum Racemofum epuod ve¬ 
rum credimus. C. B. P. 413* 

Ammomum Officinarum, five fifon , ffon quod amo¬ 
mum Officinis nqflris. J. B. t. 3. p. 2. p. loj. 

A. 1 . 


Anethum, F Herb. 

Angelica Sativa, F. rad. 

Anifum, Herbariis^ anifum Fulgar e. C. B. P. 159- 
Cluf. H. ccii. A. 

Anifum Stellatum, Anifum Indicum Zinghi. Valent. 

Hili. SimpL Reformat, p. 82. 

Apium, F. rad. 

Aquh 


H A , G A N A. 27 

Aquilegta, Syhejlris flore coeruleo flmpUd, Jquikia. 
C. B.P. 144. Dod. ^i8i. I. 

Afparagus, V. rad. 

Atriplex , F. Herb. 

Bardana, F. rad. 

Bafilicum , F. Herb. 

Berberis Dumetorum, /pina acida ftve Oxjacantha 
C. B. P. 454. Dod. p. 750. 

Bombax Officinis, Goflipium frutefcens femine albo. 
Xylon flve Goflipium. C. B. P. 430. Dod. p. 
66 . A. 

Bunias Napus, Napus Sativa. C. B. P. 95. Dod. p- 

674. A.I. 

Caepa, F. rad. 

Cannabis, F. Herb. 

Cardamomum Longum, Cardamomum genus Maxi¬ 
mum, grana paradifl Oflicinarum. C. B. P. 40 - 

Cardamomum Majus , Oflicinarum. C. B. P. 4 G' 
Cluf. Exot. 1 87 - . ,. 

Cardamomum Minus Vulgare, Cardamomum fimplt- 
citer in Oflicinis dictum. Cluf. Exot. 187- L. 
B. P. 414. . ^ . n j 

Carum , cuminum pratenfe carui Oflicinarum. Dod. 
p. 299. C. B. P. 158. A. 

Carthamus, Cnicus fativus fwe Carthamum Officina¬ 
rum. C. B. P. 378- Dod. p. 3 * 52 . 

Cicer Album, fativum flore candido. C. B. P. 347 - A. 

Cicer Rubrum., Cicer floribus et feminibus ex pur¬ 
pura rubefcentibus. C. B. P. 347 - 

Citrium, F. cort. 

D 2 


Citrul- 


^8 P H A R M A C O p OE A 

Citrullus ^ Anguria cucumis citrullus , anguria citrut- 
Ius dicta. Dod. p. 664. C. B. P. 312. A. 
Colocynthis ^ fructu rotundo major. Dod. p. 665 
C.B. R 313. A. 

Coriandrum Majus, C. B.P. 158. A,. 

Cubebae. S. Dale^ Tharmacol. p. 420. 

Cucumis Sativus vulgarismaturo fructu fuhiuteo. 

C. B. P. 310. Dod. p. 662. A. 

Cucurbita , Jagenaria flore alho^ folio molli ^ cucurbi¬ 
ta prior. C. B. P. 313. Dod. p. 669. A. 
Cuminum ^ femine longiore , foeniculum Orientale 
cuminum dictum. C. B. P. 146. T. 312. A. 
Cydonia Malus ^ mala cotonea majora. C. B. R 

434* 

Daucus Creticus. Valent. Hid. fimpl. refor. p. 79., 
J. B. /. 3^ p- 2. p. 55. & 56. 

Daucus vulgaris^ paflinaca tenuifolia Sylvejlris Diof 
coridis^ vel daucus officinarum. Cluf. H. cxcviil. 
C. B. P. 151. B. T. 

Endivia;, F. Herb. 

Eruca, F. Herb. 

Faba, V. flor. 

Foeniculum, V.rad. 

Foeniculum Dulce, foeniculum dulce majore et albo 
femine. C. B. P. 147. J. B. /. 3. p. 2. p. 4. 
Foenum Graecum, Sativwn. Dod. p. 536. C.B.R 
348. A. 

Fraxinus, V. cort. 

Fumaria, V. Herb^ 

Genifta, V.flon 

Hoi> 


H A G A N A. 29 

Hordeum Integrum , poJyJlichm hybernum. C. B. P. 
22. A. 

Hordeum Mundatum. 

Hordeum perlatum^ 

Hyofcyamus, F , rad. 

Hypericum, F. Herb, 

Lactuca, F. Herb. 

Lens Vulgaris, fiihrufo^ lens, C. B. P. 34 <^* 

Dod. p, 526. A. 

Leviflicum, F . rad. 

Lycopodium, mufius terrejlhs clavatus five Lycopo^ 
dium. Dod. p. 472. 1 . 

Limonia, F. cort. 

Linum Sativum, C. B. P. 214. Dod. p. 533 * A. 
Lithofpermum, majus erectum, lithofpermum minusy 
milium folis. C. B. P. 258. Dod. p. 83 * 
Lupinus, Ssitivus, fiore albo. Dod. p. 529. C. B. P. 

347 - A. 

Malva,' F. rad. 

Melo Vulgaris, C. B. P. 310. A. 

Milium ,femine luteo vel albo. C. B. P. 26. Dod./^. 506. 
Nafturtium, F. Herb. 

Nafturrium Indicum , acriviola cardamindum minus 
ei vulgare. Dod. p. 397 - 

Nigella, arvenfu cornuta, melanthium fylvejlre. C. 

B.P. 145. Dod. p. 303. A. 

Nuclei Ceraforum acidorum nigrorum, cerafa fati- 
va rotunda rubra et acida. C. B. P. 449 * 

Nuclei ceraforum rubrorum , cerafa fativa majora. 
C* B. P. 450. 

D 3 


Nuclei 


30 P H A R M A C O P OE A 

Nuclei Perficoriim, 7 nalus Perfica. Dod. p. 796. 
Nuclei pini, pinus fiativa. Dod. p. 859. C. B. P. 491. 
Orobus Sativus ^ fitve eruum fiemine angulofio , fiiliquis 
inter grana et grana junctis , mochus Jive cicer 
fiativum. M. H. 2. 47. Dod. p. 524. 

Oryza, C. B. P. 24. A. 

Paeonia, V.rad. 

Papaver Album, V. Herb. 

Papaver Hortenfe femine nigro , papaver nigrum 
fiativum. C. B. P. 170. Dod. p. 445. A. 
Paftinaca fativa, V. ?'ad. 

Pafdnaca fylvellris, K 7^ad. 

Petrofelinum Macedonicum, apium Macedonicum, C. 

B. P. 154. 

Petrofelinum, V. rad. 

Phellandrium, V. Herb. 

Plantago, F. Herb. 

Porrum, V. rad. 

Portulaca, V. Herb. 

Pfyllium, majus erectum. Dod. p. 115. C. B. P, 
191. A. 

Raphanus, F. rad. 

Rhus obfoniorum, fumach, rhus coriaria rhusfio- 
lio Fimi. Dod. p. 779. C. B. P. 414. 

Rufcus, V. rad. 

Ruta, F. Herb. 

Sambucus, F. cort. 

Santonicum, abfiinthium fiantonicum Alexandrinum , fie- 
mentina^ ficfjien fiandum ^ fiemen ad lumbricos. C. 
B. P. 139 - 


H A G A N A. 3 t 

Saxifraga, V. rad. 

Secale, Hyhernum vel majus^ rogga fivefecalc. C.B. 
P. 23. Dod. p. 499. A. 

Sefeli Maffilienfe, foenkuli folio , foeniculum torluo- 
fum. C. B. P. 161. Lugd. 749. 

Sefeli Officinarum , fwe filer 7nontanum vulgare , 
fler montanum. J. B. t. 3. p. 2. />.168. Dod. 
p. 310- 

Sinapi, hortenfe femine alho^ fnapi fativum alterum. 

C. B. P. 99. Dod. p. 707. A. 

Sinapi, filiqua latiufcula glabra:, femine rufo fve vuU 
gare^ fnapi fativum prius. J.B. t. 2.p. 855. Dod. 
p. 706. A. 

Sophia, F. Herh. 

Staphyfagria, herba pedicularis. C. B. P. 324. Dod. 
p. 366. B. 

Thlapfi, arvenfe fUqiiis latisthlafpilatius. C.B. P. 
105. Dod. p. 712. A. I. 

Thlafpi , arvenfe Faecariae incano folio majus , 
thiafpi alterum. C. B. P. 106. Dod. p. 712. 
A. L 

Viola, F. Herh. 

Urtica, F. Herh. 


F R u C- 


32 


PHARMACOPOEA 


Fructus, Baccae, Nuclei Majores, 

(lUAE COLLIGUNTUR, IMPRIMIS A 

Stirpibus sequentibus. 

A Lkekengi Officinarum, folanum veficarium , fo- 
lanum halicacabum. C. B. P. 166. Dod. p, 454. 
Amygdalus Amara, C. B. P. 441. 

Amygdalus Dulcis, faliva fructu majore. C. B. P. 

44. Dod. p. 798. 

Anacardium, C. P. P. 51L 
Anacardii alia fpecies, acajou^ cajous acojlae. C, B. 
512. 

Aurantia Vulgaris, F. cort. 

Aurantia Lufitanica, V. cort. 

Baccae Hederae Arboreae, V. foL 

- Juniperi, V. lign. 

-Lauri, F.fol. 

- Myrti, F.fol. 

- Mezerei, chamaelea Germanica ^ thymeka fo¬ 
lio deciduo , laureola foemina. Dod. p. 364 C 
B. P. 462. 

•- Rhamni Cathartici, rhamnus folutivus ^ fpina 

cervina. C. B. P. 478. Dod. p. 756. 

- - Ribefiorum Nigrorum, F fol 

- - Ribefiorum Rubrorum, riheftum fructu ru- 

hro^ ribes vulgaris .y acidus ^ ruber. Dod. p. 749. 
J. B. A 2. 97. 

- Sambuci, F. cot't. 


Balanus 


H A G A N A. 33 

Balanus Myrepfica, ^am unguentaria^ ben parvum 
Monardu C. B. P. 402. 

Berberis, K. femen, 

Cacao Americae, five avellana Mexicana. J. B. /. i. 
p. 291. 

Capparis, V, cort. 

Carpobalfamum, nigrum Alexandrinum , halfami 
veri fructus. C. B. P. 400. 

Caryophylli, caryophyllus aromaticus 5 fructu oblon¬ 
go^ Indiae orientalis fructu clavato. C. B. P. 
410. Pluck. Phytogr. 155. 

CaffiaFiftula, Alexandrinacafta nigra ^ caffia pur¬ 
gatrix, caffla folutiva. C. B. P. 403. Dod. p. 

787. 

Colocynthis, V. fem. 

Corinthiacae Paffulae , uvae pajfae minores. C, B. 
P. 299. 

Cornus Hortenfis mas, cornus fativa Bomeflica. C» 
B. P. 447. J. B. t. I. p. 210. 

Cucumis Sylveftris, F . rad. 

Cynosbatos, Cynorrhodos , officinarum , rofa Jyl- 
veflris vulgaris flore odorato incarnato. C. B. 
P. 483. 

Dactyli, fructus palmae majoris , palma Bactylifera 
major vulgaris. C. B. P. 506. 

Fabae Sancti I^atii, Valent. Hifl. Simpl. p. 198. 
Glandes Quercinae, V. cort. 

Herbae paridis h2iCC3LQ, folanum quadrifolium haccife- 
rum. Dod. p. 444. C. B. P. 167. 

E Jujubae 


34 PHARMACOPOEA 
Jujubae majores oblongae , ziziphus, C. B, P. 446. 

Dod. p. 807. 

Mala Citria, V. cort. 

Mala Cydonia;, V. fem. 

Mala Granata;, V. cort. 

Mala Limonia;, F. cort. 

Malus SylveftriS;, fructu valde acerbo^ poma aujtera. 

T. 634. 

Malus Sativa;, fructu fubrotundo e viridi ferrugineo, 

T. 635. 

Mefpila immatura , mefpilus Germanica folio laurino 
non ferrato. Dod. p. 801. C. B. P. 453. 

Morus ;, fructu nigro ^ morus. C. B. P. 45^. Dod» 
p. 810. 

Myrobalani rotundae belliricae. C. B. P. 445. 
Myrobalani Chebulae , citrinis ftmiles nigricantes , 
myrobalani maximi anguloft-^ pituitam purgantes. 
J. B. /. I. p. 205. C. B. P. 445. 

Myrobalani Citrinao;, myrobalani teretes citrini^ bi¬ 
lem purgantes. J. B. t. 1, p. 205. C. B. P. 
445 - 

Myrobalani Emblicae. C. B. P. 445. 

Myrobalani Indicae;, Indae nigrae ftne nucleis ^ my¬ 
robalani nigrae octangulares. J. B. t. i p. 204 
C. B. P. 445. 

Nuces Juglandes immaturae^ nux juglans , five re¬ 
gia vulgaris. C. B. P. 417. Dod. p. 816. 

Nux Cypreffi. C. B. P. 488. Dod. p. 856. 

Nux Mofchata, fructu rotundo^ nux aromaticanux 
myrijlica. C. B, P. 407. Clufl exot. p. 13. 

Nu3C 


H A G A N A. 35 
Nux Piftachia, pijlachia nux peregrina fructu race- 
mofo , five therebinthus Indica. C. B. P. 401. 
Dod. p. 817. 

Nux Vomica. C. B. P. 

Olivae Maximae, Hifpanicae. C. B, P. 372 - 
Olivae Minores, et Genuenfes et ex Frovincia. C. B. 
P. 472. 

Papaveris Capita , V. Ucrh. papav. alb. 

Pallulae Majores, uvapaffa major. C. B. P. 299. 
Piper Album rotundum. C. B. P. 412. 

Piper rotundum nigrum. C. B. P. 411. 

Piper longum Orientale. C. B. P. 412. 

Pruna Damafcena, pruna magna duicia atrocoerulea. 

C. B. P. 443 - 

Pruna prignolenfia, pruna ex flavo rufefcentia mtxti 
faporis. C. B. P. 443- 

Pruna Sylveftria , cujus fuccus Jcacia Germanica. 
C. B. P. 444. 

Rubus Idaeus baccae, fpinofusr Dod. p. 743. C. B. 
P. 479. 

SehcAtn, febejlina Domeflka, myxa. C. B. P. 446. 
Dod. p. 806. 

Siliqua Dulcis, fliiqua edulis , ceratonia. C. B. P. 
402. Dod. p. 787. 

Tamarindi, filiqua Arabica, quae tamarindus,tama- 
rindus Derefltde appellata. C. B. P. 403. Profp. 
Alp. de piant. Aegypt. cap. x. 


E 2 


Fungi, 


36 PHARMACOPOEA 


Fungi, Muscus, Plantarumq.ue 
Scirrhi. 

A Garicus , fwe fungus laricis. Dod. p. 486. C. 
B. P. 375 - 

Auriculae Judae , fungus fambucinus membranaceus 
auriculam referens. Sterr. Theat. Fung. tab. 27 
L. A. C. B. P. 372- I. 

Crepitus fungus rotundus orbicularis, lycoper- 
don vulgare. C. B.P. 374. Dod. p. 484. Bovift 
Officinarum. I. 

Grana Kermes, grana chermes., coccum infectorium y 
coccus bapbica , granum tinctorium , ilex aculeata 
cocciglandifera. C. B. P. 425. 

Lichen terreftris cinereus, mufco fungus terrejlris 
latifolius cinereus hepaticae facie. M. H. t. 3. 
p. 632. fect. 15. tab. 7. fig. I. I. 

Muicus Arboreus , ufnea , mtfcus ai^boreus auerci-^ 
nus. C. B. P. 361. Dod. p. 471. I. 

Mufcus Pulmonarius, pulmonaria. C. B. P. 361. 
Dod. p. 474. I. 


Farinae 


H A G A N A. 37 


Farinae Asservand ae. 


Myli. Fabarum. 

Foeni Graeci. 

Hordei. 

Lupinorum. 

Radicum Althaeae. 

Radicum Confolidae majoris, 
Lini. 

Volatilis Molitorum. 


Succi LiauiDi. 


A Cetum vini. 

Acetofitas de Limonibus, migo fuccus ciirL 
Agrefta, Omphacium, fuccus cx immaturis uvis. 
Aurantii Succus. 

Berberis Succus. 

Cydoniorum Succus, 

Granatorum Succus. 

Oleum Olivarum. 

Oleum Lini. 

Oleum Raparum. 

Vinum Canarinum. 

Vinum Hifpanicum, 


E 3 


Gummi 


PHARMACOPOEA 


38 

GuMMij Resinae, Balsami, Succi 
Densati et Liq_uidl 

A Cacia Vera. 

Acacia Germanica. 

Aloe .Hepatica, Caballina. 

Aloe Lucida. 

Aloe Socotrina. 

Balfamus Capaivi, vcl Copayba. 

Balfamus de Mecca, balfamum Indicum Gileadenfe. 
Balfamus de Racafira. 

Balfamus liquidambar, liquidum ambarum. 
Balfamus Peruvianus, balfamum ex Peru. 

Balfamus Therebintina vulgaris. 

-Cypria. 

-Veneta. 

Balfamus Tolutanus, balfamus de Tolu^ Provinciae 
Tolu. 

Elaterium, V, cucumer. afinin. 

Euphorbium. 

Glycirrhizae fuccus infpilfatus. 

Hypociftidis fuccus. 

Manna Calabrina. 

Opium Thebaicum. 

Pix. 

Saccharum Album. 

Saccharum Rubrum. 

Saccharum Candum, cryJlalUnum album 8? rubrum. 
Saccharum Penidium. 

Scammoneum Aleppicum, 


Tartarus 
39 


H A G A N A. 

Tartarus Rhenanus. 

Gummi Ammoniacum. 

Animae. 

Arabicum. 

Afa foetida. 

Bdellium. 

Benzoin, henzQinum^ Jfa dulcis, 
Caranna. 

Ceraforum. 

Copal. 

Elemi, Ekmnl 
Galbani. 

Gutta Gamba;, gutta jemu. 
Hederae. 

Juniperi, fandaracha. 

Lacca in granis. 

Lacca in tabulis. 

Lacca in ramulis. 

Opoponax. 

Sagapenum. 

Tacamahaca. 

Tragacanthum, 

Camphora. 

Refina Abietina. 

Citrina. 

Colophonia. 

Ladanum, Labdanum. 

Maftiche. 

Myrrha. 

Olibanum, 


Refulii 


40 PHARMACOPOEA 
Refina Sanguis Draconis. 


Sarcocolla. 

Styrax Calamita. 

Styrax Liquida. 

Thus Vulgare. 

AnimaliA; EoRUMauE Partes. 
Lbum Graecum. -Tx Adeps Anferina. 
Afelli, millepedes^ onifcu 
Axungia Ovis. 

Porci. 

Cancrorum Chelae. 


Lapis, oculi cancri dicti. 


Cantharides. 

Caftoreum Sibericum. 
Cera Alba. 

Flava. 

Cochinella. 

Cornu Alcis. 

Cornu Cervi. 

Dens Apri. 

Fel Tauri. 

Hirudines. 

Ichtiocolla. 

Lap. Bezoar Occidentalis. 


Orientalis. 


I^umbrici Terreftres. 
Mandibulae Lucii Pifcis. 


Medulla 41 


H A G A N A 

Medulla Cervina. 

Mei Commune. 

- Maflilienfe. 

- Virgineum. 

Mofchus. 

Nidus Hirundinum. 

Os Saepiae, tejlae faepiae. 

Pulmo Vulpis. 

Sanguis Hircinus. 

Scincus Marinus. 

Sevum Hircinum. 

Sperma Ceti. 

Teflae Ovorum. 

Viperae. 

Ungula Alcis. 

Unicornu. 

Zibetha, zihethum. 

Fossilia, Metalla, e' 

EX HIS FIUNT. 


Erugo, flos aeris. 
Aes ullum. 

Argentum Foliatum. 
Aurum Foliatum. 
CerulTa. 

Ferri Limatura. 
Lithargyrium Argenti. 
Lithargyrium Auri. 


au AE 


Minium 


42 PHARMACOPOEA 

Minium. 

Nihil album, pompholyx. 

Plumbum Uftum. 

Stanni Limatura. 

S A L E S. 

Lumen Plumofum. 

--Rupeum» 

-Ullum. 

Borax, ChryfocoIIa. 

Nitrum, Salpetrae. 

Sal ammoniacus. 

Sal gemmae. 

Sal marinus. 

Vitriolum Album. 

• -Anglicum. 

—- Cyprinum. 

-Hungaricum. 

-Romanum. 

Sulphura. 

jA.Rlenicum Album. 

- -Rubrum. 

Auripigmentum. 

Oleum terrae. 

Petroleum. 

Sulphur, 


SEM.f 

H A G A N A. 


43 


Semi Metalla. 


A Ntimonium, Stibium. 

. Argentum Vivum, Mercurius. 
Chalcitis. 

Cinnabaris Nativa. 

Lapis Calaminaris. 

-- Haematites. 

-Lazuli, Armenius. 

Magnes. 

Terrae et Lapides. 


IBoius Alba. 

-Armena. 

-- Vulgaris. 

Calx Viva. 

Creta Alba. 

-- Cimolia. 


Cryftallus Montana. 

Oileocolla. 

^Pumex 

Terra Japonica, vulgo Catechu Succus ejl condenfatus. 


Terra Lemnia. 

Terra Sigillata. 

Lapides Granati. 

- -Hyacinthi. 

- - - Rubini. 

-— Sapphiri. 

F 2 


Lapides 
44 PHARMACOPOEA 

Lapides Sardae Carneoli. 

-Smaragdi. 

-Judaici. 

Magnefia Aiba., 


Marina^ et Heteroclita q_uaedam. 

A Mbara grifea, Ambarum grifeum. 

Ambara Alba Succinum album. Carabe alba. 
Ambara Citrina Ambarum flavum Juccinum flavum ,, 
carabe flava. 

Ambara Nigra, Succinum nigrumGagates. 
Bitumen Judaicum, Afphaltis. 

Blatta Byzantina. 

Corallia Alba. 

Corallia Rubra. 

Corallina Marina. 

Margaritae, perlae Occidentales. 

■-Orientales. 

Mater Perlarum. 

Oftra Codermata, Oflreorum conchae. 

Spongia. 

Spongiae lapis. 

H A G A N A. 


45 


De Coelectione Simplicium. 

R Adices evellantur ante plenilunium, matu¬ 
tino tempore , aere fereno , 11 annuae fint, 
antequam flores ferant, fl vero biennium planta¬ 
rum radices effodiendae , circa finem autumni id 

fiat primi anni. _ . 

Radix earum vero, in plures annos vigentium, 
vel vere , poft primorum foliorum eruptionem, 

vel hyeme, fl folia dimittant. 

Siccantur fufpenfae, et fi craffiores funt, filiae, 
aut in taleolas fectae, quotannis recenter parandae. 

Cortices vero fructuum, (fi fieri poffit) recentes 
adhibendi, praefertim aromatici, alias ficcati aere 
puro , calido. Cortices arborum aliarumque ftir- 
pium ante hyemem optimi, tum enim in pleno 
vigore funt, craffiores manu avellantur, fi tenacius 
adhaereant, abfcindantur, tenues vero et membra- 
nofi, utfambuci etc. culteUo abradantur. 

Ligna inclinante hyeme plurimo fucco balla- 
mico , oleo et rcfina turgent , hinc tum colli- 

^ Herbae vero colligendae , cum folia adulta, 
ante florum eruptionem, matutino tempore, coelo 
lereno, etficco, quando odore vigent, (fi aroma¬ 
ticae) inumbra ficcandae, quae vero recentes ha¬ 
beri poffunt, praeferuntur; femper virentes, quo¬ 
vis anni tempore colliguntur. 

p 3 Flores 


46 PHARMACOPOEA 

Flores decerpendi in vigore maturitatis, non 
dehiicentes^ matutino tempore^ antequam odorem 
calore folis difperferint, in umbra ficcandi, ligneis 
vel potius vitreis vafis confervandi, pro confervis 
vero recentes praedant. 

^ Fructus maturos elTe oportet^nili data opera 
immaturi expetantur uti melpilla^ etc. dein exlic- 
centur in aere vel fole , et fi opus fit, in cliba¬ 
no pod panis extractionem, donec fatis exdccati 
fint. 

Semina judam habeant maturitatem, decen¬ 
tur fuper tabulata lignea, lente, loco calido et 
dcco, dc etiam ad udim reponantur.^ 

De Ponderibus et Mensuris Nostris. 

G Ranum unum dve momentum pendit pipe¬ 
ris albi granum. 

ScRUPUEUs continet grana viginti. 
Drachma habet fcrupulos tres. 

Uncia condat drachmis octo. 

Libra medica uncias duodecim capit, quarum 
fexdecim fere faciunt libram Haganam. 

Manipulus ed, quantum manu drictiori com¬ 
prehendi poted, ex dccatis herbis ^drachmarum 
fex. 

Pugillus quantum tribus digitis capi poted> 
Pinta nodra continet uncias viginti. 


Abbre- 


H A G A N A. 


47 


Abbreviationes in Medicamentorum 

PRAESCRIPTIONE FAMILIARES. 

A n A fignificat cujufcunque vel fmgulorum fu- 
pra fcriptorum aequalem quantitatem fequi. 
N. r numero T plures fructus 

Par. 1 paria J praefcribuntur. 

F. L. A. Fiat lege artis. 

P. A E. Partes aequales. 

Q. S. Quantum fatis. 

S. A. Secundum Artem, 

Q V. Quantum vis. 

Q P. Quantum placet. 

B. M. Balneum Mariae vel Maris.- 

M. F. Mifce fiat. 

aliquando uno titulo 

PLURA NUNCUPANTUR. 

duiNauE Radices Aperientes 
Majores. 

Apii. 

Afparagi. 

Foeniculi. 

Petrofelini. 

Rufci. 


dUINaUE 


48 PHARMACOP OE A 


Q.uiNauE Radices Aperientes 
Minores. 


Capparum. 

Eryngii. 

Graminis. 

Ononidis. 

Rubiae. 


(luATuoR Herbae Emollientes. 


Althea. 

Malva. 

Parietaria. 

Violaria. 


QuiNauE Herbae Capillares. 


Capillus Veneris. 

Phyllitis ^ feu Lingua cervina. 
Polytrichum, feu Trichomanes. 
Salvia vitae, feu Ruta muraria. 
Scolopendria^ Ceterach. 


Quatuor 


H A G A N A; 


49 


Quatuor Fi^ores Cordiales. 


Boraginis. 

Bugloflae. 

Rofarum. 

Violarum. 


duATUOR Semina Calida Majora. 


Anifi. 

Carui. 

Cumini. 

Foeniculi. 


duATUOR Semina Calida Minora, 


Ammios. 

Amomi. 

Apii. 

Dauci. 


G 


dUATUOR 


P H A R MA C O P OE A 


•50 


Quatuor Semina Frigida Majora. 


Citrulli. 

Cucumeris. 

Cucurbitae. 

Melonum. 


Quatuor Semina Frigida Minora, 

Cichorei. 

Endiviae. 

Lactucae. 

Portulacae. 


QuiNauE Lapides Pretiosi^ 
VEE Fragmenta. 

Granati. 

Hyacinthi. 

Sapphiri. 

Sardi, 7 ^ 2 / Corneoli. 

Smaragdi. 


DE 


H A G A N A. 


51 


DE PULVERIBUS. 

PULVERES PURGANTES. 

P U L FIs DIJGRTDIL 

Sive Scammonium Praeparatum. 

Scammonii in pulverem redacti, a v. Cydo¬ 
nium excavatum eo pulvere reple , et pajla obduc- 
tum in furno coc^uatur 5 et ajfetur 3 dein fcammo- 
nium ufui repurgatum/erva. 

Pulvis Hierae S.,Galeni. 

Aloes Socotrinae unc. fex et drach. duas. 
Cinamoni. 

Ligni Aloes. 

Rad. Afari. 

Spicae Nardi Indicae. 

Maftiches. 

Croci Anglici ana drach. tres. 

F. S. A. Pulvis, Pulverifando feorfum Aloen , Majlichen 3 
et Crocum^ et addendo reliquo pulveri. 

G 2 


Pulvis 


52 


PHARMACOPOEA 


Pulvis Cornachinus. 

Cremoris Tartari. 

Antimonii Diaphoret. abluti. 

Pulv. Scammonii ana uncias duas, 

F. Fulvis. 

Pulvis Senae vel Diasenae, 

1 ^. Foliorum Senae mundatorum uncias duas. 
Crem. tartari unciam Mediam. « 

Sem. Anifi Drachmas duas. 

Macis. 

Cinamomi. 

Salis Gemmae ana drachmam unam. 

F. Fulvis. 


Prae parantur. 

Coralli. 

Margaritae. 

Oculi cancri. 

Succinum. 

Quorumvis, q. v. 

Supra Forphyritem terantur et additis aliquot aq. rof 
guttulis 5 in tenuiffimum pollinem et in pajlillos redi¬ 
gantur 3 ficcentur. 


FULVE- 


H A G A N A. 


53 


PULVERES AROMATICI 

Pulvis Aromaticus Rosaceus. 

Flor. Rofar. Rubr. drach. quindecim. 

Rad. Glycirrhizae rafae drach. feptem. 
Cinamomi lectiflind drachmas quinque. 

Ligni Aloes. 

-Santali Citrini ana drachmas tres. 

Gummi Arabici. 

, - Tragacanthi. 

Macis. 

Caryophyllorum ana drach. duas et mediam. 
Rad. Spicae Nardi Indicae. 

- Galangae. 

Nucis Mofchatae. 

Sem. Cardamomi minoris ana drach. unam. 
Omnia fimul in pulverem redaBa praeter Gummi Ara¬ 
bicum et Tragacanthum i quae feorfum pulverifanda. 
F, Fulvis, 

Pulvis e Chelis Cancrorum. 

Cornu Cervi Philofophice praeparati. 
Coralliorum rubrorum praeparat. 

Oculorum Cancrorum praeparat. 

Succini Albi praepar. ana unc. mediam. 
Chelar. Cancr. praeparat, uncias duas. 

F. Fulvis, 


G 3 


Pulvis 
54 


pharmacopoea 


Pulvis Cantianus vel 
COMITISSAE KenT. 

Oculorum Cancr. drachmas duas. 

Corallorum rubror. 

Margaritarum. 

Lap. Be^oar. Orient. 

Chelarum Cancrorum. 

Succini praeparati. 

Rad. Contrajervae. 

Carn. Viperin. pulv. ana drach. mediam. 
Foliorum auri fcrup. dimid. 

F. Fulvis. 

Pulvis Diagalangae. 

Rad. Galangae drachmas fex. 

- Calami Aromatici. 

- Zingiberis ana drachm. unam et mediam. 

Fol. Calaminthae ficc. 

- Menthae ficcat. 

Rad. Spicae Indicae ana drachm. unam. 

Macis. 

Cinamomi. 

Flaved. Cort. Aurant. ficc. 

_Citriorum ficc. ana drachmam 

unam et femis. 

Ligni Aloes drachmas fex. 

Caryophyllorum. 

Piperis albi. 

-- Longi ana drachm: unam et mediam. 

Sem. A. 


55 


H A G A N 

Sem. Aiiifi. 

- Apii. 

- Cardamomi Majoris. 

- -- Minoris. 

- Carni. 

-Foeniculi, ana drachmam unam. 

F. Fulvis, 

Pulvis Diarrhodon. 

Rofarum rubrarum unciam unam et mediam. 
Ligni Santali Albi. 

-Rubri ana drach. unam et femis. 

Gummi Arabici. 

Spodii ex Ebore. 

Maftiches electae fcrupulos duos. 

Seminum Foeniculi. 

- Ocimi. 

- - Scariolae. 

-- - Portulacae. 

- - - Plantaginis. 

Fructuum Berberorum. 

Rhabarbari electi. 

Cinamomi ana drachm. mediam. 

Boli Armenae. 

Terrae Lemniae. 

Margaritarum Orientalium ana fcrup. unum. 
Gummi Arabicum et Majliche feorfum pulverifentur et 
reliquis mijceantur, 

F. Fulvis, 


Pulvis 


56 PHARMACOPOEA 


Pulvis Diatragacanthi frigidus. 

Gummi Tragacanthi albi une. mediam. 

- Arabici drachm. duas et femis. 

Amyli drachm. unam. 

Rad. Glycirrhizae rafae. 

Sem. Citrulli. 

-Cucumeris. 

-Cucurbitae. 

■-Melonum ana drachm. dimidiam. 

Sacchari canti albi drach. fex. 

F. Fulvis. 

Semina mundata eunt Glycirrb. pulverifentur et cum 
Amylo et Saccharo canto albo in Mortario marmo¬ 
reo terantur 'y his adde gummi Tragac y et Arab.feor- 
fum in pulverem redacta. Sed nota y facile rancefeity 
hinc non diu confervandus pulvis , quare recte qui¬ 
dam recenter mijcenty aut Jdepius recens praeparant. 

Pulvis Haly ad Tabem. 

Amyli. 

Gummi Arabici. 

-Tragacanthi ana ferup. duos. 

Sem. Pap. albi drach. duas. 

- Malvae. 

- Portulacae. 

- Altheae ana drach. unam. 

- Quatuor frigid. major, mundat. 

Sem, 


H A G A N a; 57 

Scm. Cydoniorum ana fcrupul. duos et femis. 
Spodii. 

Rad. Glycyrrhizae ana fcrupulos duos. 
Sacchari albi ad pondus omnium. 

F. Fulvis. 

Facile ranciditatem contrahit , hinc faepius renovan¬ 
dus. 


Pulvis Marchionis. 

1 ^. Rad. Paeoniae maris unciam mediam. 

Ligni Vilci quercini. 

Rafurae Eboris. 

- Ungulae Alcis. 

- Unicornu , vel ejus loco Typhorum 

Cornu Cervi. 

- Spodii. 

Coralliorum Alborum. 

-- Rubrorum. 

Margaritarum praeparatar. ana drachmam unam. 
Fol. Auri puriflimi numero viginti. 

F. Fulvis. 


Pulvis Stomachicus. 


Pulv. radicum Ari praeparati uncias duas. 

-- Acori vulgaris. 

--— Pimpinellae ana unciam unam. 

H Oculorum 
58 PHARMACOPOEA 

Oculorum Cancrorum unciam femis, 
Cinamomi drachmas tres. 

Salis Abfynthii. 

— Juniperi ana drachmam unam. 
Sacchari rofad unciam unam. 

F. Pulvis. 


Pulvis Sternutatorius vel 
Cephalicus. 


Foliorum Majoranae. 

-Betonicae ana uncias duas. 

Florum Liliorum convallium unciam unam. 
Nucis Mofchatae drachmam unam. 

Rad. Pyretri. 

* -Hellebori albi ana unciam femis. 

f! Pulvis. H A G A N A. 


59 


DE TROCHISCIS ET TABELLIS. 

Agaricus Trochiscatus, 

Agarici Albiffimi et levis uncias tres. 

Vini Canarini, in quo Zingiberis drachmae 
duae fuerunt infufae, q, s. 

F, Trochifd. 

Trochisci Alhandal vel 
Diacolocynthidos. 

Pulpae Colocynthides albae et levis a feminibus 
purgatae,confeiffaeetpulverif. unc. quinque. 
Gummi Arabici. 

-- Tragacanthi. 

_—- Bdellii ana drachmas tres. 

In pulverem redacta contunde cum aqua rofacea , 
mifcCy formentur Trochifei , ficcentur in umbra ^ et 
ferventur ufuL 

Trochisci Albi Rhazis^ vel 
S iEF album. 

Ceruffae aqua rofacea lotae drachmas decem. 
Amyli drachmas tres. 

Camphorae drachmam mediam. 

H 2 


Gummi 
6 o 


PHARMACOPOEA 

Gummi Arabici. 

-Tragacanthi ana drachmas duas. 

.Sarcocollae craflioris drachmam unam. 

Cum ovi albumine fiant Trochijci. Cum opio praeparen¬ 
tur^ addendo. 

Opii drachmam unam. 

Trochisci Alkekengi, 

]^. Fructuum Alkekengi drachmas tres. 

Boli Armenae unciam unam. 

Gummi Arabici. 

-Tragacanthi. 

Sanguinis Draconis. 

Thuris. 

Amyli. 

Succi Glycyrrhkae. 

Amygdalarum amar. 

Nucleorum Pini. 

Sem. Papaveris albi ana drachmas fex. 

-Apii. 

- Citrulli. 

- Cucurbitae. 

- Hyofcyami. 

-- Melonum ana drachmas tres et femis 

Succini; 

Opii praeparati ana drachmas duas. 
Tulverifentur Gummi , Bolus 5 et Succinum feorfum. 
Tum dijjblve in Succo Alkekengi opium et fuccum Gly- 
eyrrhizae^ cum his mifice fenfim pulveres ^ dein reli¬ 
qua prafcripta in pulverem redacta. 

F. TrochifcL 


Tro- 

H A G A N A. 6i 
Trochisci Bechici Albi. 

Sacchari puriffimi. 

-Penidii ana uncias fex. 

Radicum Iridis Florentinae unciam unam. 

-Glycyrrhizae unciam mediam. 

Amyli unciam unam et femis. 

Mucilaginis Gummi Tragacanthi cum aqua ro- 
facea factae, Q, s. 

F. Ti^ochifd in umbra Jiccandi. 

Trochisci Cypheos pro Mithridatio. 

1 ^^. Pulpae uvarum paffarum albarum et pinguium. 
Terebinthinae Cypriae ana uncias tres. 
Myrrhae electae. 

Flor. Schoenanthi ana unciam unam et mediam. 
Cinamomi electi unciam mediam. 

Radicum Acori veri drachmas novem. 

-Cyperi rotundi. 

-Spicae Nardi Indicae. 

CafTiae ligneae. 

Baccarum Juniperi. 

Gummi Bdellii ana drachmas tres. 

Ligni Afphalati drachmas duas & mediam. 
Croci Anglici drachmam unam. 

Mellis optimi defpumati. 

Vini Canarini ana, Q,- s. 

Ad Formandos Trochifcos. 

Therehinthinam cum meile folutam Myrrham , Bdellium , 
et Crocum pulverifata mifce^ dein adjice reliqua in 
pulverem redactaet vinum Canarinum. 

H 3 Trochisci 

62 


PHARMACOPOEA 


Trochisci Hedychroi Galeni 
PRO Theriaca. 

1^. Caryophyllorum Plinii unciam unam et femis, 
Caffiae Ligneae. 

Folii Indici /eu Malabatri ejus loco Macis. 
Croci Anglici. 

Myrrhae electae. 

Spicae Nardi Indicae ana drachmas fex„ 
Radicum Acori. 

-- Cofti Odorati. 

-Phu Pontici. 

Ligni Aloes. 

Cinamomi electi. 

Florum Schoenanthi. 

Opobalfami veri^, autPeruvianianadrachm. tres. 
Ligni Afphalati^ aut Santali citrini. 

Rad. Afari. 

Herbarum Majoranae nobilis. 

---- Mari Syriaci , vel Dictamni Cre¬ 
tici ana drachmas, duas. 

Maftiches puriflimae drachmam unam. 

Vini Canarini q. s. 

F. Trochifci^ in Umbra ficcandi. 

Trochisci Myrrhae. 

Myrrhae electae unciam mediam. 

Lupinorum tenuilTime tritorum drachmas tres. 
Radicum Rubiae Tinetorum. 

Foliorum 

63 


H A G A N A. 

Foliorum Menthaftri. 

-Pulegii. 

--Rutae. 

Seminis Cumini. 

Afae Foetidae. 

Gummi Opopaiiacis. 

_ .— Sagapeni ana drachmas tres. 

Cum vino decoctionis Arthemifiae. 

F. Trochifd, folvendo prius Gummi aceto , depurato in- 
fpiJfatoquCi leni^mo Calore-, dein addendo reliqua. 


Trochisci Terrae Sigillatae. 


Terrae Sigillatae. 

Boli-Armenae. 

Sanguinis Draconis. 

Gummi Arabici affati. 

Amyli affati. 

Spodii ex Ebore. 

Succi Acaciae verae. 

-Hypociftidis. 

Lapidis Haematitidis. 

Coralliorum rubrorum. 

Succini ana drachmas duas. 

Margaritarum. 

Sem. Papaveris nigri. 

--Portulacae toftae. 

__Rofarum ana drachm. unam cum femiffe. 

Coito 

64 PHARMACOPOEA 

Cornu Cervi ulli. 

Thuris Mafculi. 

Nucum Cuprefll. 

Flor. Rofarum rubrarum. 

-Balauftiorum. 

Croci ana drachmam unam. 

Gummi Tragacanthi drachmam unam cum fe- 
miffe. 

Fulverem temiffime tritum divide in duas partes , qua¬ 
rum alteri adde. 

Opii Thebaici praeparati fcrupulos duos. 

S. A. Uterque pulvis excipiatur S. Q. Succi Plantagi¬ 
nis 5 et dijlingue. 

F. Trocbifcij cum^ et fine Opio notandi. 

Trochisci Scillitici. 

Scillam recentem candidilTimam ^ a corticofa par¬ 
te, et radice lignofa liberatam. 

Jnvolve majjde triticeae fermentatae in Clibano coquen¬ 
dae^ donec cruftam duriufculam undique contraxerit., 
et fefluca lignea Scillae corpus , per rimas cruflae 
prompte penetret , illudque tenerum inveniatur. Tum 
crujla triticea feparata. 

Medullae Scillae bene laevigatae libram unam. 
Farinae Orobi, uncias octo. 

Mixta 5 fmulque trita redige in pajlillos 3 in umbra 
aut furno ficcandos. 


Trochisci H 


A G A N A, 


^5 


Trochisci Viperini ad Theriacam. 

Cum paJlilH hi famoftjjimae antidoti Theriacae bafis 
fint 5 et qui ex Italia , Venetiis , Tatavia huc ad¬ 
vehi dicuntur frequentijfime vel adulterati^ vel in¬ 
veterati nimis fint^ expediat 'horum loco. Carne Vi' 
perina uti. 

T A B E L L AE 

S A c c H A R u M Perlatum. 

Sacchari albilTimi libram unam. 

Aquae Rofarum, a s. 

Coquantur ad debitam confijlentiam ^ fub finem coctio¬ 
nis adde. 

Margaritarum rite praeparat, unciam mediam. 

F. S. A. Tabellae. 

Saccharum Althe ae. 

1^. Pulpae radicum Altheae uncias tres. 

Sacchari Albiflimi tenuiffime triti libram unam. 

Aquae Rofarum ^ Q. s. 

F. fS. A* Tabellae in umbra ficcandae* 


1 


Tabellae 


66 


PHARMACOPOEA 


T A B E L L AE eSucCO CITRI, 


Sacchari albiflimi in pulverem redacti et ficcati 
uncias quatuor. 

Succi Citrei recentis unciam mediam. 

F. Tabellae^. 


Tabellae contra Vermes. 

Mercur. dulcis unciam mediam. 

Cornu Cervi Sp. praepar. fcrupulos duos. 
Cinamomi acuti fcrupulum unum. 

Diagrydii fcrupulos duos. 

Sacchari albi unciam. 

Confervae Rofarum rubrarum drachmas duas. 
Cum mucilagine Tragacanthi ex aqua rofarum parat P 
fiant trochifci , ^vel tabellae numero fexaginta qua^ 
iuot\ 


DE 


H A G A N A. 


67 


DE PILULIS ET EXTRACTIS, 


FILULAE FURG ANTES. 

Aloes nutritio per succum Rosarum. 

Aloes focotrinae lucidae tritae Q. v. 

Succi Rof. pallid. q, s. 

JUt in eo folvatur , dein exficca , teratur rurfuS:> £s? 
fucci Rof. pallid. portione diluatur agitetur •, dijfolva- 
tur,^ denuo exficcetur. Haecque faepius iterentur. 


Pilulae Aure ae. 

Aloes Lucidae. 

Scammonii praeparat, ana drachmas quinque. 
Flor. Rofarum rubrarum. 

Sem. Apii, ana drachmas duas cum femiffe. 
-Anifi. 

_Foeniculi, ana drachmam unam cum le- 

femiffe. 

Croci. 

Maftiches. 

Trochifci Alhandal. ana drachmam unam. 

P. cum mclk Rofaceo majfa pilularum. 


I 2 


PiLULAF, 68 PHARMACOPOEA 
Pilulae Extracti Catholice 


Pulpae Colocynthidis drachmas fex, 

Agarici Albi 
Radicis Helleb. nigri. 

Pulv. diarrh. ana unciam dimidiam. 

Contufis affunde fpiritum mni ad excejjum trium vel qua- 
tuor digitorum. Macerentur in Balneo per xiv, 
dies 5 tindurae colatae et fortiter exprejf/ae adde. 
Aloes Lucidae unciam unam. 

Tum leni igne evaporentur ad confijlentiam mellis ffen- 
fmque S. A, admifce. 

Scammonii praeparati unciam mediam. 

F. S, A. maffa pilularum, 

P I L U L AE C O C H I AE. 

Jjl. Pulv. Hierae fimpl. Galeni drachmas decem. 
Trochifci Alhandal drachmas tres cum femilTe,. 
Scammonii praeparat, drachm.tres cum femifle. 
Turbith. Gummofi. 

Flor. Stocchadis ana drachmas quinque. 

F. Cum Syr. e Stoechade maffa pilularum 

Pilula E foetid ae. 

Trochifci Alhandal. 

Aloes Lucidae.- 
Gummi Ammoniaci. 

— OpopanaciSc 
Sagapeni. 


Myrrhae- 
69 


A G A N A. 

Myrrhae, 

Herb. Epithymi. 

Seminis "Rutae ana drachmas quinque. 
Scammonii praeparati drachmas tres. 

Rad. Turbith. Gummos; drachmas quatuor. 

—- Efulae minoris. 

- Hermodactylorum ana drachmas duas. 

- Zingiberis drachmam unam cum femilTe. 

- Spicae Nardi Indicae. 

Cinamomi. 

Croci. 

Caftorei, ana drachmam unam. 

Euphorbii triti fcrupulos duos. 

Biffolvantur Gummi prius aceto , et depurata cum fucco 
Porri 5 admixtis illis pulveribus , contundantur in 
pilularum majfam. 

Pilulae Mastichinae. 

Mafliches unciam dimidiam. 

Agarici trochifcati, drachmas tres. 

Aloes Lucidae drachmas decem. 

Cum fucco Abfintbii F. Pilularum majfa. 

Pilulae Pestilentiales Communes. 
VEL Ruffi. 

Aloes Lucidae uncias duas. 

Myrrhae unciam unam. 

Croci unciam dimidiam. 

Cum vino Canarino F. Pilularum maffd. 

I 3 


FILULAF 


7 ° 


PHARMACOPOEA 


PILULAE NARCOTICAE. 

Pilulae de Cynoglossa. 

Rad. CynoglolTae ficcat 
Sem. Hyofciami albi. 

Opii praeparati ana unciam dimidiam. 

Myrrhae drachmas fex. 

Thuris Mafculi drachmas quinque. 

Croci. 

Caftorei. 

Styracis Calamitae ana drachmas duas. 

F. cum aq. Rofa?\ maffa pilularuin. 

Pilulae de Cynoglossa sine Croco 
ET Castoreo. 

Hm^um pondus Majliche , Myrrha et Olihano compen- 
fandum, 

Laudanum Cydon* iatum. 

I^. Opii crudi, Q, v. 

Diffoke in S.Q. fucci Cydoniorum:, Jient per XFT. diesl 
Tinctura decantata evaporetur leni igne ad confijlen- 
fiam pilularum. 


Pilulae 


H A G A N A. 


71 


Pilulae Laudani Opiatl 

Opii Thebaici puri, Sp. Vini diffoluti parum 
cocti et percolati, unciam unam. 

Evapora in conjijlentiam pilularum^ fub finem adde 
Croci Brittannici drachmam unam. 

Caftorei drachmam dimidiam, 

Mifce. 


Laudanum Purum. 

5?. Opii optimi, unciam unam. 

Dlffolve in aq. pluviae libra una , trajectum per 
pannum leni igne infpijja ad Extracti crajjltiem^ 

Pilulae e Styrace. 

Myrrhae Rubrae. 

Styracis Calamitae. 

Olibani. 

Gummi Sandarachae ana drachmas duas. 

Opii fcrupulos quatuor. 

Succi Liquirit. drachmam unam, 

F. Pilularum majfa» 


EXTRACTA 


72 


PHARMACOPOEA 


EXTRACTA. 

Elaterium conficiendi modus. 

Cucumerum agreflium intra octiduum collecto¬ 
rum Q. s. 

Scinde caute apice cultelli in medio petiolos, ut ma¬ 
tura femina in amplum profiliant excipulum, e 
fructibus fuper cribrum femen reliquum et muca- 
go prolectanda funt , et in mortario marmoreo , 
ligneo piftillo f affufo fenfm liquoris tenuis e fruc¬ 
tibus confciffis exftillantis et aq. pluviae tantillo 
tundenda, dum liquor pinguis et oleofus e medulla 
feminis in pulpam per cribrum fetaceum tenuiff^ 
mum et novum tranfeat ; quae per evaporationem 
fuper arenas redigatur in confifientiam mciffae 
pilularum. 

Extractum Rhei. 
Rhabarbari^ q, v. 

Minutim confciffo et contufo affunde aquam puram 
ad fupereminentiam trium vel quatuor digito¬ 
rum , Jient calide per quatuor dies. Tincturam 
decanta , et ad pilularum debitam confijientiam 
leni igne evapora. 


Extractum 


H A G A N A. 


73 


Extractum Radicum Helenii. 

Rad Helenii contufarum libram unam, 
Jijfunde aquam puram ad excejjum trium vel quatiior 
digitorum , Macerentur calide per i v dies. Tinc¬ 
tura decantata evaporetur leni igne ad debitam pilu¬ 
larum confijlentiam. 

Eodem Modo fit. 

Extractum Radicis Gentianae. 

- -Hellebori Nigri. 

■ -Agrimoniae. 

-Centaurii Minoris. 

-Corticis Peruvianj, 


Suppositorium. 

Fit ex meile ad duritiem cocto, cum> vel line 
fale. 


DE 


K j4 PHARMACOPOEA 

DE ELECTUARIIS SOLJJTIVIS. 

Electuarium Diacatholicon, 

ijl. Rad. Polypodii quercini uncias quatuor.. 

Seminis Foeniculi drachmas fex. 

Coque S. A. in S, Q. Aq ., colaturae adde. 

Sacch. albi, libras duas. 

Percoquantur in fyrupum, in eoque dijjbke. 

Pulpae CalTiae. 

-- Tamarindorum, ana uncias duas. 

Solutis adde. 

Fol. Sennae mundatorum uncias duas. 
Rhabarb. electi. 

Mechoacannae non cariofae ana unciam unanu 
Sem. Anifi unciam dimidiam. 

—— Quatuor frigid. Major, mundat. 

Rad. Glycirrhizae rafae. 

Florum Violarum ana drachmas duas, 

F. S. A, Electuarium. 


Electuarium Diaphoenicon. 

Pulpae Dactylorum mundatorum in aceto ma¬ 
ceratorum, et cribro trajectorum, probe eva¬ 
poratae libram unam. 

Amygdalarum dulcium excorticat, uncias tres. 
Contufis et mixtis adde. 

Mellis defpumati libras duas. 
faululum coquantur y deinde injpergantur pulveres fe- 
quentes. 

Rad. 
H A G A N A. . 75 

Rad. Turbith tenuiflime triti unciae quatuor. 
Scammonii praeparat, uncia una et femis. 

Rad. Zingiberis. 

- Galangae. 

Ligni Aloes, 

Cinamomi. 

Macis. 

Fol. Rutae ficcat 
Piperis. 

Sem. Foeniculi. 

-Dauci ana drachmae duae. 

F. 5. A. Electuarium, 

Electuarium Diaprunum. 

]}c. Pulpae Prunorum acido-dulc, uncias decem. 
Sacch. albi uncias fexdecim. 

Scammonii optimi. 

Cremoris Tartari ana uncias duas. 

Rhei electi. 

Rad. Mechoacannae. 

Fol. Semiae mundat, ana unciam unam, 
Cinamomi acuti, unciam dimidiam, 

F. S. A. Electuarium, 

Electuarium Hierae Picrae Galenl 

Pulv. Hierae fimplicis Galeni, Q; V. 

Mellis defpumati triplum. 

E 5. A* Electuarium. 

K 2 


€amtuf% 76 PHARMACOPOEA. 

Caveatur^ ne Aloe Majliche in grumos abeaty et 
cura habeaturut crocus cum meile mifceatur^ ante¬ 
quam pulvis reliquus ipji addatur, 

Electuarium Hydragogum Sylvil 

Pulpae Baccarum Juniperi. 

- Tamarind. ana uncias quatuor. 

Rad. Jalappae, unciam unam et femis. 
Scammonii electi unciam unam. 

Cinamomi acuti. 

Sem. Foeniculi dulcis ana drachmas duas. 
Sacch. clarificat, uncias decem. 

F. S, A. Electuarium. 

Motetur,, in hoc Electuariofaccharum clarificatum ai 
confijlentiam fyrupi fpiffioris ej]e coquendum , et Scam¬ 
monium in tenuijjimum pulverem redactum non niji 
fub finem ejfie addendum, 

Electuarium Succi Rosarum. 

Succi Rofarum pallid. recent. depurat 
Sacchari Albi ana libram unam et femis. 

Coque S. A. in fyrupum fipiffiorem^ cui adde 
Lignorum Santalorum omnium. 

Cinamomi in pollinem redacti ana drachmas 
duas. 

Et cum fere frigida-, admifce 

Scammonii praepar. unciam unam et femis. 

F. S, A, Electuarium, H A G A N A. 


77 


DE ANTIDOTIS ET OTIATIS. 

Confectio Alkermes. 

jf. Syrupi Granorum Kermes Montepeffulo delati, 
libras duas cum femilTe. 

Ambrae Gryfeae, minutim confcilTae drachmas 
duas. 

Ligni Aloes. 

Cinamomi ana drachmas fex. 

Margaritarum praeparat, drachmas duas. 

F. Fulvis tenuijfmus^ ei commifceatur fyrupo Grano¬ 
rum Kermes calefacto Q. S. eodem modo fit 

Confectio Alkermes sine Ambra et Moscho, 
Confectio corroborans. 

1^. Coralliorum rubrorum unciam dimidiam. 

Boli Armenae verae unciam unam. 

Granorum Kermes. 

Rad. Dictamni Albae. 

- Tormentillae. 

Sem. Acetofae. 

■-- Limonum. 

- Portulacae. 

Flor. Rofarum Rubrarum. 

Croci. 

Lignororum Santalorum omnium. 

K 3 


Rafurae 

78 PHARMACOPOEA 

Rafurae Eboris, ana fcrupulos quatuor. 

- Cornu Cervi ^ drachmas tres. 

Omnibus rite in pulverem redactis^ adde, 

Syrupi e fucco citri Q. s. ad Confiftentiaxn E- 
lectuariL 
Si addantur 

Lapidum Hyacinthorum uncia femis. 

■ - Smaragdi. 

— - SapphirL 

- Topafii. 

Margaritarum. 

Serici crudi. 

Foliorum Auri. 

-Argenti ana fcrupuli duo. 

Vocatur 

Confectio Hyacinthorum. 

Non majorum virium quam prior, 

Diascordium Fracastorii. 

Fol. Scordii ficcator. uncias duas. 

Boli Armenae verae unciam unani cum femiiTe. 
Styracis Calamitae drachm. quatuor cum femiOTe. 
Cinamomi. 

CalTiae Ligneae. 

Fol. Dictamni Creticae. 

Radicum Tormentillae. 

■ - Biftortae. 

-- Gentianae. 


Gummi 
79' 


H A G A N A. 

Gummi Galbani. 

- Arabici. 

Terrae Lemniae, ana unciam dimidiam. 

Sem. Acetofac;, drachmas duas. 

Opii Thebaici drachmam unam cum femiffe. 
Mellis defpumati albiffimi Libras duas cum fe- 
miffe. 

Confervae Rofarum rubrarum Libram unam. 
Vini Generofi Canarini, q, s. 

I. S, A. Opiatum. 

Idem Diascordium incompletum dictum^ fit 
SINE Galbano et Gentiana. 

Diascordium Sylvii. 

I. Rad. Gentianae unciam dimidiam.. 

- Angelicae drachmas duas. 

Fol. Scordii llccat. uncias duas. 

- Cardui Benedicti. 

- Dictamni Creticae, ana unciam dimidianu 

Croci optimi drachmas duas. 

Acaciae verae drachmam unam cum femiffe. 
Confciffis et coniufis paululum , affundatur 

Sp. Vini rectificatus ad trium quatuorve digi¬ 
torum fupereminentiam. 

Stent per viglnti quatuor horas in loco tepido ; Tinc¬ 
tura tunc effundatur y aliufque Sp. Vini fimilis toties 
affundatur y digeratur y effundatur que y quoties ad 
Tincturae omnis atque virtutis extractionem opus erit. 

Tincturae' 8 o PHARMACOPOEA 

Tincturae omnes confufae pojl fubfidentiam foecum , fi 
quae fiint , clarae , puraeque ab ipfis lente effundan¬ 
tur^ atque fp. Vini in M, B. ad extracti liquidio¬ 
ris , ^el Julapii confiflentiam iterum Jeparetur et 
abjlrahatur. Qui fimili ufui infervire poterit , mt 
loco fpiritus Aromatici feliciter aliis medicamentis 
admifceri. 

2. Opii Thebaici , Q. L. 

Huic blande ficcato affunde. 

Acetum ftillatitium ad quatuor digitorum fu- 
pereminentiam. 

Stent loco tepido tamdiu^ donec Tinctura rubicunda eli¬ 
ciatur^ quae effundenda , et feorfim fervanda ^ do¬ 
nec fimili modo ex Opio Tinctura reliqua extrahatur. 

Tincturae omnes poJl fubfidentiam clarefcentes^ a fubfi- 
dentibus foecibus effundanturet fimiliter ad Extracti 
mollioris , aut fyrupi fluidioris confiflentiam igne leni 
deducantur. 

3. Rad. Imperatoriae unciam unam. 

Caffiae ligneae. 

Cinamomi optimi ana unciam dimidiam. 

Nucis Mofchatae drachmas tres. 

F. Pukis tenuiffmus. 

4. Boli Armenae Verae unc. unam' cum femilTe. 

Teratur feorfim , ac cribretur , mox in porphyrite lae- 

vigetur in polUnem. 

5. Gummi Arabici vermiculati unciam dimidiam. 

Solvatur in aquae Foeniculi uncia una 
cum femiffe. 

6 . 1^. Extractum prius totum. 


Extracti 


H A G A N A. 8i 

Extracti Opii drachmas duas. 

Pulverem utrumque. 

Haec jitnul mifce addendo paulatim 
Gummi Arabicum folutum. 

Simul terantur exacte y et fi conjijlentia videatur [oli¬ 
dior 5 adde. 

Syr. Myrt. q, s. 

F. S. A. Opiatum. 


MithridATIUM Damocritis. 


Croci Britannici. 

Myrrhae. 

Thuris mafculi. 

Zingiberis. 

Agarici albi et levis. 

Spicae Nardi Indicae. 

Cinamomi. 

Sem. Thlafpios ana drachmas decem. 

-- Sefelios Maffilienfis. 

Rad. Cofti odorati. 

Fol. Lauri pro Malabathro, 

Flor. Schoenanthi. 

-- Stoechadis Arabicae. 

Piperis longi. 

Caftorei. 

Styracis Calamitae fmcerae. 

Gummi Galbani. 

- Opopanacis. 

L Succi 

PHARMACOPOEA 

Succi Hypociflidis. 

Terebinthinae Cypriae. 

Ol. Nuc. Mofchatae expreffi pro Opobalfamo 
ana unciam unam. 

Cafllae Ligneae. 

Polii Montani Albi. 

Scordii Cretici^ aut nolbatis. 

Piperis Albi. 

Bacc. Juniperi pro Carpobalfamo. 

Sem. Dauci Cretici. 

Gummi Bdellii. • 

Trochifcorum Cypheos ana drachmas feptem. 
Rad. Gentianae. 

- Spicae Nardi Celticae. 

Fol. Dictamni Cretici. 

Sem. Petrofelini Macedonici. 

- Cardamomi minoris. 

- - Foeniculi. 

Flor. Rofarum Rubrarum. 

Opii praeparati. 

Gummi Arabici Vermiculati, ana drachmas 
quinque. 

Rad. Acori veri. 

- Afari. 

- Phu feu Valerianae. 

- Arillolochiae Rotundae. 

Sem. Anifi. 

Gummi Sagapeni ana drachmas tres. 

Rad. Meii Athamantici. 

Comarum HypericL 


Succi 
83 


H A G A N A. 

Succi Acaciae verae. 

Ventris Scinci ana drachmas duas cum fe- 
mifle. 

Vini Generofi Canarini quantum ad folven- 
dum Gummi et fuccos fufficit. 

Mellis Narbonenfis defpumati triplum ad om¬ 
nia, excepto vino. 

F. S. Opiatum. 

P H I L O N I U M M E S U AE. 

1 ^. Sem. Hyofcyami albi. 

Piperis albi ana uncias duas cum femille. 

Opii praeparati drachmas decem. 

Croci drachmas quinque. 

Rad. Pyrethri. 

- Spicae Nardi Indicae. 

Caftorei ana drachmam unam. 

Mellis defpumati triplum. 

F. S. A, Opiatum, 

Crocus et Cafloreum feorfum in pukerem redigantur^ 
et opium diffolutum depurgatum et modice infpiffatum 
finem admifceatur. 

REauiES Nicolai. 

Flor. Rofarum Rubrarum. 

--Violarum ana drachmas tres. 

Sem. Hyofcyami albi. 

- Lactucae. 

— Papaveris albi. 

L 2 


Sem. 
84 PHARMACOPOEA 

Sem. Portulacae. 

-- Pfyllii. 

- Scariolae. 

Cort. Radicis Mandragorae. 

Opii praeparati. 

Rad. Zingiberis. 

Nucis Mofchatae. 

Cinamomi ana drachmam unam cum femiffe. 
Lignorum Santalorum omnium. 

Spodii ex Ebore ufto. 

Gummi Tragacanthi ana fcrupulos duos. 
Mellis defpumati triplum. 

F. S. A, Optatum, 

Theriaca Andromachi Senioris. 

Trochifeorum Scilliticorum uncias fex. 

-Viperinorum. 

Magmatis Hedychroi. 

Opii praeparati. 

Piperis longi ana uncias tres. 

Rad. Iridis Florentinae. 

Agarici Albi et levis. 

Cinamomi. 

Scordii Cretici, aut noflratis. 

Flor. Rofarum Rubrarum. 

Sem. Buniadis, feu Napi. 

Olei Nucis Mofchatae per expreffionem pra 
Opobalfamo. 

Succi Glycirrhizae ana unciam unam cum fe- 
milTe. 
85 


H A G A N A. 

Rad. Cofli Odoratii 
-- Pentaphylli. 

- Rhapontici vel ejus loco Rhabarbari. 

- Spicae Nardi Indicae. 

- Zingiberis. 

Caffiae Ligneae. 

Fol. Dictamni Cretici. 

- Calaminthae Montanae. 

- Marrubii. 

Flor. Schoenanthi. 

- Stoechadis Arabicae. 

Croci Britannici. 

Piperis Albi. 

- Nigri. 

Sem. Petrofelini Macedonici veri. 

Myrrhae. 

Thuris Mafculi. 

Terebinthinae Cypriae ana drachmas fex. 

Rad, Acori, feu Calami Aromatici noflrat. 

- Gentianae. 

- Meti Athamantici. 

- Phu , feu Valerianae. 

--Spicae Nardi Celticae. 

Fol. Chaemaedryos. 

- Chamaepityos. 

- Lauri pro Malabathro. 

-— Polii Montani albi. 

Bacc. Juniper. recent. pt'o Carpobalfamo. 

Sem. Ammios. 

L 3 Sem. 
86 


PHARMACOPOEA 
Sem. Anifi. 

- Cardamomi minoris. 

-Foeniculi. 

-Hyperici. 

- Sefelios MaflUienfis. 

-Thlafpios. 

Caryophylli Plinii pro Amomo. 

Boli Armenae verae pro Terra Lemnia. 
Chalcitidis toftae donec cinericia fiat. 

Gummi Arabici vermiculati. 

- Sagapeni. 

Styracis Calamitae Sincerae. 

Succi Acaciae verae. 

- Hypocifcidis ana unciam dimidiam. 

Radicis Arifiolochiae tenuis. 

Flor. Centaurii minoris. 

Sem. Dauci Cretici. 

Gummi Opopanacis. 

- Galbani. 

Caftorei. 

Bituminis Judaici ana drachmas duas.. 

Vini Generofi Canarini q, s. liquandis Gum¬ 
mi et fuccis. 

Mellis Narbonenfis. triplum, 

F. S. A. EJectuarium, 


Theriaca, 


H A G A N A. 


87 


Theriaca Diatessaron. 

IJ?. Rad. Ariftolochiae Rotundae. 

—— Gentianae. 

Baccarum Lauri. 

Myrrhae ana uncias duas. 

Mellis defpumati Libras duas. 

F. S. A, Ekciuarium. 

DE CONDITIS, CONSERTIS 
ET ROB. 

Condita. 

Conditae Radices Acori vulgaris. 

- -Enulae Campanae. 

_Satyrii. 

-- - Zingiberis. 

-- Cortices Aurantiorutti. 

--Citriorum. 

-:- Fructus Berberi. 

-- -Nuces Juglandes. 

___ _ Mofchatae. 

_ _ Cydoniorum Caro et Miva. 

Coquantur, vel infundantur Radices Cortices ^ et fructm 

condiendi 
5 PHARMACOPOEA 

condiendi in S. Q. aquae ad debitam mollitiem; et 
condiendis Radicibus , Corticibus et fructibus affun¬ 
datur Jj rupus optimus; qui^ cum nimis tenuis eva-* 
ferit 5 recoquatur et reaffundatur ; idque fiat alU 
quoties , donec fyrupus affufus debitam fpijfitudinem 
retineat. 


C O N s E R V AE. 


Confervae Florum Anthos. 

--- -- Boraginis. 

-- BuglolTae. 

--- - Calendulae. 

-- Rofarum pallidarum. 

- Rubrarum. 

- - Violarum. 

-Herbarum Abfinthii vulgaris. 

--Meliffae. 

- Menthae. 

-- Salviae. 

Humidiorum fingulis libris in mortario marmoreo 
contufis. adde. 

Sacchari albi libras tres. 


Rob. 

H A G A N A. 

R O B, 


89 


RoB Berberorum. 

- Ribesiorum. 

- Sambuci. 

Succi Berberorum vel 

- Ribefiorum vel 

- Baccar. Sambuci libras tres. 

Sacch. Albi libram unam. 

Coque S. A. in Confijlentiam Rob. 

Rob Acaciae vulgaris, seu 
Prunorum Sylvestrium. 

Fruct. Prunorum Sylvefbium immiatur. q. v. 
Coque ad mollitiem , trajiciatur pulpa per cribrum. 
Pulpae trajectae librae -uni adde 
Sacchari Albi libras duas. 

Coque in confijlentiam Rob, 

Rob Juniperinum. 

15^. Bacc. Junip. rec. quoad fieri poteft. Q. v. 

Coque leni igne ad mollitiem 5 et trajiciatur pulpa 
per cibrum. 

Pulpae trajectae librae uni adde 
Sacchari Albi purilTimi libras duas. 

Evapora leniter in Confjlentiam Rob. fed melioris 
notae adfertur ex Germania , ubi recentiffimae 
Baccae, 


M 


BE 


90 


PHARMACOP OE A 


DE STRUPIS.LOCH 
ET MELLITIS. 

S T R U F I S I M F 1 CE S. 

Syrupus Kermesinus. 

Succi Granorum maturorum Kermes. 

Sacchari Albi ana libras quatuor. 

Coquantur ex arte in Syrupum. 

Syrupus Balsamicus. 

Balfami de Tolu uncias duas. 

Aqua Flor. Tuffilaginis libram unam. 
HeJliUentur S. A. in vitro hem claufo ad ficcitatem 
fer e ^ aquae deftillatae adde Sacchari Canarini duplunty 
dijfokantur lento igne et F. Syrupus. 

Syrupus Cardui Benedicti. 

Succi ex Fol. Cardui Benedicti recens expreffi 
et depurati, libram unam et femis. 

Sacchari Albi libras duas. 

Coque ad Confijlentiam SyrupL 
Syrupus Citri. 

----^Cydoniorum. 

--—-- Mororum. 

- -*-Rubi I d ae i. 

Succi 

H A G A N A. 91 

Succi cujufvis horum recens expreffi et per 
fubfidentiam depurati libram unam. 

Sacch. clarificati ad confiftentiam tabellati cocti 
libras duas. 

Agitando redige in Syrupnm. 

Syrupus Papaveris Albi. 

Capit. Papav. Alb. bene ficcat. unc. quatuordecim. 
Macerentur n^iginti quatuor horis in 
Aquae purae libris octo. 

Sacchari Albi libris duabus. 

Coque in Syrupum, 

Syrupus Papaveris Erratici. 

Succi Florum Papav.Erratic. fortiter expreni;,Q,v. 
Sacch. Albi ad confiftentiam tabellati cocti ^ q.s. 
F. S. A- leni igne Syrupus. 

N. B. Deficientibus autem floribus recentibus , lice- 
hit eofdem ficcatos cum aqua coquere , et decoctum 
cum Saccharo Albo in confijlentiam Syrupi S. A. 
redigere. 

Syrupus Florum Persicorum. 

I^. Florum Perficorum recentium uncias octo. 

Aquae communis fervidae uncias fexdecim. 
Collocentur in Balneo Mariae mfi Stanneo indita y 
per viginti quatuor horas ; deinde fortiter expriman¬ 
tur 5 colaturae adde 

M 2 


Sacchari 


5,2 P H A R M A C O P OE A . 

Sacchari Albiffimi uncias triginta. 
mffokantur leni calore in Scrupum, 

Eodem modo parantur 

Syrupus Florum Poeoniae. 
-VETONidAE Rubrae. 


Syrupus Rosarum Siccatarum. 


l]l, Rofarum Rubrarum ficcatarum libram unam. 
Macerentur horis viginii ^uatuor calide in acnuae 
tepidae Q, s. colaturae exprejjde addantur 
Sacchari Albi librae duae. 

Coque in Syrupum, 

Syrupus Rosarum Solutivus. 

Infufionis Rofarum Pallidarum faepe iteratae Ih 
bras quinque. 

Sacchari Albi libras quatuor. 

Coque in Syrupum. 

Syrupus Violaceus. 

Infufionis Florum Violarum recentium a cali¬ 
culis mundatorum libras duas. , 

Sacchari ad confidentiam tabellati cocti, a s. 
Ut agitando fine coctione in Syrupum coerulei coloris 
redigatur. 


J U L A P I U M 

Fit cum Aqua Rofarum 
rupus Citri fmplex. 


Rosaceum. 
deftillata eodem modo^ ut 5 y- 
STRUFJ H A G A N A. 


93 


STRUPI COMPOSITI. 

Syrupus Althaeae Fernelii. 

Rad. Althaeae uncias duas. 

- Afparagi. 0 

- Glycirrhizae Rafae. 

- Graminis. 

Uvarum paflarum ab arillis purgatarum ana 
unciam femis. 

Cicerum Rubrorum unciam unara. 
Summitatum Althaeae. 

Herb. Adianti utriufque. 

- Malvae. 

- Parietariae. 

- Pimpinellae. 

-Plantaginis ana Manipulum unum. 

Sem. Quatuor Frigidorum Majorum. 

-Minorum contuforum ana 

drachmas tres. 

Coque in S. O. aquae ^ ad tertiae partis confumtionem y 
colaturam cum 

Sacchari albi libris quatuor. • 

Coque in Syrupum. 

Syrupus Artemisiae. 

Rad. Foeniculi. 

•- Helenii. 

- Iridis, 

M 3 


Rad, 

94 PHARMACOPOEA 

Rad. Leviftici. 

- Poeoniae. 

- Rubiae Tinctorum ana unciam femis. 

Herb. Artemifiae manipulos duos. 

-- Betonicae. 

- Calaminthae. 

- Chamaedryos. ^ 

-- Chamaepityos. 

- Hyffopi. 

- Hyperici. 

- Majoranae. 

-- Matricariae. 

- Meliffae. 

- Nepetae. 

- Origani. 

- Prafii. 

■- Pulegii. 

—— Sabinae ana Manipulum unum. 

Sem. Anifi. 

- Dauci. 

-- Foeniculi. 

- Nigellae. 

- Ocimi.^ 

- Petrofelini. 

-Rutae ana drachmas tres. 

Aquae purae pintas quatuor. 

Bejlilkndo ahjlrabantur unciae quindecim^ in quibus 
diffolve 

Sacchari Albi libras duas cum femifle. 

Refiduo exprejfo et colato adde 


Sacchari 


95 


H A G A N A. 

Sacchari Albi libras duas cum femilTe. 
Coquantur in Syrupum priori commifcendum ^ et con- 
. diendum 

Cinamomi uncia una. 

Spicae Nardi Indicae drachmis tribus. 

Syrupus Rhamni Catharticl 

Succi Baccarum maturarum ^ et recentium Rham¬ 
ni Cathartici per fubfidentiam depurati libras 
duas, adde 
Cinamomi. 

Nucis Mofchatae ana drachmas tres. 
Macerentur in Balneo Mariae diei Jpatio , dein va~ 
Ude exprimantur , et cum Sacchari albi libra una et 
femis coquantur S. A. in Syrupum, 

Syrupus Capillorum Veneris. 

Herbae Capill. Veneris recentis et parum con- 
fcilTae uncias quinque. 

Fojl Macerationem viginti quatuor horarum in S. Q, 
aquae calidae ebulliant S. A, fuh finem adde 
Rad. Glycirrhizae rafae uncias duas. 

Colaturae Clarificatae libris quinque addantur 
Sacchari Albi librae quatuor. 

Coque S, A. in Syrupum. 


Syrupu* 


96 PHARMACOPOEA 

Syrupus Cichorei cum Rhabarbaro. 

1^. Succi Cichorei libras tres. 

Coque ad lihrarn unam cum femijje, 

Rhabarb. opt. uncias duas cum femifle. 
Cinamomi Electi drachmam unam cum femiffe. 
Macerentur per noctem loco calido ^vafe bene claufo^ 
colaturae exprejjae adde 
Sacchari Albi libras duas. 

Sola dijjolutione fiat Syrupus. 

Syrupus Dia c odio n. 

Capitum Papaveris Albi fine feminibus. 
Siliquarum dulcium fine granis ^na uncias tres. 
Rad. Althaeae. 

- Glycirrhizae Rafae ana uncias duas. 

Coquantur S. A. in S. Q. Aquae. Colaturae exprejfae 
adde 

Sacchari Canti Albi libram unam et femis. 
Coquantur ad confijlentiam Mellis feu Sjt'upi fpijfiotis. 

Syrupus Hyssopi Zwelferi. 

Herb. Hyffopi recentis uncias quatuor. 

Rad. Apii. 

- Foeniculi. 

-—■ Glycirrhizae recentis. 

-P^trofelini ana uncias duas. 


Crajfmfcule 


H A G A N A. 97 
CraJJiufcule confciffis et contujis , ac cucurbitae vitreae 
immijjis affunduntur 
Succi Hyffopi libra una. 

- Foeniculi libra dimidia. 

Et pojl dige/Iionem unius diei F. dejlillatio fuccorum 
fere ad ficcitatem fpecierum. 

Aquae dejlillatae denuo immerge 
Herb. Hyffopi recentis. 

Rad. Scillae recentis non praepar. ana unciam 
unam et femis. 

Et pojlquam diei /patio in calore feterint^ F. Colatura^ 
expreffio , et filtratio. Tum /pedes omnes a dejlilla^ 
tione^ et ultima extractione relictas coque cum 
Aquae purae Q, s. circiter ad. libras duas. 
Decoctum expreffum , albumine ovorum optime cla~ 
ri/icatum^ cum 
Sacchari libris duabus 

Coquatur adprijlinam hujus conf/lentiam^ five formam 
Tabellati^ cui adde 

Effentiae fupeiius deftillatae et mfufae circiter 
uncias quindecim. 

Sola diffolutione F. Syrupus, 

Syrupus Jujubinus. 

1^. Jujubas Sexaginta. 

Hordei mundati. 

Rad. Glycirrhizae rafae. 

Herb. Capill. Veneris ana unciam unam. 

Flor. Violarum. 


N 


Sem. 98 P H A R M A C O P OE A 

Sem. Malvae ana drachmas quinque, 

- Cydoniorum. * 

* - Lactucae. 

• - Melonum. 

- Papaveris Albi ana drachmas tres. 

Coque in S. Q. Jquae ad partem dimidiam. Colatu¬ 

rae adde 

Sacchari Albi libras duas. 

Coquantur in Sjrupum, 

Syrupus Menthae. 

Succi Cydoniorum. 

- Granatorum acidorum depurati. 

Infuf. Rofar. Rubr. ana libram dimidiam. 
Sacchari Albi libras tres. 

Coque S, A, in Scrupum , fub finem coctionis adde 
Succi Menthae depurati libram unam. 

Syrupus Myrtinus. 

Baccarum Myrti uncias duas et femis. 
Mefpilorum immatur: libram dimidiam. 

Sem. Oxyacanthae feu Berberis.'. 

- Sumach feu Rhois obfoniorum. 

Flor. Balauftiorum. 

-Rofarum Rubrarum. 

Ligni Santali Albi. 

--- Rubri ana unciam unam et fe- 


H A G A N A. 99 

Contufa coque in S. Q. aquae ad tertiae partis conjum- 
tionem; expreffo et percolato decocto adde 
Sacchari Albi clarificati libras quu;qu€. 
loquantur denuo ad fpiffiorem confijlentiam; fub finem 
addendo 

Succi depurati Cydoniorum. 

_—- -Granatorum Acidorum ana li¬ 

bras duas. 

F. 5. A. Syrupus. 

Syrupus CIuinq^ue Radicum. 

5 ?. Rad. recent. Apii. 

- - Afparagi. 

- - Foeniculi. 

- - Petrofelini. 

-- Rufci. ana uncias quatuor. 

Coque in S. Qj aquae ^ colaturae adde 
Sacchari Albi libras quatuor. 

Clarificata coquantur in Syrupum, 

Syrupus Rosarum Solutivus cum Sena. 

15 ^. Foliomm Senae mundat, uncias octo. 
Macerentur biduo in 
Inhifionis Rofarum pallidarum Q. s. 

Colaturae exprejjde adde 

Sacchari Albi libras duas. 

F. S. A. Syrupus , cui , antequam frigefcat , admijc4 
Elaeofaccharum fequens* 

N 2 ^.01. 
loo P H A R M A C O P OE A 

1 ^. Ol. Stillat. Anifi. 

-- Foeniculi ana guttas octo. 

Sacchari optimi unciam dimidiam. 

F. S. A. in Mortario vitreo Elaeofaccharum. 


Syrupus Staechadis, 


Florum Stoechadis uncias quatuor. 

Herbarum Betonicae. 

* - Calaminthae. 

--- Origani. 

--— Thymi ana unciam unam et femis. 

-— Salviae. 

Florum Rorifmarini ana unciam dimidiam. 
Seminum Foeniculi. 

-Poeoniae. 

_Rutae ana drachmas tres. 

Aquae purae pintas quatuor. 

Bejlillentur per veficam , et abjlrahatur pinta una , 
in qua folvantur 

Sacchari Albi ad confiftentiam Tabellati coct 
unciae quadraginta. 

Reftduo exprejfo admifce 

Sacchari Albi libras duas et femis. 

Coque in Syrupum fpijjiorem priori commifcendum^ 

F. S. A, Syrupus. 


Syrupus 

H A G A N A. loi 

Syrupus Symphtti Majoris. 

Radicum et Comarum Symphyti majoris. 
Herb. Bellidis cum toto, ana partes tres. 

- Betonicae. 

-- Pimpinellae. 

-- Plantaginis. 

--Polygoni. 

- Scabiofae. 

-TuBilaginis. 

Florum Rofarum rubrarum ana partes duas. 
Ex omnibus virentibus in pauxillo aquae coctis expri¬ 
matur fuccus 5 qui coquatur , et defpwnetur. 

Ejus libris tribus adde 

Sacchari Albi libras duas et femis. 

Coque in Syrupum. 

L O C H, 

Loch Sanum et Expertum. 


Cinamomi optimi. 

Herbae Hyffopi. 

Sem. Anifi. 

--Foeniculi Dulcis. 

Rad. Iridis Florentinae ana drachmas duas. 
Contufa et confcijfa macerentur in aquae purae Q. 

pojlea dejlillando abjlrabantur unciae tres. 

In quibus dijjblve. ^ 


.S'. 


\ 


Sacchari 
102 P H A R M A C O P OE A 

Sacchari Penidii libram femis. 

In Refiduo exprejjb et colato coque 
Sem. Lilii drachmas duas. 

- Foenugraeci drachmas duas et femis. 

Fruct. Jujub. 

--- Sebeflen. ana paria octo. 

PafTularum Majorum exacinatarum. 

Ficuum Pinguium. 

Dactylorum ab olTibus liberatorum ana unciam 
unam. 

Herb. Capill. Veneris manipulum dimidium. 
Suh finem Coctionis adde 

Glycirrhizae rafae drachmas duas. 

Colaturae exprejjde admifce. 

Sacchari Penidii libram femis. 

Coquantur in Syrupum priori commifcendum. 

Cui tunc adde jequentia in pulverein redacta. 

Pulpae Pinearum mundat, drachmas duas et 
femis. 

Amygdalarum decorticatarum. 

Radicis Glycirrhizae. 

Gummi Tragacanthi. 

-- Arabici. 

Amyli ana drachmas duas. 

Rad. Iridis Flor, drachmam unam et femis. 

M. et diu agitando fit Loch Album. 


MELLITA 

H A G A N A. 


103 


MELLITA, 

Diamorum Ni colal 

Succi Mororum immaturorum Celfi. 

---Rubi ana libram 

unam. 

Mellis'optimi defpumati libras quatuor. 

Coque in Syrupum fpijfiorem. 

Mel Chelidonii. 

- Mercurialis. 

Succi depurati Chelidonii, vel 

__ Mercurialis libras tres. 

Mellis Optimi Defpumati libras quatuor. 

Coque leni igne in Syrupi Confi/lentiam. 

Mel Rosarum Rubrarum. 

Florum Rofarum Rubrarum ficc. libram unam. 
Macerentur in S, Q: aquae dein colentur-, et forti¬ 
ter exprimantur , et adde exprejfae infufioni 
Mellis optimi Defpumati libras tres. 

Coque leni igne in Confijlentiam Syrupi fpijfioris. 

OxYMEL Simplex. 

__— Scilliticum. 

Mellis defpumati optimi Q, v. 

Liquefiat fuper cineres calidos in vafi fictili, lique¬ 
facto admifieatur 

Aceti 
104 PHARMACOPOEA 

Aceti vini albi five, 

- Scillitici Q. s. 

Ut agitando fine coctione redigatur in conjijlentiam 
Syrupi, 

DE ACETIS ET DECOCTO 
CLTSTERIS. 

Aceta. 


Acetum Calendulae. 1 

- Lavendulae. 

-Rosaceum. 

--— Sambucinum. 

-Rutaceum. ex Herba. 


ex Floribus. 


Fiunt omnia eodem modo 

Florum, aut Herbarum mediocriter ficcatarum 
uncias tres. 

Aceti Vini libras duas. 
higerantur diu^ et dein colentur. 


Acetum Lithargyri i. 


Lithargyrii uncias duas et femis; 

Aceti Vini Pintas duas. 

Digerantur et fubinde agitentur , donec acetum acre¬ 
dinem amiferit , dein leviter ebulliant , et acetum 
decantatum fervetur ufui. 


Acetum 
H A G A N A. 


10) 


Acetum Scilliticum. 

1^. Radicis Scillae in taleolas Sectae et leviter fic- 
catae libram unam. 

Aceti libras fex. 

Digerantur diu , et dein colentur. 

Acetum Theriacale. 

Theriacae Andromachi uncias duas. 

Aceti Vini uncias viginti quinque. 

Digerantur diu 5 dein acetum decantatum fervetur ufui. 

C L T S M A. 

Decoctum Emolliens et Carminans 
Clysteris. 

Fol. Althaeae. 

— Malvae. 

- Parietariae, 

.— VerbafcL 
Flor. Chamaemeli. 

- Meliloti ana pugillum unum. 

Sem. Foeniculi dulcis drachmas duas. 

Coq. in S. aquae ad uncias octo. 


O 


DE io6 PHARMACOPOEA 


DE OLEIS. 

OLEA FER EXPRESSIONEM 

Oleum Amygdalarum Amararum. 

- -Dulcium. 

-- Laurinum ex Fortuna¬ 
tis Infulis adfertur. 

- Macis ex India Orientali venit. 

- Nucis Moschatae tranfportatur ex 

India Orientali. 

-Nucis Juglandis. 

-- Olivarum maturarum venit ex 

Hifpania. 

- Palmae ex Indiis et Guinea adfertur. 

-Sem. Hyoscyami. 

-■ - - Lini. 

-- -- Nigellae. 

- - Papaveris. 

Sequenti modo parantur. 

Amygdalarum dulcium ficcatarum non rancu 
darum q, v. 

Minutiffme contufis panno afpero Cannabino inde y 
et praelo frigido fenfim oleum exprime. 


Olea 

H A G A N A. I 

OLEA PER INFUSIONEM. 


Oleum Absinthii ex Comis. 

- Anethinum ex foliis et floribus. 

• -- C HAMAE melinum ex florihus. 

-Hyperici ex fummitatibus et floribus. 

- Liliorum Alborum ex floribus. 

-- Nepetae. 

--Rosaceum completum ex Rofls 

apertis j et oleo maturo. 

-Rutaceum. 

_Solani ex foliis et baccis cum oleo Rofaceo. 

_Trifolii Odorati ex foliis et flori¬ 
bus. 

_Violaceum floribus et oleo Olivarum. 

Fiunt omnia eodem modo^ ut 

Comarum Abfinthii virentis incifarum et con- 
tufarum uncias quatuor. 

Olei Olivarum libras tres. 

Macerentur per quindecim dies in vafe vitreo in loco 
calido ; ter repetendo comarum infufionem-^ oleum 
exprejfum pofl quietem decanta:, fervetur ufui. 

Oleum Capparum. 

1^’. Cort. Rad. Capparum unciam unam. 

—-Tamarifci. 

Radicis Cyperi. 

Seminis Agni cadi. 

Fol. Scolopendrii ana drachmas duas. 

■—— Rutae drachmam unam. 

O 2 


Olei 


io8 PHARMACO P OE A 

Olei maturi libram unam. 

Infundantur per aliquot dies calido loco , cola et ex¬ 
prime ut prius. 

Oleum Castorel 


Callorei. 

Styracis Calamitae. 

Gummi Opopanacis. 

- Galbani 

Euphorbii. 

CalTiae Ligneae. 

Rad. Colli amari. 

-- Cyperi longi. 

-- Pyrethri. 

- Spicae Nardi Indicae. 

Fol. Sabinae. 

Croci. 

Flor. Schoenanthi. 

Sem. Cubebarum. 

Piperis Longi. 

- Nigri ana drachmas duas. 

Olei Olivarum libras tres. 

Confeiffa et contufa infundantur cum oleo > et nutce- 
rentur per 4.8. horas loco calidovitro bene obturat q 
in balneo maris ^ dein cola et exprime. 


Oleum H A G A N A. 


109 

Oleum Crocinum pro Emplastro 
E Ranis. 


Croci Britannici. 

Sem. Cardamomi minoris. 

Rad. Acori ana unciam unam. 

Myrrhae unciam dimidiam. 

Olei Olivarum libram unam et femis. 

Stent per aViqmt dies in infufme phiala alta loco te¬ 
pido ^ colentur et exprimantur. 

Oleum Irinujsi. 

Rad. Irid. recent. contufar. libram femis. 

Flor. Irid. coerul. recent. libram unam. 

Olei Olivarum libras tres et femis. 
Infundantur et macerentur per plures dies^ dein cola 
et exprime. 

Oleum Lumbricorum Terrestrium. 

I^. Lumbricorum terreftrium vino albo lotorum 
libram dimidiam. 

Olei Olivarum libras duas. 

Infundantur per diem calide^ dein Coque^ Cola et ex¬ 
prime, 

O 3 


Oleum 


Iio P H A R M A C O P OE A 


Oleum Mastichinum. 

Maftichis electae uncias tres. 

Olei Rofacei libram unam. 

Sfent in infufione per duos dies , cola et exprime. 

Oleum Mucaginum. 

Rad. Althaeae recentium incifarum uncias qua- 
tuor. 

-- Scillae recent. contuf. unciam unam. 

Sem. Foenugraeci. 

-- Lini, integrorum ana unciam unam et 

femis. 

Fojl macerationem in S. Q. aquae , deinde leniter co¬ 
que 5 donec crajjam et vifcofam deponant mucilagi- 
nem , cui adde 
Olei Anethini. 

-Chamaemelini. 

- Liliorum Alborum ana uncias fexdecim. 

Mifceantur-i digerantur loco calido ^ cola. 

Oleum Nardinum. 

Rad. Spicae Nardi Indicae uncias tres. 

Fol. Majoranae uncias duas, 

- Lauri. 

Ligni Aloes. 

Rad. 
H A G A 

Rad. Calami Aromatici. 

- Cyperi. 

- Helenii. 


N A. ' 


III 


Sem. Cardamomi, 

Macis. 

Flor. Schoenanthi ana unciam unam et fe- 
mis. 

Olei Olivarum libras quatuor et femis. 

Calide infundantur per aliquot dies^ cola et exprimer 


Oleum Ovorum. 


Ovorum recentium q. v. 

Coquantur ad duritiem : removeantur tejiae et al¬ 
bumina 5 et ex vitellis in fartagine tojlis , donec 
oleofa appareant , oleum exprime , ut ex Amygdal 
dictum eji. 


Oleum Scorpionum. 


Scorpionum viventium et alacrium N°. quin¬ 
quaginta. 

/is -affunde. 

Olei Amygdalarum amar. libras duas. 
II2 


PHARMACOPOEA 


DE UNGUENTIS ET BALSAMIS. 

Unguentum Ae gyptiacum. 

Aeruginis uncias quinque. 

Aluminis crudi unciam unam. 

Mellis optimi uncias quatuordecim. 

Aceti vini fortis uncias feptem. 

Coq. S. A. ad Confijlentiam Ungenti. 

Unguentum Album Camphoratum. 

Olei Rofacei libram unam. 

Cerae albae uncias tres. 

Ceruffae uncias fex. 

Camphorae cum Oleo Rofaceo tritae drachmas 
duas. 

jP. S. A. Unguentum. 

Unguentum Althaeae Simplex. 

Olei Mucaginum libras duas. 

Cerae Citrinae libram dimidiam. 

Refinae uncias tres. . 

Terebinthinae unciam unam et femis. 

T. S. A. Unguentum. 

Unguentum Althaeae Compositum. 

Olei Mucaginum libras duas. 

Cerae Citrinae libram dimidiam. 

Refinae. 


Colophon iae 


H A G A N A. 113 

Colophoniae ana uncias tres, 

Gummi Galbani. 

- Hederae. 

Terebinthinae ana unciam unam. 

F. S. A, Unguentum, 

NoteturGummi Galbanum in Aceto folvendum ej]e. 

Unguentum sic Dictum 
Apostolorum, 

Olei Olivarum Communis libras duas. 
Lithargyrii Auri drachmas decem. 

Coquantur leni igne affufa aquae purae S. Q. fpatula 
continuo agitando ad Unguenti mollioris conftjlen- 
tiam. adde 
Cerae Flavae. 

Refmae ana drachmas quatuordecim. 

Liquatis et adhuc tepentibus mifce fequentia aceto diffo- 
Juta , exprejfa , et leni igne evaporata 
Gummi Ammoniaci drachmas quatuordecim. 

- Bdellii drachmas fex. 

-- Galbani 

- Opopanacis ana unciam mediam. 

Mijcendo his 

Terebinthinae drachmas quatuordecim. 

Tandem adjice fequentes pulveres 
Ariholochiae Longae. 

Thuris ana drachmas fex. 

Myrrhae unciam mediam. 

Aeruginis drachmas duas. 

F. S, A- Unguentum, 


Unguen- 


II4 P H A R M A C O P OE A 

Unguentum Arthanitae. 

Succi Rad. Cyclaminis libram unam. 

Aut ejus loco 

Decocti unius librae Rad. Cyclaminis ficcat. 

in taleolas incifarum. 

Succi Cucumeris Afmini. 

Butyri Vaccini ana libram dimidiam. 

Rad. Polypodii querc. uncias tres. 

Pulpae Colocynthidis unciam unam et fe- 
mis. 

Euphorbii drachmas duas. 

Contufa macerentur aliquot dies , pojlea leviter ehuU 
liant 5 donec fucci confumti fmt , cola et exprime* 
In exprejjo liquefiant 
Olei Irini libra dimidia. 

Cerae Flavae unciae duae et femis. 

Hifce adhuc tepidis immijce 

Gummi Sagapeni aceto foluti, depurati et leni 
calore evaporati drachmas tres. 

Fellis taurini evaporati ad mellis craflitiem un¬ 
ciam dimidiam. 

Et pojlea fequentia in pulverem tenui[fimum redacta* 
Scammonii. 

Colocynthidis. 

Turbith Albi. 

Aloes. 

Bacc. Mezeraei ana drachmas duas et femis. 
Euphorbii. 

Myrrhae. 

Flor. 


H A G A N A. 115 

Flor. Chamaemeli. 

Piperis longi. 

Rad. Zingiberis ana drachmam unam. 

Salis Gemmae drachmas duas. 

F. 5 . Unguentum. 

Unguentum Aureum. 

Olei Olivarum libras duas. 

Cerae Citrinae uncias fex. 

Terebinthinae uncias duas. 

Refinae pini. 

Colophoniae ana unciam unam et femis. 

Uifce fimul liquatis et tepefactis infpergatur' fequens 
pulvis 
Mafliches. 

Thuris ana uncia una. 

Croci drachma una. 

F. S. A. Unguentum. 

Unguentum Basilico n. 

15^. Cerae Citrinae. 

Picis Nigrae. 

Refinae ana libram dimidiam. 

Olei Communis libras duas. 

F. S. A. Unguentum. 

Unguentum Bafilicon cum Terebinthina fit^ li 
liquatis adjiciantur 
Therebinthinae unciae quatuor. 

P 2 


Unguen- 


ii6 P H A R M A C O P OE A 
Unguentum DESiccAtrvuM Rubrum,. 

1^. Olei Olivarum libram unam et femis. 

Cerae Albae. 

Boli Armeiiae. 

Lap. Calaminaris praep. ana uncias quatuor, 
Lithargyrii. 

CeruiTae ana uncias tres. 

F. S. A> Unguentum. 

Si quis cum Camphora defideret , addat ejus drach¬ 
mas duas diflblutas cum Oleo olivarum. 

Unguentum Di apomph o lygos. 

Olei Solani uncias fexdecim. 

Cerae Albae uncias quinque. 

Simul liquefactis infperge 
Ceruflae lotae uncias duas. 

Pompholygos praeparatae. 

Plumbi ulli et loti ana unciam unam. 

Haec in tenuiffimum redigantur pulverem , et per cri- 
hrum trajiciantur , huic pulveri adde 
Thuris unciam unam. 

Et fuperiori folutionifrigefactae infperge^ et fiat cum 
piflillo agitatio , ut fit Unguentum. 

Unguentum Fuscum.. 

Colcothar. 

Phlegmatis Vitrioli. 

Aceti ana unciam unam. 


Florum 


H A G A N A. 117 

Florum Virid. Aeris drachmas quinque. 

Mellis defpumati uncias tres. 

I. 5. A. Unguentum. 

Unguentum Enulatum cum 
Mercurio. 

Radicum Enulae Camp. in Aceto coctarum, 
contufarum et modice ficcatarum in pulpam 
ufque libram unam. 

Axungiae porcinae veteris falitae uncias octo. 
Olei veteris uncias quatuor. 

Argenti vivi. 

Cerae novae. 

Terebinthinae lotae ana uncias duas.* 

Salis Communis in fubtililTimum pulverem re- 
’ dacti unciam unam. 

Liquefiant Axungia , Oleim et Cera , liquefactis 
admifee Rad. Enulae Camp. pulpam, fal et Terebin¬ 
thinam 5 in qua Mercurius exacte fit extinctus. 

F. S. A- Unguentum. 

Eodem fuodo fit. 

Unguentum Enulatum sine Mercurio 
et Terebinthina. 

Unguentum Martiatum. 

Herb. Abfinthii. 

--- Abrotani. 

-- Bafilici. 

-- Calaminthae. 

p 3 Herb- 


ii8 PHARMACOPOEA 

Herb. Centaurii Minoris, 

- Chamaedryos. 

- Cofli Hortenfis. 

■- Illecebrae. 

-- Majoranae. 

-- Menthae Aquaticae. 

- Paralyfios. 

- Sabinae. 

—— Salviae. 

- Sambuci ana unciam unam et femis. 

Fol. Lauri. 

Herb. Rorifmarini. 

- Rutae ana uncias tres. 

Sem. Cumini. 

- Foenugraeci. 

-- Urticae majoris ana unciam dimidiam. 

Medullae Cervinae vel Bovinae uncias fex. 
Styracis Liquidae uncias tres. 

Butyri libram unam. 

Ol. Nucis Mofch. expreffi unciam unam. 

- Olivarum libras quatuor. 

Cerae Citrinae libram unam. 
lierhae et femina eonfcijja et contufa pojl debitam ma¬ 
cerationem cum Oleo et Butyro exprimantur-, exprejjb 
adde Ceram et Medullam ^ dein fub finem liquationis 
adde Oleum Nucis Mofcbat. expreff. et Styracem li¬ 
quidam., ut 
F. S. A. Unguentum. 


Unguen- 


H A G A N A. 


119 

Unguentum Nervinum. 

Unguenti Althaeae uncias octo. 

Axungiae Porcinae uncias quatuor. 

01. Anethini. 

■— Chamaemelini. 

- Laurini. 

— Lumbricorum, ana unciam unam et femis, 
Sp. Vini uncias duas. 

Cerae Q, s. 

Liquefiant leni igne , et agitentur in Unguentum , fri¬ 
gide admifcendo 
01. Petrae. 

- Spicae. 

- Caftorei. 

— Terebinthinae ana drachnaam fex. 

F- S. A- Unguentum. 

Unguentum Nutritu ivr. 

Lithargyrii Auri tenuifllme laevigati libram di¬ 
midiam. 

Olei Rofacei. 

Aceti Vini ana Q, s. 

Agitando in mortario F. S. A. Unguentum. 

Unguentum Nutritum Dictum 
Sine Corpore. 

1 ^. Aceti Lithargyrii uncias quatuor. 

Olei Olivarum Q. s. 

Ut agitatione F, Unguentum mollius^ 

Unguen» 


120 


PHARMACOPOEA 


Unguentum Oculare, 

3 ^. Lapidis Calaminaris praeparati uncias tres, 
Tutiae praeparatae unciam unam. 

Vitrioli Albi. 

Camphorae ana fcrupulos duos. 

Ung. Rofacei libram unam. 

NB. Camphora cum oleo Amygdalarum dulcium re¬ 
centi teratur 5 dein F. S. A. Unguentum. 

Unguentum Pomatum vel 
Odoriferum. 

Axungiae Porcinae recentis mundatae et aqua 
rofacea lotae libras duas. 

Igne leni paulatim liquefactae adde 

Poma Odorifera in taleolas concifa fexdecim. 
Ligni Rhodii recenter rafi. 

--^ Saffafras concifi. 

Rad. Iridis Florentinae ana drachmas fex. 
Infundantur per aliquot dies , calide in vafe terreo vF 
trato 5 liquefactis facculum immitte qui contineat 
Benzoini. 

Styracis Calamitae grolTe confractorum ana un¬ 
ciam mediam. 

Cinamomi electi drachmas tres. 
Caryophyllorum drachmam unam. 

Ab igne remota maneant per aliquot dies ^ dein Colatura 
Aquae Rofarum unciis quatuor. 

Piflillo leniter agitetur^ donec refrixerit unguentum. 

Unguen- H A G A N A. I2I 

Unguentum Populeum. 

Ije. Oculorum feu Gemmarum Populi recentium li* 
bras tres. 

Axungiae Porcinae ree. libras fex. 

Oculi feu Gemmae F opuli contundantur et macerentur in 
Axungia:, donec fequentes Herbae collectae fuerint. 

Herb. Bardanae. 

- Hyofcyami. 

-- Lactucae. 

-- Mandragorae. 

- Papaveris nigri. 

- Sempervivi Majoris. 

' _Minoris. 

■- Solani. 

-- Violarum. 

_Umbilici Veneris -y^/Portulacae. , 

Comarum Rubi tenerrimarum ana manipulos 

duos. r, 7 . 7 

Contufa cum Axungia Porcina et Oculis Popult ad con-^ 
fumtionem Jmmidi coque, continua adhibita agitatio¬ 
ne 5 colentur et exprimantur. 

F. S. A. Unguentum. 

Unguentum Rosaceum. 

]^. Axungiae Porcinae a membranis exacte libera¬ 
tae libras duas. 

Aquae Rofaceae deftilL uncias decem. 
Agitentur in mortario marmoreo , donec aqua penitus 
fit fubacta. 


Unguen- 

122 P H A R M A C O P OE A 


Unguentum Viride 'z;^/Balsamus 
. Viridis. 

Olei Lini libram femis. 

Gummi elemni uncias duas. 

Aeruginis pulverifati drachmas duas. 

F, leni igne S. A, Unguentum, 

B ^ L S A M L 

Balsamus Arcaei. 

Gummi Elemni. 

Terebinthinae Abietinae ana unciam unam et 
femis. 

Sevi Callrati antiqui et liquefacti uncias duas. 
Pinguedinis Porcinae antiquae liquefactae un¬ 
ciam unam. 

I. S, A, Balfamus, 

Balsamus Lucatellae Secundum 
RECEPTAM descriptionem. 

Olei Olivarum. 

Terebinth. Venetae optime lotae ana uncias fex. 
Cerae Citrinae uncias quatuor. 

Balfami Peruviani drachmas duas. 

Ligni Santali rubri unciam dimidiam.. 

Vini Canarini uncias quatuor. 

F, S. Balfamus, 


Balsamus 


H A G A N A. 


123 


Balsamus Saturni vel Universalis 

SIC DICTUS 

1^. Lithargyrii Auri libram unam et mediam. 

Aceti Acerrimi Vini libras octo. 

Ebulliant igne Jento in fictili amplo per quinque horas ^ 
fenfim infundendo acetum , et /patula lignea femper 
agitando^ tinctura coktur per pannum^ et colatura 
per fuhfidentiam clarificata evaporetur ad confijlen- 
tiam Butyri vel Olei. 

Hujus Olei uncias fex. 

Cerae Albae uncias quatuor. 

Olei Olivarum libram unam. 

Camphorae unciam mediam. 

F. A Balfamus. 

emplastra. 

EmPLASTRUJNI de Chavonne. 

I^. Lithargyrii Auri uneias viginti quatuor. 

Olei Olivarum libras duas et femis. 

Cerae Citrinae libram unam. 

Gummi Ammoniaci uncias tres et drachmas 
duas. 

_Galbani drachmas decem. 

-- Opopanacis. 

• -- Olibani ana unciam unam. 

-- Thuris uncias duas. 

-- Myrrhae. 

Q 2 Gummi 124 p H A R M A C O P OE A 
Gummi Bdellii. 

- Maftiches. 

Viridis Aeris ana unciam unam. 

Lap. Magnetis praep. uncias quatuor. 

Rad. Ariflolochiae Rotundae uncias duas. 

T. S. A. EmpJaJlrum, 

Emplastrum dictum Diapalma. 

1 ^. Olei veteris Olivarum. 

Lithargyrii Auri ana libras tres. 

Co^ue cum S. Q. Aquae purae ^ fpatula continuo agi¬ 
tando^ adde 

Axungiae Porcinae libras duas. 

F. iS. A. Emplajirum, 

Emplastrum Diachylon cuj^ 

G U M M L 

3 ^, Olei Mucaginum libras octo. 

Lithargyrii Auri libras quatuor. 

Cerae. 

Terebinthinae ana libram dimidiam. 

Gummi Ammoniaci. 

- Galbani. 

- Opopanacis. 

-- Sagapeni ana uncias quatuor. 

Sh7iul coctis Oleo et Lithargyrio cum S. Q. Aquae-i ad- ^ 
datur Cera ; dein Gummi aceto dijjbluta. 

I, 5. A- EmpJaJlrum. 


Emplas- 


H A G A N A. 125 
Emplastrum Defensivum Rubrum. 


Fol. Salicis. 

- Fraxini ana manipulos quatuor. 

- Rubi. 

- Confolidae Majoris cum toto ana manipu¬ 
los duos. 

Corticis Radicis Fraxini. 

Summitatum Myrthi ana manipulum Unum. 

Contufis omnibus affunde 

Vini Rubri aulleri uncias quadraginta. 

Aceti Rofacei uncias duas. 

Macerentur in loco tepido ^ octo diebus continuis ^ dein 
adde 

Olei Olivarum libras duas. 

Coquantur leni igney colatura fortiter cxpreffa ebulliat 
cum 

Lithargyrii Auri. 

-Argenti ana unciis fex, 

Jd Emplajlri Confijlentiam^ addendo inter coquendum 
Sevi Ovilli libram unam. 

Cerae Novae libras duas.. 

Et finita coctione 

Terebinthinae uncias quatuor.. 

Thuris. om 

Myrrhae ana unciam unam. 

Maftiches unciam mediam. 

Boli Armenae. 

Minii. 

Terrae Sigillatae ana uncias quatuor.. 

F. S, Emplajlrum. 

Q3 


Empla-St 126 P H A R M A C O P OE A 

Emplastrum Diasulphuris , q^uod 
Rulandi esse dicitur. 


Balfami Sulphuris Rulandi uncias tres. 

Cerae Flavae unciam dimidiam. 

Colophoniae drachmas tres. 

Myrrhae ad pondus omnium. 

Cera , Colophonia , Oleoque liquefactu , et bene commix¬ 
tis^ infpergatur paulaiim Myrf^ha fubtilijfime trita .y 
et igne leni coquantur , /patula fempet' agitando , 
donec bene permixta fuerint \ dein pojl quartam ho¬ 
rae partem ab igne removeantur , et paulatim /ri¬ 
gefiant. 

F. S. Emplajlrum. 


Emplastrum Diapompholygos. 

Jf Cerae Citrinae uncias quindecim. 

Olei Solani uncias quatuordecim. 

CerufTae uncias quatuor. 

Plumbi ufti uncias fex. 

Pompholygos unciam unam et femis. 
Thuris drachmas decem. 

F. S. A, Emplajlrum. 


Emplas- 


H A G A N A. 


127 


Emplastrum dictum Gratia Del 

Cerae Novae. 

Refinae. 

Sevi Hircini ana uncias quatuor. 

Terebinthinae uncias duas. 

Maftiches. 

Olibani ana drachmas tres. 

F. S. A. Emplajlrum. 

Emplastrum de Lapide 
Calaminari Simplex. 

Lap. Calaminaris libras tres. 

Lithargyrii Auri libram unam. 

Olei Olivarum libram unam et mediam. 

Butyri fine fale uncias tres. 

Aquae Communis. 

Aceti Acerrimi ana a* s. 

F. S. A. Emplajlrum durum. 

Emplastrum Griseum feu 
L aT idis Calaminaris. 

]^. Lapidis Calaminaris praepar. unciam unam. 
Lithargyrii uncias duas. 

Ceruffae. 

Tutiae ana unciam dimidiam. 

Terebinthinae unciam unam. 

ThuriJ- 


128 PHARMACOPOEA 

Thuris drachmas quinque. 

Maftiches drachmas tres. 

Myrrhae drachmas duas. 

Camphorae drachmam unam et femis. 

Cerae Albae unciam unam et femis. 

Sevi Hircini uncias duas. 

Redacta in pulverem , quae in eum redigi debent , mlf- 
ceantur cum Cera , Sevo et Terebinthina fimul li¬ 
quatis. Sub finem adde Maflichen , Myrrham et 
Thus. Refrigeratis admifce Camphoram cum Oleo 
Rofaceo tritam. 

F. S. A. Emplajlfmm. 

Emplastrum de Labdano. 

Emplaflri Diapalmae libras fex. 

Olei Laurini unciam unam cum dimidia. 
Colophoniae. 

Cerae Citrinae ana uncias novem. 

Gummi Galbani. 

- Ammoniaci. 

- Bdellii. 

- Opopanacis. 

- Elemni. 

Styracis Calamitae ana uncias duas. 
Terebinthinae. 

Refinae Pini ana uncias tres. 

Pulv. Radicis Iridis Florentinae. 

Labdani ana uncias tres et femis. 

Baccarum Lauri. 

Seminis Cumini. 


Flon 


129 


H A G A N A. 

Flor. Chamaemeli. 

- Meliloti. 

--Rofarum Rubrarum ana unciajs tres. 

Herbae Thymi. 

Fol. Sabinae ana unciam unam. 

Liquefiant fimul Efnpl Biapalma ^ Colophonia^ Refina 
Lini 5 Cera , Gummi Elemni. Liquatis adde Oleum 
Laurinum; tum Gummi Galbanum^ Ammoniacum^ 
Opopanax aceto prius depurata , et cum Tere¬ 
binthina mixta, Bein finfim adde reliquos pulve¬ 
res. 

E. S. A. Emplajlrum. 

Emlastrum Meliloti. 

Summitatum Meliloti uncias fex. 

Fol. Abfinthii. 

- Majoranae. 

Flor. Chamaemeli. 

Seminis Foenugraeci. 

Baccarum Lauri. 

Rad. Althaeae ana drachmas tres. 

-- Cyperi. 

--- Iridis. 

- Spicae Nardi Indicae. 

Cafliae Ligneae. 

Sem. Ammios. 

-- Apii. 

-- Cardamomi minoris ana drachmas duas 

et femis. 


R 


Gummi 

j^o P fl A R M A C O P OE A 

Gummi Ammoniaci drachmas decem. 

_ Bdellii. 

Styracis Calamitae ana drachmas quinque. 
Terebinthinae unciam unam et femis. 

Ficus liccatas N°. duodecim. 

Refinae. 

Sevi Hircini ana uncias quatuor. 

Cerae Citrinae uncias octo. 

Olei Spicae uncias duas. 

- Majoranae Q; s. 

F, S. A. Emplajlnim. 

Emplast. RUM Minii. 

Minii libram unam. 

Olei Communis libras duas. 

Coque S. A. addendo 

Cerae libram dimidiam. 

Terebinthinae uncias quatuor. 

Plumbi ulli praeparati uncias duas. 

F. S. A. Emplajlrunu 

Emplastrum Mucaginum> 

15^. Olei Mucaginum uncias fex. 

Gummi Ammoniaci. 

- Galbani. 

-- Opopanacis. 

^— Sagapeni ana unciam dimidiam. 

Croci 


H A G A N A. 131 

Croci drachmas duas. 

Cerae Citrinae uncias viginti. 

Terebinthinae uncias duas. 

F, S, A. EmpJaJlrum. 

Emplastrum Oxycroceum. 

Cerae Citrinae. 

Colophoniae. 

Picis Navalis ana uncias fex. 

Croci Britannici unciam unam. 

Gummi Ammoniaci. 

- Galbani. 

Maftiches. 

Myrrhae. 

Terebinthinae. 

Thuris ana uncias duas. 

Aceti Q. s. dilTolvendis Gummi. 

Liquatis Cera^ Colophonia^ Pice Navali^ adde Gummi 
Ammoniacum-i Galbanum in aceto foluta et evapo- 
7'atay Majlichen cum Terebinthina^ Thus et Myr¬ 
rham 5 et ultimo Crocum abfque coctione. 

F. S. A. Emplajlrum. 

Emplastrum Ranarum 
SINE Mercurio. 

Olei Chamaemelini. 

- Anethini. 

■- Liliorum alborum. 

-- Spicae ana uncias quatuor. 

R 2 


Olei I 32 PHARMACOPOEA 

Olei Crocini uncias duas. 

Axungiae Porcinae libras duas. 

Pinguedinis Vitulinae libram unam. 

Olei Laurini uncias octo. 

Thuris Mafculi uncias duas et femis. 

Euphorbii drachmas decem. 

Ranas Viventes vino lotas duodecim. 

Lumbricorum terreftr. vino ablutorum uncias 
feptem. 

Fol. Matricariae. 

Flor. Schoenanthi. 

- Stoechadis ana manipulos duos. 

Succi Rad. Ebuli. 

■ - Enulae Campanae. 

Terebinthinae clarae ana uncias quatuor. 

Styracis liquidae uncias tres. 

Lithargyrii Auri libras duas et femis. 

Olei Olivarum uncias fex. 

Cerae Albae libras duas. 

Ranae et Lumbrici infundantur in Oleo Chamaeme- 
lino-i Anethino et Liliorum per duos dieSy coJa^ in 
eodem Oleo infundantur Folia Matricariae^ Flores 
Schoenanthi:, Stoechados et Euphorhium perxxiv, 
horas y cola et exprime, 

i^. Lithargyrium cum Oleo Olidarum , fucco Ebuli et 
Enulae Campanae , coquantur addendp Axungiam 
et Pinguedinem ad duram fatis confidentiam , dein 
adde Ceram leni mifcendam igne-, pojlea Oleum Ra¬ 
narum^ eU\ Thus > Therebinthinam , Styracem^ 

Oleum 
H A G A N A. 133 

Oleum Laurinum , Crocinum , et ultimo Oleum Spi¬ 
cae 5 Cum fere refrixerit. 

Si cum Mercurio expetatur addantur 

Argenti Vivi Tereb. s. q. extincti unciae octo» 
Intime mifceantur. 

Si dupla vel quadrupla Mercurii dofis addatur ^ 
vocatur 

Duplicatum^ vel Quadruplicatum. 
Emplastrum Rustingii. 

Lithargyrii Auri libras duas. 

Olei Olivarum libras duas et femis. 

Aquae Communis q, v. 

Coquantur ad aquae confumptionem , fpatula continuo 
agitando , fub finem adde 
Cerae Citrinae libram mediam. 

Terebinthinae Venetae. 

Olei Laurini ana uncias quatudr. 

Gummi Opopanacis uncias duas et mediam. 

- Galbani unciam unam et mediam. 

- Ammoniaci. 

- Bdellii. 

Pulv. Rad. Ariftolochiae Rotundae» 

- Sarcocollae. 

- Olibani. 

—— Maftiches. 

- Myrrhae ana uncias duas. 

—— Aloes optimae unciam unam. 
Camphorae uncias tres. 

BiJJolve prudenter et lente in Olei Olivarum S. Q. 
F. S. A. Emplaflrum. 

R 3 


Emplast. 

134 


PHARMACOPOEA 


Emplastrum e Spermate Ceti. 

]^. Cerae Albae uncias duas. 

Spermatis Ceti drachmas duas. 

Gummi Galbani aceto foluti unciam dimidiam. 
F. S. Emplajlrum. 

Emplastrum Stichticum Paracelsl 

Gummi Ammoniaci. 

- Bdellii ana uncias duas. 

- Galbani. 

-- Opopanacis. 

Myrrhae. 

Olibani. 

Rad. Arillolochiae Longae. 

-- --- Rotundae. 

—Dictamni Albi. 

Magnetis praeparati ana unciam unam. 

Olei Hyperici libras duas. 

- Laurini uncias duas. 

Lithargyrii Auri libram unam et femis. 

Cerae Citrinae libram dimidiam. 

Terebinthinae uncias quatuor. 

F. «S. A. Emplaflrum. 


Emp;last. 
H A G A N A. 


135 


Emplastrum Vesicatorium. 


Pulveris Cantharidum. 

Cerae Flavae ana unciam unam et femis, 
Refinae. 

Terebinthinae. 

Picis Navalis ana drachmas fex. 

Seminis Sinapi. 

Piperis Albi ana unciam femis. 

Gummi Ammoniaci. 

- Galbani ana drachmas tres. 

Aeruginis. 

Pyrethri ana drachmas duas. 

Euphorbii drachmam unam. 

Olei pauxillum. 

F. S. A* Emplajlrum. 


Pasta Vesicatoria. 


Cantharid. cum alis et pedibus q, v. 
Fermenti panis fecalicei a* s. 

M, E Fdjla, 


CERJTj£ 136 PHARMACOPOEA 
CERATA. 
Ceratum e Cumino. 


]^. Cerae Flavae. 

Emplallri Diapalmae. 

Olei Olivarum. 

Seminis Cumini in fubtiliiTimum pulverem re¬ 
dacti ana uncias quinque. 

Lente Fundantur. 

F. S. A. Ceratum, 

Ceratum Defensivum Coeruleum. 

]^. Olei Olivarum libram dimidiam. 

Unguenti Nutriti. 

Cerae Flavae ana uncias quatuor. 

Smalthi uncias tres. 

F. S. A. Ceratum. 

Ceratum Stomachicum Galeni. 
Madiches. 

Florum Ro£ Rubr. ana drachmas viginti. 

Herb. Ablinthii drachmas quindecim. 

Rad. Spicae Nardi Indicae drachmas decem. 
Olei Rofacei libram unam. 

Cerae q, s. 

F. S. A. Ceratum, 


AOUAL 


H A G A N A. 


137 


AQUAE PER DESTILLATIONEM. 


AauA Absinthii. 

-Arboris Vitae. 

-Artemisiae. 

-Baccarum Juniperi. 

-- Boraginis. 

-- Cardui Benedicti. 

-Cichorei. 

-CoCHLEARIAE. 

-Corticum RECENTIUM Auran- 

T IORUM. 

--ClTRIO- 

RUM. 

-Foeniculi. 

-- Florum Aurantiorum feu Na- 

PHAE. 

---Lavendulae. 

---Liliorum Cpnvallium. 

---Papaveris Erratici. 

-- Rosarum. 

--Sambucl 


—----- Tiliae. 

-Fumariae. 

-Hyssopi. 

-Majoranae nobilis. 

.-- Matricariae. 

-Melis SAE. 

-— Menthae. 

-- Petroselini. 

S 


Aqua 138 P H A R M A C O P OE A 

AauA Plantaginis. 

-Pulegii. 

-Rorismarinl 

- Rutae. 

- Sabinae. 

- Salviae. 

Omnes j^qme fimplkes , quoad ejus fieri potejl j ex 
Herbis et Floribus recentibus j vel fale conditis deJliU 
lentur\ neque ante elapfum trium Jeptimanarum fpa- 
tium exhibeantur , et cavendum , ne Empyreuma 
contrahant. Tempore vero Hyberno , cum Flores et 
Herbae recentes obtineri nequeunt , neque fale con¬ 
ditae forte in promptu funty ex ficcatis iifdem de- 
flillare licet. 

Aq.ua Centaurii Minoris. 

- Radicis Graminis. 

iji?. Herbae Centaurii Minoris, vel 
Radicis Gg^aminis Q, v. 

Fontufae macerentur^^tia dd exceffim ditorim 
digitorum cum tantillo Florum Cerevifiae^ et digeran¬ 
tur per aliquot dies , donec fubacefcant \ pojlea dc- 
f Hientur ufque dum dimidium Hquae affufae exjlih . 
larit. 


Aq.ua Cin amomi, 

Cinamomi acuti libram unam. 

Aquae fimplicis pintas feptem. 

Macerentur per dies fex^^ tum defilla iamdiu^ donec 
Aqua per alembicum adfcendens non amplius albe fiat. 

&F1RITUS 
H A G A N A, 139 

SPIRITUS SIMPLICES, 


Spiritus Vini Rectificatus 
ET Alcohol, 

Spiritus Vini a* v. 

BeJlilJa ad medias ; erit 
Spiritus Rectificatus. 

Quirurfus ad medias deflillatus^ praebet 
Alcohol. 

Spiritus Radicis Angelicae. 

Radicis Angelicae uncias quatuor. 

Confdjfis affunde 

Spiritus vini libras duas et femis. 

Digere per biduum 5 et leni igne dejlilla ad dimidiam 
partem. 

Spiritus Corticum Aurantiorum. 
--Citriorum. 

Ij^. Corticum Recentium Aurantiorum ^el 

-Citriorum libram unam 

et femis. 

Spiritus Vini libras decem. 

Dejlillla S. A, ad partem dimidiam. 

Spiritus Cochleari ae. 

1^. Foliorum Cochleariae parum confcilT. libras fex. 

Spiritus Vini libras novem. 

Dejlilla S. A^ in vitro ad dimidiam partem. 

S 2 Spiritus 


140 PHARMACOPOEA 

Spiritus Mrnth ae. 

Herbae Menthae uncias octo. 

Spiritus Vini uncias triginta. 

Bejlillentur ad tres quartas 'partes. 

Spiritus Florum Lavendulae, 

Florum Lavendulae recentium uncias duas. 
Spiritus Vini uncias triginta. 

Bejlillentur ad partem dimidiam. 

Spiritus Florum Liliorum 
Convallium. 

Florum Liliorum Convallium recent. uncias 
octo n:el 

Eorundem Sale conditorum uncias duodecim. 
Spiritus Vini uncias triginta. 

Bejlilla in vitro ad tres quartas partes. 

SPIRITUS COMP OSITL 

Aqua Anhaltina. 

1^. Terebinthinae libram femis. 

Thuris Mafculi unciam unam. 

Ligni Aloes uncias tres. 

Caryophyllorum Aromaticorum. 

Cinamomi acuti. 


Cubebarum 


H A G A N A. 141 

Cubebarum. 

Florum Anthos. 

Radicis Galangae minoris. 

Maftiches; 

Nucis Mofchatae ana drachmas fex. 

Croci Orientalis drachmas duas et femis. 
Baccarum Lauri. 

Seminis Foeniculi ana unciam femis. 

Contufa infundantur in 

Spiritus Vini libris quinque. 

Et pqjl digejlionem fex dierum deflillentur S> A ad 
ires quartas partes, 

A A Antinephritiga. 
Radicis Raphani Sylveftris recentis uncias qua- 
tuor. 

_Petrofelini recentis uncias duas. 

Fol. Hedetae terreftris viridis manipulos qua- 
tuor. 

Herb. Chaerefolii' recentis manipulos duos. 
Gemmarum Ribefiorum nigrorum recenter col¬ 
lectarum uncias duas. 

Seminis Foeniculi Dulcis. 

- Dauci Cretici. 

- Petrofelini Macedonici. 

- Urticae. 

Baccarum Juniperi ana unciam unam. 

Confciffis et contufis affundantur 
Vini Rhenani librae decem. 

Macerentur per tres dies 5 dein deffillentur S. A. a 4 
partem dimidiam, 

.S 3 


A au A 


142 


PHARMACOPOEA 


AauA Antiparalytica. 

ij?. Ligni SalTafras uncias tres. 

Herb. Betonicae. • 

- Calaminthae Montanae. 

- Chamaedryos. 

- Chamaepityos. 

- Hyffopi. 

- Majoranae. 

- Origani. 

- Primulae Veris. 

- Pulegii. 

- Rorifmarini. 

-- Salviae. 

- Serpilli. 

- Thymi. 

Florum Lavendulae. 

- Stoechados ana manipulum unum. 

Baccarum Juniperi unciam unam. 

Spiritus Vini> pintas octo. 

Infundantur per triduum , dein dejlillentur S, A, in 
Vitro fere ad ficcitatem. 

Liquori dejlillato per duodecim horas infundatur 
Radicis Colli Amari. 

--— Pyrethri. 

- -— Zingiberis. 

Seminis Sinapios Albi» 

Caryophyllorum. 

Piperis. 

Cinamomi. 


Styracis 

143 


H A G A N A. 

Styracis Calamitae. 

Caflorei ana drachma una. 

Lejlillentur S. A. ad partem dimidiam , et Spiritus ufui 
fervetur in lagena probe obturata. 

A au A Cerasorum Nigrorum. 

Nucleorum Ceraforum recentium. 

Ceraforum Nigrorum bene contuforum ana li¬ 
bras quatuor. 

Infundantur in Vini Gallici optimi pintis octo. 
Spiritus Vini optimi pinta femis. 

Bejlillentur in Fafe vitreo S. A. ad mediam. 


AaUA (iUERCETANI AD 
G O N O R R H AE A M. 

Radicis Iridis Florentinae.- 
Foliorum Menthae Crilpae^ 

--Dictamni Cretici ana unciam unam. 

Seminis Agni Cafli. 

- Lactucae. 

__ Rutae ana drachmas fex. 

Terebinthinae Venetae uncias quatuor. 

Vini Gallici uncias viginti. 

Dcjlilkntur S. A. in vafe vitreo ad partem dimidiam 

Aqua 

144 


PHARMACOPOEA 


AauA Refrigerans feu Claretum 

SIC DICTUM. 

Confervae Rofarum Rubrarum unciam unam 
et femis. 

--Calendulae, 

-Violarum. 

-Bugloffae ana drachmas fex. 

Syrup. Pap. Riiaeados unciam femis. 

Spiritus Sulph. per Campanam guttas xxxx. 
Aquae coctae frigidae, (i s. 

Ikne mixta in Mortario Marmoreo pijlillo ligneo , co¬ 
lentur per manicam Hippocratis , donec fiat Clare¬ 
tum pellucidum ad libras quatuor. 

AdUA Raphani Composita. 

Foliorum Cochleariae Verno tempore collect. 
et mundat, libras duodecim. Ex hifce contu- 
fis exprimatur fuccus, cui admifce 
Succorum Becabungae. 

-Nafturtii Aquatici ana fefqui libram. 

Radicis Raphani Rufricani libras duas. 

- Ari recentis uncias fex. 

Corticis Winterani. 

Nucis Mofchatae ana uncias quatuor. 

Flavedinis Corticis Citri ficc. uncias duas. 
Spiritus Vini Gallici libras quatuor. 

DeJlUla ad libras octo. 


AdUA H A G A N A. 


145 


Aq.ua Vitae Matthioli, 

DEMTIS SUPERFLUIS. 

Cinamomi unciam unam. 

Zingiberis. 

Zedoariae ana unciam femis. 

Caryophyllorum. 

Galangae. 

Nucis Mofchatae ana drachmas duas et femis. 
Macis. 

Cubebarum ana drachmam unam. 

Cardamomi utriufque. 

Seminis Melanthii. 

--- Anifi. 

_ Foeniculi Dulcis. 

--Paftinacae Sylveftris. 

- Ocimi. 

Radicis Angelicae. 

-- Caryophyllorum. 

-- Calami Odorati. 

Foliorum Amaraci. 

-- Calaminthae. 

- Menthae. 

-— Pulegii. 

--Sclaraeae. 

--— Thymi. 

Florum Betonicae. 

__— Rorifmarini. 

-- Salviae. 

, Stoechados. 

T Corticis x46 P H a R M a C O P OE a 
C orticis Citrei. 

Pulv. Arom. Rof. ana drachmas tres. 

Contufis et Confcijjis omnibus atque Cucurbitae vitreae 
inditis affunde 

Spiritus Vini optimi libras duodecim. 
Macerentur quatuordecim dies et in B. M, S. A. de- 
Jlilla ad medias. 

AdUA Vulneraria, Gallis Eau 
D^Arq^uebusade. 

]^. Foliorum et Rad. Confolidae majoris. 

- Salviae. 

-- Artemifiae. 

—-Bugulae ana manipulos quatuor. 

-Betonicae. 

-Saniculae. 

• - Buphtalmi. 

- Bellidis. 

-Scrophulariae majoris. 

--^— Plantaginis. 

-Agrimoniae. 

- Verbenae. 

• - Abrmthii. 

-Foeniculi ana manipulos duos. 

■-Hyperici. 

• - Ariftolochiae Longae. 

- Telephii. 

-Veronicae. 

- Centaurii minoris. 

-- Millefolii. 


Foliorum 

147 


H A G A N A. 

Foliorum Nicotianae. 

-Menthae. 

-HylTopi ana manipulum unum. 

Confdjfis et Contufis affunde 
Vini Albi pintas octo. 

Dejlillentur S. A. ad mediam. 

Spiritus Antiscorbuticus 
F. D E K K E R s. 

% Radicis Raphani rufticani unciam unam. 

- Angelicae drachmas tres. 

Foliorum Cochleariae. 

-- Scordii. 

__Menthae Crifpae ana manipulum 

unum. 

Seminis Foeniculi Dulcis. 

Flavedinis Corticis Citrei recentis. 

Corticis Winterani ana drachmas tres. 

Salis Ammoniaci drachmam unam et femis. 
Contufis et Confciffls affunde 
Vini Gallici. 

Spiritus Vini ana pintas duas, et femis. 

Leni calore ex B, M, defiilla ad dimidiam partem. 

Spiritus Carmikativus Sylvii. 

Radicis Angelicae. 

- Galangae minoris. 

-- Oftrutii. 

T 2 


Radicis 

148 P H A R M A C O P OE A 

Radicis Zingiberis ana drachmam unam et fe- 
mis. 

Herbae Bafiliconis. 

-Majoranae. 

- Rorifmarini. 

-Rutae Hortenfis. 

Summitatum Centaurii minoris ana manipulum 
femis. 

Baccarum Lauri drachmas tres. 

Seminis Angelicae. 

-Anifi. 

- Leviftici ana unciam femis. * 

Nucis Mofchatae. 

Macis ana drachmam unam et femis. 

Cinamomi acutiffimi drachmas fex. 
Caryophyllorum. 

Flavedinis Corticum Aurantiorum ana drach¬ 
mam unam. 

Confdffis et Contufis paulum affunde 
Spiritus Vini uncias quadraginta. 

Digere per biduum in B, M, dein dejlilla ad ficcitatem 
fere. 

Spiritus Cerasorum Nigrorum. 

Herbae Majoranae nobilis manipulos duos. 
Florum Anthos. 

--Liliorum Convallium. 

■-Stoechados. 

- Tiliae ana drachmas fex. 

Confdffis adde 


Ceraforum 


H A G A N A. 149 

Ceraforum Nigrorum cum nucleis bene in mor¬ 
tario marmoreo contuforum libras octo. 
Tunc affunde 

Vini Albi optimi libras decem. 

Tqfl macerationem Jeptem dierum dejlilla in Vitro 
S. A. ad dimidiam partem. 


Spiritus feu Balsamus Embryonis. 

Nucis Mofchatae drachmas duas et femis. 

Macis drachmam unam et femis, 
Caryophyllorum. 

Cinamomi electi. 

Radicis Zingiberis. 

- Zedoariae ana drachmas duas. 

—— Galangae minoris drachmam unam. 
Croci optimi drachmam unam et femis. 
Florum Rofarum Pallidarum. 

-Liliorum Convallium. 

-- Paeoniae. 

■-Tiliae. 

—-Tunicae ana unciam unam. 

Herbae Majoranae. 1 

-Melilfae. 

-Salviae ana uncias duas. J 

Corticum Aurantiorum. 

--Citrii ana uncias tres. J 

Seminis Foeniculi drachmas tres. 

Confciffis et Contufis affunde 

Vini Malvatici vel Hifpanici pintas duas et 
femis. 


recen¬ 

tium. 


recentium. 


recentium. 

150 PHARMACOPOEA 

Aquae Liliorum Convallium. 

--Florum Tiliae ana libras duas et femis. 

Stent in mfufione calida per octo dies , 

Dein dejlilla S. A. ad tres quartas partes. 

Spiritus Matricalis Burrhi. 

1^. Maftiches. 

Myrrhae. 

Olibani. 

Succini ana uncias duas. 

Contufis affundantur 

Spiritus Vini rectificati unciae viginti quatuor. 
Bigerantur fpatio quatuor dierum^ et pojlea dejlillen- 
tur S, A. ad tres quartas partes. 

Spiritus fcu Aqva Melissae Magistra¬ 
lis, Gallis Eau des Carmes. 

1^. Herbae Meliffae recentis manipulos decem. 
Corticum Citriorum ficcat. uncias quatuor. 
Nucis Mofchatae. 

Seminis Coriandri ana uncias duas. 

Cinamomi. 

Caryophyllorum ana drachmas fex. 

Spiritus Vini pintas octo. 

Vini Gallici pintas quatuor. 

Confciffa et Contufa pojl tridui digejlionem dejiillentur 
S, A, ad mediam. 


Spiritus H A G A N A. 


151 

Spiritus Mastichinus. 

Radicis Zedoariae uncias tres. 

Herbae Menthae uncias duas. 

CaryophyHorum unciam unam. 

Nucis Mofchatae unciam unam et femis. 
Maftiches electae uncias octo. 

GroJJb modo Contufis affunde 

Spiritus Vini optimi libras quatuor. 

Aquae Communis libras tres. 

Bejlillentur S. pojl deJliUationem ad tres libras 
adde 

Spiritus falis Ammoniaci unciam femis. 

Mifce et ferva ufui. 

Spiritus Pectoralis 
F. D E K K E r s. 


V/i, Radicis Angelicae. 

_- Iridis Florentinae ana unciam femis. 

Foliorum Hyflbpi. 

-Veronicae ana manipulum urium. 

Florum Gummi Benzoin fimplici fublimatione 
praeparat, drachmam unam. 

Seminis 
152 PHARMACOPOEA 

Seminis Foeniculi Dulcis drachmas tres. 
Baccarum Lauri drachmas duas. 

Rafurae Ligni Santali Citrini unciam femis. 
Terebinthinae Venetae. 

Styracis Calamitae ana drachmas duas. 

Croci optimi drachmam unam et femis. 

Salis Ammoniaci drachmas duas. 

Cinerum Clavell. drachmas fex. 

Confciffis et Contufis affunde 
Hydromellis 

Ex meile Virgineo Majffilienji recenter paratu 
Spiritus Vini ana pintas tres. 

Fojl triduum dejlilla leni calore ex M. B. ad mediam 
partem. Ahftracto infunde 
Florum Hyperici manipulos duos. 

Liquiritiae viridis exteriore cortice liberatae 
unciam unam et femis. 

Digerantur per quatriduum , Tinctura fortiter ex- 
preffa et decantata fervetur ufui. 


OLEA 


H A G A N A. 


^53 


OLEA PER DESTILLATIONEM. 

Oleum Baccarum Juniperi. 

- Caryophyllorum. 

- Cajapoeti. 

-CiNAMOMI. 

-Corticum recentium Auran- 

TIORUM. 

----ClTRIO- 

RUM. 

-Hyssopi. 

-Kinkenemalo. 

-Ligni Rhodii. 

_ Sassafras, 

-- Macis. 

-- Majoranae. 

-- Menthae. 

—- Nucis Moschatae. 

- Origani Cretici. 

-Pulegii. 

-Rorismarini. 

--Sabinae. 

_Seminis Anethi. 

__Anisi. 

_ Carui. 

-Spicae. 

-Tanaceti. 

Omnia haec Olea per veftcam deftillentur S. A. prae- 
tnijja debita Jimplicium cum S. .A^^uae maceratione. 

V Oleum 


154 P H A R M A C O P OE A 
Oleum Terebinthina e. 


Terebinthinae Q, v. 

Aquae purae Q. s. 

Tum dejlilla , Oleumque pellucidum fervetur ufui. 

Oleum Laterum feu Philosophorum, 

Lateres aut Tegulas rufas antiquas q, v. 
Confractos et vehementer candefactos extinguito in 
__ Oleo claro veteri; 

Oiio imbutos in tenuijfimum pulverem redige , retortae 
indito 5 et igne aperto dejlillando extrahe Oleum, 

BALSAMUS EX OLEIS 
STILLAT ITUS, 

Balsamus Antapoplecticus. 

jf^. OleiNuciflae expreffi in Spiritu Vini rectificato^ 
tamdiu digefti, donec non amplius tingatur 
unciam unam. 

- Cinamomi. 

— Lavendulae. 

- Ligni Rhodii. 

— Menthae. 

— Caryophyllorum ana guttas viginti. 
Balfami Peruviani. 

Opobalfami ana guttas triginta. 

T S. Balfamus, 

ACETA 


H A G A N A. 


155 


ACETA DESTILLATA, 

Acetum Destillatum. 

Aceti Vini acerrimi q, s. 

LejtHietur ad tres quartas partes , abjiciendo phle¬ 
gma^ quod prius adfcendit. 

Acetum Alexipharmacum. 

Nucum Juglandium cum corticibus menfe Junio 
collectarum libras quatuor. 

Herbae Cardui Benedicti. 

—- Meliflae. 

-Rutae. 

■- Scabiofae. 

--S cor dii ana uncias quatuor. 

Confciffis et parum contufis affunde 
Acetum Vini ad fupereminentiam trium quatuor- 
ve digitorum. 

Tum dejlilla fere ad ficcitatem in Cucurbita citrea ^ 
ita tamen , ne empyreuifia contrahat. 

Acetum Prophylacticum Sylvii, Bar- 

BETTE, feu AaUA PrOPH YL A CTICA 
SIC DICTA VANDER SCHAGEN. 

tjZ. Radicum Angelicae. 

-- Zedoariae ana unciam unam. 

--Petafitidis uncias duas. 

V 2 


Foliorum 
156 P H A R M A C O P OE A 

Foliorum Rutae hortenfis uncias quatuor. 

-Meliffae. 

--Scabiofae. 

Florum Calendulae ana uncias duas. 

Nucum Juglandium immaturarum confciflarum 
libras duas. 

Pomorum Citriorum recentium confciflbrum li¬ 
bram unam. 

Omnibus contufis in mortario marmoreo affunde 

Aceti Vini optimi ad tres quartas partes ex are¬ 
na in Cucurbita vitrea per fe deftillati libras 
duodecim. 

Ligere per noctem ^ mane deffilla in vaje vitreoigne 
einerum leni fere ad ficdtatem , idque fine uflione. 


TINCTURAE PER DIGESTIO- 
NEM SIMPLICES, 

Alcohol Alcalisatum. 

j^. Cinerum Clavellatorum mundatorum ^ et ali¬ 
quo modo infpiffatorum, et tum leviter cab 
ciliatorum libram unam. 
ydffunde' 

Spiritus Vini Rectificati libram unam. 

In phiala oblonga leni igne digere , tum Alcohol Ah 
califatum Jupernatam prudenter fepara a reliquo 
phlegmate. 

Tinctura 
^57 


H A G A N A, 

Tinctura Radicis Helenil 

-- Gentianae. 

- Rhabarbari. 

*-Corticis Cassiae Ligneae. 

---^- CiNAMOMI. 

--Cascarillae. 

-- Ligni Colubrini. 

- Kinae Kinae. 

- Ligni Sassafras. 

--COCHINELLAE. 

-Summitatum Absinthii. 

-Florum Centaurii mino¬ 
ris. 

--Croci. 

--Hyperici. 

-Lavendul ae. 

-Opii Crudi. 

--Castorei. 

Quorumvis horum unciam unam. 

Spiritus Vini limplicis uncias decem. 
Bigerantur ad fuffidentem Tincturae-extractionem:, et 
Tinctura decantetur. 

Tinctura Radicis Contrajervae. 

- — Jalappae. 

_ — Ninsing. 

-Ligni Guajacl 

__Corticis Winteranl 

__Gummi Benzoes. 

Parentur eodem modo cum 
Spiritu Vini Rectificato,. 

V 3, 


Tincthra^ 158 P H A R M A C O P OE A 

Tinctura Gummi Laccae. 

-^- Succini. 

-Myrrhae. 

Gummi Laccae a baculis feparati, vel 
Succini vel 

Myrrhae unciam Himidiam. 

Olei Tartari per deliquium unciam unam. 
Terantur accuratiffime in mortario vitreo \ tum in 
Vitro ad lenem ignem exficcentur ; dein liquefiant in 
aere-i ficcentur rurjum^ idque fiat ter ^ ultimo exftc- 
catis adde 

Alcohol. Alcalifati uncias quinque. 

Tum in alta phiala Jpatio bihorii leniter ebulliant , 
Tinctura decantata fervetur ufui. 

Tinctura Tartari cum Vino. 

I^’. Tartari Rhenani crudi. 

- - Calcinati ad nigredinem ana 

libram femis. 

Salis Tartari uncias tres. 

Contufis affunde 
Vini Rhenani pintam unam. 

Digerantur modico calore^ ac fervetur Tinctura ufui. 

Tinctura Salis Tartari. 

Salis Tartari depurati Q. v. 

Oiio imple crucibulum forte ^ tege latere cocto ^ lique• 
fac in furno , obferva ignis gradus , ne crucibulum fin¬ 
datur^ auge ignem^ donec penitus liquefiat^ continua 

hunc 


H A G A N A. 159 

hunc ignem pet' fex vel octo horas 5 donec colorem acquL 
fiverit ex coeruleo viridefcentem. Effunde maffam in 
mortarium aeneum , ac mox contunde , ne ab aere alte¬ 
retur immitte falem phialae altae et affunde Alcohol 
Vini ad fupereminentiam quatuor digitorum trans- 
verforum , ac digerendo extrahe Tincturam rubicun¬ 
dam. 

Tinctura Theriacalis simplex. 

Theriacae Andromachi uncias quatuor. 

Spiritus Vini uncias quadraginta. 

Ligerantur et Spiritus fervetur ufui. 


TINCTURAE COMPOSITAE. 

Tinctura Anodyna five Laudanum 
L1Q.UIDUM Sydenhami. 


Opii uncias duas. 

Croci Brittannici unciam unam. 

Cinamomi. 

Caryophyllorum ana drachmam unam. 

Vini Hifpanici libram unam. 

Ligerantur tepide in arena fpatio tridui aut quatri¬ 
dui^ tunc Tinctura decantetur et ufui fervetur. 


Tinctura 


i6o PHARMACOPOEA 


Tinctura feu Aqva Antiepileptica. 

Radicum Poeoniae Maris ficcatar. libram femis. 

- Angelicae. 

- Fraxinellae, 

Foliorum Origani. 

- Rutae. 

- Salviae ana uncias duas. *' 

Florum Poeoniae Maris. 

- Betonicae. 

- Liliorum Convallium. ^recentiunv 

- Rorifmarini. 

- Tiliae. 

Seminum Ammios Orientalis. 

^ - Nigellae ana unciam femis. 

- Poeoniae uncias duas. 

CalTiae Ligneae. 

Caryophyllorum. 

Seminis Cardamomi minoris. 

Nucis Mofchatae. 

Olei Vitrioli ana drachmas duas. 

ConfdJJis et parum Contufis affundantur 
Spiritus Vini Gallici librae decem. 

Stent que calide per oct iduum in vafe bene claufo^ dein 
Colatura fervetur ufui. 


Tinctura 

H A G A N A, 


i6i 


Tinctura Asthmatica Balsamus 
Asthmaticus completus. 

Myrrhae electae drachmas duas. 

Benzoin optimi. 

Succi Liquiritiae ana unciam femis. 

Gummi Ammoniaci depurati. 

Balfami Peruviani. 

- Copaivae ana drachmas duas. 

Jlffunde 

Aceti Scillitici Q, s. 

M pultis dilutioris | confiftentiam digerantur per 
mginti quatuor horas modico igne^ pojlea adde 
Spiritus Vini Tartarifati uncias viginti duas. 

Et digerantur denuo per tres dies , Colaturae addendo 
Tincturae Croci unciam femis. 

Jlddi pojjunt 
Radicis Ari, 

_ Iridis Florentinae ana drachmae tres. 

Tinctura fervetur ufui. 

Tinctura Deo b struens. 

Radicum Galangae minoris. ^ 

_ Gentianae ana unciam femis. 

Foliorum Dictamni Cretici. 

Herbae Sabinae ana pugillurn unum. 

Florum Croci drachmam unam. 

Fuliginis Camini. 

X Gummi 

i 62 PHARMACOPOEA 

Gummi Afae foetidae. 

-- Galbani. 

Caftorei optimi ana drachmas tres. 

Seminis Leviftici unciam femis. 

Salis Tartari uncias duas. 

Contujis grojjb modo fuperaffunde 
Spiritus Matricalis uncias triginta. 

Digerantur fimul in loco calido bene obturato^ quo 
diutius 5 eo melius. Tincturae decantatae addan^ 
tur 

Tincturae Myrrhae unciae duae. 

Tt fervetur uful. 

Tinctura feu A au a Hysterica. 

Radicum Bryoniae ficcatarum uncias duas. 
Baccarum Sambuci uncias quatuor. 

Foliorum Artemifiae. 

-Dictamni Cretici. 

•-Matricariae. 

-Nepetae. 

—-Ocimi. 

■ -Pulegii.. 

■ -Rutae. 

-Sabinae ana unciam femis. 

Corticum Aurantiorum exteriorum ficcatorurri^ 
unciam unam et femis. 

€onfcilfa macerentur /patio octo dierum in 
Spiritus Vini libris quatuor.. 
dolaturae adde 


Myrrhae 


H A G A N A. 163 

Myrrhae electae in fubtiliirunum pulverem re- 
dactae. 

Caftorei ana drachmas tres. 

Croci drachmam unam. 

Bigerantur rurfuni per duodecim dies. Colatura ferve¬ 
tur in lagena probe obturata. 

Tinctura Hydragoga. 

Radicum Jalappae refinofae uncias duas. 

__— Hellebori nigri unciam femis. 

__ Mechoacannae. 

Scammonii ana drachmas fex. 

Cinamomi drachmas duas. 

Macis drachmam unam. 

Contufis affunde 

Spiritus Vini rectificati uncias fexdecim. 
Digerantur in arena modico calore 5 et Tinctura 
trata exhibeatur iifui. 

Tinctura Jalappae Confortans. 

Radicum Jalappae refinofae • uncias ties. 
Corticum Citriorum unciam unam. 

Cinamomi unciam femis. 

Seminum Anifi fcrupulos quatuor. 

Spiritus Vini rectificati uncias fexdecim. 
Extrahatur' S. A. Tinctura. 


X a 


ELIXIRU 
t 64 P H a R M a C O P OE A 

E L I X I K I A, 


Elixir Proprietatis sine Acido. 

Aloes. 

Croci. 

Myrrhae ana unciam unam. 

Irrorentur 

Oleo Tartari per deliquium 
ut materia humida fiat; pojl viginti quatuor bo:^ 
ras affundantur 

Spiritus Vini rectificati unciae triginta. 

Digere tepide per quatuordecim dies , tum EJixir de¬ 
cantetur 5 et ufui fervetur. 

Elixir Hystericum 

Ei/, adjiciendo 

Galbani unciam unam. 

Fibrarum Radicis Angelicae unciam femis. 

Idem Elixir cum Acido 
Fit ^ fi loco 

Olei Tartari per deliquium 
Addatur 

Olei Sulphuris per Campanam drachma una. 
Mac tamen cautela , ut /pedes prius madefiant q, s. 
Spiritus Vini rectificati j, antequam Oleum Sul¬ 
phuris addatur. 


E L IX IRI 


H A G A N A. 


165 


Elixir Salutis. 

Radicum Enulae Campanae unciam dimidiam.. 
Liquiritiae unciam unam. 

Foliorum Senae mundatorum uncias quatuor. 
Pallularum Corinthiacarum libram dimidiam. 
Seminum Coriandri. 

- Foeniculi ana unciam mediam. 

Ligni Guajaci unciam unam. 

Spiritus Vini. 

Vini Malvatici ana pintas duas. 

Digere per duas feptimanas , tum Tinctura decantetur 
et ufui fervetur, 

NB. Omnes Spiritus-, Tincturae:, EffentiaC:, Elixir ia ^ 
et caeterae praeparationes , ad quas Spiritus Fini 
requiritur , cum nullo alio , quam Spiritu Vini 
Gallici praeparare licitum erit-, nifi alius nomi- 
natus fuerit, 

R E S I N AE. 

Resina Jalapp ae. 

Radicis Jalappae refinofae uncias duodecim. 
Spiritus Vini rectificati pintas quatuor. 

Stent calide ad fufficientem Tincturae extractionem 3, 
cui decantatae adde 

Aquae purae a* s. feu pintam unam. 

Dejlillando ahjlrahe Spiritum leni igne ; remanens m 
X 3 fundoi i66 PHARMACOPOEA 

fundo refiduum Jqua pura ablue ^ fcca^ et feradetur 
ufui. Eodem modo paratur 
Resina Agarici. 

-G u A j A c I. 

--Scammonii. 

PER SUBLIMATIONEM. 

Flores Benzoin. 

Gummi Benzoin contufi q, v. 

Indatur Cucurbitae terreae , hanc tege Cono papy- 
7'acco 5 camque circumcirca liga , impone arenae , et 
• leni igne fublima ^ adfcendentque in Conum flores j qui 
fnutato fubinde Cono , funt colligendi. 

PER D E L I Q^U I U M. 

Oleum feu Liq_uor Myrrhae, 

1^. Myrrhae electae in pulverem redactae q,. s. 
Indatur 

Albuminibus Ovorum ad duritiem coctis. 

Et in loco humido folvatur in liquorem okaginofum. 


PER 
H A G A N A. 


167 


PER INCINERATIONEM. 

Sal Absinthii. 

-Cardui Benedicti. 

-Fabarum. 

_G E N I S T AE. 

_S A B I N AE. 

Herbae ficcatae exurantur in Cineres albos , ex qui¬ 
bus ope aquae calentis falfedo extrahatur , et fiat 
Lixivium, quod filtrandum, et leni carbonum igne 
exficcandum in falem, quiy ut purior fity iterum 
folvatur, filtretur. 

PER DECOCTIONEM ET 
CRTSTALLIS ATIO NEM. 

Cremor Tartari. 

Tartari Rhenani albi in pulverem redacti et 
aliquoties abluti. Q.. v. 

Coque lento igne cum S.Q.Jquae in mfe fictili, ufque- 
dum pellicula appareat, quae rudicula lignea colli¬ 
genda , exftccanda fuper chartam bibulam , et in 
^itro bene obturato Jervanda, idque repetatur, do¬ 
nec pellicula non amplius appareat. 


Crystalli 
i68 P H A R M A C O P OE A. 

Crystalli Tartarl 


]^. Tartari Rhenani albi a fordibus mundati et in 
pulverem redacti q, v. 

Ebulliat cum multa aqua , coletur , et deinde evapore¬ 
tur 5 donec pellicula appareat , exponatur frigori , 
ufquedum Cryftalli lateribus phialae accrefcant, quae^ 
ejfufa aqua^ colligendae^ exficcaniae ^ et in vitro 
bene claufo cujlodicndae. 

Sal Tartari. 

]^. Tartari Crudi albi vel rubri q. v. 

Involve chartae emporeticae , optime filo liga 5 dein im¬ 
buatur aqua , ut bene et unde quaque madefiat; 
quam impone igni fiatis vehementi , et per horam 
unam calcinato^ fic in glebam unam concrefcit aqua 
communi pofca exirahe 72 dam , quam aquam filtra 
et in olla ferrea evapora ad ficcitatem ufque^ et ob- 
iinebis Sal Tartari: Quod fi non fatis arrideat , de- 
nuo paimmper cxilcinandum erit , et dijfiolvendum 
aqua recenti , et evaporandum 5 eritque albijfimum. 

Sapo Tartareus. 

Salis Tartari;, ex^Tartaro et Nitro ana facti S. 

A. uncias quatuor. 

Olei Terebinthinae uncias octo. 

Stent fimul in vafe amplo loco frigido et humido ad men- 
fes aliquot^ tam diu fcilicet^ (facpe interIm quoti¬ 
die 


H A G A N A. 169 

die agitando et plus olei , quoties opus fuerit , ad¬ 
jiciendo) ufquedum fal plane triplum olei ahfor- 
buerit ^ atque in unam majfam (faponis injlar) fpif 
fam conjpiiwcerint homogeneam nullatenus feparan- 
dam :,pro parandis pilulis pacificis j et pilulis Matthaei. 

Tartarus Regeneratus five Terra 
Foliata Tartari sic dicta. 

Salis Tartari ficcilTimi purifTimi et acerrimi un¬ 
ciam unam. 

Huic in ‘vitrea retorta pura affunde 
Aceti deftillati fatis fortis uncias quatuor. 
Bejlilla ex arena per retortam ad ficcitatem ufque. 
Retorta refrigerata, affunde relicto Sali Tartari ite¬ 
rum 

Aceti deftillati uncias quatuor. 

Iterumque dejlilla ad ficcitatem ufque. Continua hanc de- 
ftillationem tamdiu , femper affundendo novum ace¬ 
tum flillatitium et deftillando ad ficcitatemdonec 
Spiritus Jceti prodeat acidus id eji y talis , qualis 
afufus y liquor quiete a foece feparatur y et leni igne 
omne humidum educitur , donec in fundo fuperfft 
mafid falina ex nigro rubra , quae vitro ficco puro 
calido fervanda eft. Haec maffafi aqua puriffmia dff 
folvatur y filtretur , evaporetur , Sal ejl gratioris 
coloris. Si Sal aeri exponatur y aut fi additis paucis 
aquae guttis liquefeat y dicitur 

LiauoR Terrae Foliatae Tartari. 


Y 


DE 


170 


PHARMACOPOEA 


DE CALCE VIVA, 

Aq.ua Calcis. 

1 ^. Calcis vivae Leodienfis libram unam. 

Infunde in udquae Communh libtis fex per 24. ho¬ 
ras 5 tunc filtretur liquor , et fer acetur. 

Aqua Divina Fernelii. 

1 ^. Mercurii fublimati corrofivi drachmam unam, 
Diffolvatur in 

Aquae Plantaginis libra una. 

Aqua Phagadaenica. 

T^. Aquae Calcis vivae libram unam. 

Mercurii fublimati corrofivi fcrupulum unum, 
Mifceantur, 

Aqua Sapphirina. 

%. Aquae Calcis vivae libram unam. 

Salis Ammoniaci fefqui drachmana. 

Solvantur invicem , et in pelvi aenea macerentur y do¬ 
nec colorem fapphirinum acquirant. €ola, 

Arcanum Duplicatum 

Fit ex Capite mortuo Aquae Fortis duplicis in 
aqua calida foluto^, filtrato, et exhalato S. A. 

LE 


H A G A N A. 


171 


DE CORNU CERVI 

Cornu Cervi, Eboris et aliorum 
OSSIUM Praeparatio. 


OlTa quae et (i, v. 

In frujla fecta comburantur in crucibulo , donec 
albefcant; fubtilijfime trita laventur faepius 
Aqua Rofacea. 

Tandem fuper marmor laevigata redigantur in Tro- 
chifeos. 

Eorundem ossium Prae paratio 
Spagyrica. 

In defiillatione aquae vitae ojjd filo anne^ca fufpende 
in collo veficae^ ita ut liquorem non attingant \ tum fu¬ 
per pofito capitello ^ fiat dejlillatioet per adfcendentes 
vapores ojfa in JubJlantiam friabilem 7 'edigentut\ 

Sal Cornu Cervi et Spiritu^ 

Fragmenta Cornu Cervi. 

Jis repleatur retorta lapidea-, vel Cacabo ferreo im- 
. pofito fimul Capitello indantur^ eui vas recipiens 
Y 2 amplum 


172 P H A R M A C O P OE A 

amplum apponatur^ juncturis bene lutatis. Fiat 
deftillatio ex igne aperto , primo leni , deinfor- 
tijjimo 5 et prodibunt Sal Volatile ^/ Spiritu!? fi?nul 
cum oleo cralFo, Spiritum lege artis /epa^v^, Sal 
F olat ile indatur Cucurbitae vitreae^ ajfundatur 
aqua , et igne arenae in Cucurbitam priori fuper- 
impofitam fublimetur , ncel una pars Salis Vola¬ 
tilis Oleo inpraegnati admifceatur quatuor parti¬ 
bus C. C. ujli 5 phialae fublimatoriae indantxir et 
injlituatur knijjimo igne arenae fublimatio. 


Spiritus Cornu Cervi Succinatus. 


1^. Spiritus Cornu. Cervi fortiffimi. 

Huic per vices ingere Salem Volatilem Succini fub- 
tilipfime tritum ta?ndiu , donec ejfervefcentia cef- 
fet : Liquor per fubfidentiam clarus ufui ferve¬ 
tur 3 aut ex retorta rectificetur. 


Cornu C e r v i u s t u m. 

Ef. Refiduum a priori deftillatione. 

In igm aperto candefac^ donec fiat album. 


H A G A N A. 


173 

DE SALE AM MO NI ACO, 

Flores Salis Ammoniaci. 

Salis Ammoniaci. 

- Marini decrepitati ana q, v. 

Fulmrifata ct mixta indantur Cucurbitae figuli-- 
nae , cui in arena pofttae , caeco capitello adapta¬ 
to ^fuh initio ignem levem adbibito , eumque fenfim 
adaugeto , quo ufque Sal Ammoniacum fub fari¬ 
nae forma adfcendat ^ dein ignem continuato >> et 
cum nihil amplius adfcendere animadvertitur , vas 
refrigefcat^ capitellum removeto^ et flores penna 
colligito. 

Spiritus Salis Ammoniaci. 

jf. Salis Ammoniaci partem unam. 

Cinerum Clavellatorum optimorum vel 

Calcis vivae partes duas. 

Aquae pluvialis partes fex. 

Beflilla ex Cucw^bita in excipulum amplum .y donec Sai 

ab adfcendente phlegmate folvi incipiat. 

Sal Volatile Oleosum 
ET Aromaticum. 

Cinamomi electi unciam unam. 

Macis. 

Nucis Mofchatae ana drachmas fex, 

Y 3 CaryophyF 


174 PHARMACOPOEA 
Caryophyllorum drachmas duas et femis. 
Corticum recentium Aurantiorum. 

-Citriorum ana uncias duas» 

Seminum Cardamomi. 

- Cubebarum ana drachmas duas. 

Spiritus Vini uncias quinquaginta. 

Macerentur fpatio fex dierum , tum adde 
Salis Ammoniaci uncias tres. -| feorfiminpuh 
Cinerum Claveilatorum uncias ^ verem redae- 
fex. J torum. 

Deftlllentur In Vitro bene claufo ad dimidiam par¬ 
tem. 

de nitro. 

Sal Nitri fixum. 

'BL Nitri purijfTimi et optimi uncias quatuor. 

In pulverem redactum indatur crucibulo, quod im¬ 
ponatur carbonibus accenfis y ut Nitrum inftar 
aquae fluat. Tum indatur fruflum carbonis 
igniti et exfpectetur y donec illud fruflum cum 
Nitro fit confumtum ; tum repetatur carbonum 
injectio toties y donec Nitrum non amplius inflam¬ 
metur'y quod fit fpatio bihoriiy et majfa ficca ac 
virefeens erit Sal Nitri fixum. 


L1Q.UOR 

H A G A N A. 


175 


Liq_uor Nitri fixi. 

Salis Nitri fixi q. v. 

Eodem modo praeparetifr y ii.t Oleum Tartari per 
deliquium. 

Sal Prunell ae. 

Nitri puri uncias viginti. 

Impone Jartagmi y ut intra prunas accenfas liquef- 
cere pojjlt, liquato injice 
Florum Sulphuris unciam unam. 

Non una y fed pluribus vicibus y donec omnis Sul¬ 
phurea pinguedo deflagraverit. Tunc Nitrum li¬ 
quatum effunde in pelvim aeneam y concretum 
ferva in ufum. • 

Sal Polychrestus. 

1 ^. Nitri Q, V. 

Fluat in Crucibulo, fluenti injice 
Sulphuris contriti paululum. 

Id continuando y donec aequalis pars Sulphuris; 
fit confumpta y et pulvis grifeus remaneat y qui 
aqua calida Jolutus y filtratus y et ad Jiccitatem 
evaporatus y dat Salem Polychreflunl. 


Spiritus 


176 P H A R M A C O P OE A 


Spiritus Nitri Glaube r i. 

1 ^. Nitri purifTimi libram unam. 

Solve in 

Aquae libris duabus. 

Jjfunde fenfim 
Olei Vitrioli libram unam. 

BeJlUla ex retorta vitrea per arenam in recipiens 
amplum , juncturis bene claufts , per gradus , do-> 
nec appareant Jlrigmenta oleofa , et fumi rubri. 
Tunc aucto igne perge , quoad aliquid guttatim 
exftillet 3 et fummo arenae igne amplius expella¬ 
tur nihil. 

Spiritus Nitri cum Bolo. 

Nitri puriffimi partem unan>. 

Boli vulgaris vel alterius terrae ficcae partes tres. 

Tulverifata et mixta indantur retortae terreae ita^ 
ut media pars retortae vacua maneat. Tum igne 
aperto primo leni , deinde fortijfimo dejlillentur 
donec vapores rubri cejfent , quod peractae opera¬ 
tionis fignum eft. Spiritus fervetur ufui. 

Spiritus Nitri Dulcis. 

■J^. Spiritus Nitri cum Bolo deftillati partem unam. 

Illi in phiala alta fuh camino lente admifee 

Spiritus Vini Aicoholifati per fe triplum. 

Sedataquae aliquo temporis intervallo fequetur^ ebul¬ 
litione^ liquor per aliquot horas digeratur. 


De 


H A G A N A, 177 

DE SALE MARINO. 

Spiritus Salis Glauberl 
- -- CUM Bolo. 


Fiunt eodem modo^ uti 

Spiritus Nitri, fi loco Nitri 

Sumatur 

Sal Marinus. 

Omnia funt eadem , nifi quod hic fumi funt albi 5 qui 
in Spiritu Nitri rubri apparent. 

Spiritus Salis dulcis. 

Fit eodem modo^ ut Spiritus Nitri dulcis. 

DE VITRIOLO. 

ViTRIOLI CaLCINATIO. 

]^. Vitrioli in pulverem redacti Q. v. 

In vafc terreo non vitreaio igne modico ad alhedinem 
exficcetur , fortiter agitando , ne adhaerefeat , 
et lapidefcaty dein igne aucto per horae quadran- 
tem uratur ad rubedinem. 


Z 


Vitrioli 
178 P H A R M A C O P OE A 

ViTRioLi Spiritus volatilis Sul¬ 
phureus. 

-—-Acidus. 

-— Phlegma. 

■-Oleum. 

1^. Vitriolum viride calcinatxim ad albedinem et 
fao phlegmate privatum. 

Eo reple retortae amplae PValdenhurgkae , vel vi¬ 
treae loricatae fere duas tertias. Impone retor¬ 
tam fornaci reverherii , eique appone recipiens 
amplumevoca blando igne refiduam aquofitatem^ 
quae ejl phlegma Vitrioli. Dehinc accurate clau- 
Jis commi fur is auge ignem gradatim , donec fu¬ 
mi prodeant. In eodem gradu ignis perge , quoad 
refrigeretur recipiens , et nullae guttae amplius 
cxflillent. Vafis refrigeratis , liquorem in reci¬ 
piente collectum inde Cucurbitae longiufculi colli , 
illi prompte impone alernbicum. Commiffuras arc¬ 
te claude 5 et leniffimo arenae igne dejlilletur Spiri¬ 
tus qui erit Spiritus Vitrioli volatilis Sulphu¬ 
reus. 

Hovo applicato recipiente , refiduum ad dimidias eva¬ 
poretur 5 et erit Spiritus Vitrioli Acidus. Refh 
iuum -vero in Cucurbita Vitrioli Oleum. 


Sal 


H A G A N A. 


179 


Sal Tartari Vitriolatus. 

Olei Vitrioli a v. 

Huic caute et lente admifee 
Aquae quadruplum. 

Ac fenfim affunde 
Oleum Tartari per deliquium. 

Circa finem cautiffime obfervando punctum fatura- 
tionis 5 coquatur , pojlquam addideris Aquae qua¬ 
druplum ^ filtrafervide:, et reponatur ad Cryfial- 
lifandum. 

Idem fit 5 

Si Oleo Tartari per deliquium 
Lente admifeeas in vitro 
Olei Vitrioli a s. 

Et punctum faturationis 7 'ite ohfervetur 5 et dein 
leni igne ad ficcitatem evaporetur. 


Ens Veneris. 

Colchotaris Vitrioli edulcorati. 

Salis Ammoniaci ana libram unam. 

Subtiliffime pulveri fata immittantur Cucurbitae ter¬ 
reae capitello vitreo munitae j ac igne arenae fiat fu- 
hlimatio florum. 


Z 2 


DE 


i8o P H A R M A C O P OE A 


DE SULPHURE, 

Flores Sulphuris. 

Sulphuris flavi a fordibus purgati Q. v. 

Indatur vafi terreo , et in arena fuhlimetur in aliud‘ 
^jas fuperpofitum , et luti ope firmiter adnexum , flores 
colligantur et ufui ferventur. 

Oleum feu Spiritus Sulphuris 
PER Campanam. 

Sulphuris crudi Q, v. 

Inde vafi fictili fuperponendo Alembicum^ vel Cam¬ 
panam vitream , tunc accende , et liquorem per rojlrum 
alembki Jlillantem , vel ex Campanae margine deciden¬ 
tem collige. Haec fiant aere vel loco humidiore. 

Balsamus Sulphuris 
Therebinthinatus. 

Florum Sulphuris unciam unam^ 

Olei Terebinthinae uncias fex. 

Coque, in phiala ad confijlentiam BalfamL 

Balsamus Sulphuris Anisatus. 
--Juniperinus, 

-----SUCCINATUS. 

Florum^ 


H A G A N A. i8i 

1^. Florum Sulphuris unciam unam. 

Olei Anifi. 

- Juniperi n)el 

-^ Succini deflillati uncias fex. 

Leni igne arenae digerantur in Balfajnum. 

Balsamus Sulphuris Rulandi^ vel 
Q_ ui Rulando adscribitur. 

I^’. Florum Sulphuris unciam unam. 

Olei Raparum libram dimidiam. 

Vini generofi uncias duas. 

Macerentur diebus octo calore leni , aliquoties agi¬ 
tando 3 pojlea leni igne coque ad Vini confumtionem , et' 
Balfamus a foecihus feparatus fet^vetur ufui. 

Balsamus Sulphuris Linatus: 
Faretur eodem modo cum Oleo Lini. 

DE SUCCINO. 

Succini Sal volatile et 
O L E u M. 


Succini q, V. 

Inde retortae terreae y vel vitreae loricatae y. ut femr- 
plena fit y dein ei fuperadde 

Arenae purae ficciffimae bonam quantitatem, ut 
Succinum probe tegatur. 

Jtdapta recipiens amplum , commijjuris bene mu^ 

Z 3 nit:iS'y, 


I82 PHARMACOPOEA 

nitis 3 lenem applica ignem , ut retorta incalefcat. Cum 
phlegma prodiit , et Oleum apparere incipit , parum au¬ 
geatur ignis 5 ut gutta guttam fcquatur ; cum Oleum 
fit fpilfius^ augeatur parum ignis ^ qui continuandus 
donec vas recipiens fiat clarum. Refrigeratis omnibus., 
in recipiens vas verfa Aquam , ut ea undique adhaerens 
Sal volatile abluas. Omniaquae prodierunteffunde in 
Cucurbitam vitream , huic impone alembicum caecum 3 et 
calore humano calori ftmili digere per triduum , tunc 
fepara Olmm,aquam refiduam evapora ad dimidiam^ 
et in loco frigido ad Cryjlallifandum reponatur. E- 
vaporationcm et Cryjlallifationem repete , donec omne 
Sal acceperis. Salem confice in Cucurbitam parvam., 
alembico caeco munitam, et commijfuris claufis, ex are¬ 
na fublimetur. Oleo affunde aquam copiofam, et ex ve- 
fica defiilla. 

DE AURO. 

Aurum fulminans. 


Fit ex 

Auro in Aqua Regia foluto. 

Et cum 

Oleo Tartari praecipitato , 

Edulcorando cutn ekoyies, fiiccandoque S. A. 


EE 


H A G A N A. 


183 


DE R G E N T O. 

Lapis Infernalis. 

Limaturae Argenti purifTimi unciam unam. 
Aquae Fortis generofae uncias tres. 

Indantur vafi ^vitreo , et in arena evapora ad dua¬ 
rum partium conjumtionem; reliquum effunde in Cru- 
cibulum amplum^ rurfum collopetur fupra ignem ^ ut 
ehulUat. Tunc adaugeatur ignis ^ ut materia injlar 
Cerae fluat , quae effufa fervetur ufui in vitro oris 
angufli. 

DE CUPRO. 

Tinctura Veneris. 

1 ^. Limaturae Veneris rubrae unciam unam. 

Jffunde 

Spiritus Salis Ammoniaci cum Cineribus Cla- 
vellatis deftillati uncias fex. 

Digere j donec Tinctura coerulea evaferit- 

Tinctura Anti phthisica. 

Sacchari Saturni unciam unam. 

Vitrioli Martis unciam femis. 

Separatim pulverifata commifceantur , ut fiant in¬ 
jlar 


i84 PHARMACOP OE A 

Jlar paflae^ quae-, in patella vitreata aeri expofita ali¬ 
quot diebus , rubefiet ; pulverifatae affunde 
Spiritus Vini rectificati uncias quatuor. 

Frigide extraho Tincturam. 

Tutiae Prae paratio. 
Tutiae Officinarum fieu Cadmiae Graecorum 

Q, V. 

In Crucihulo ter candefiat^ toties 
Aqua Rofacea 

Extinguatur; dein fuper Marmor in fubtilijjimum pul¬ 
verem laevigatam redige cum 
Aqua Rofacea in Fafiillos. 

Eodem modo fit 

Lapidis Calaminaris Praeparatio. 

DE PLUMBO. 

Plumbi Ustio. 

i^. Plumbi laminarum tenuiffimarum q, v. 
Sulphuris Q, s. 

Fiat /Iratum fuper Jlratum in fictili novo-, ignem fuc- 
ccndito-, et flagrans plumbum fpatha ferrea move^, do- 
nec in cineres redigatur. 


Oleum 


H A G A N A. 185 

Oleum feu L i q.u o r P l u m b i. 

Plumbi calcinati Q. v. 

^fufo Aceto deftillato maceretur diu , Tinctura 
per chartam bibulam filtretur 5 et ebulliendo parum 
infpijjetur. 

Saccharum Saturni. 

Aceti Lithargyrii a v. 

Evapora in vitro igne arenae 5 quoufque in fuperfi- 
cie pellicula appareat , defer in locum frigidum 5 ut 
cryjlalli concrefcant ^ Saccharum Saturni. Hoc 

folve in Aceto dejlillato folutum ut fupra evapora et 
in frigido loco cryftalli concrefcent pulcherrimae. 

de ferro. 

Chalybis Prae paratio. 

Limaturae Chalybis puriffimi q. v. 

Irroretur 

Aceto Vini acerrimo; 

Ad folem ficcetur , et hoc tamdiu repetatur^ donec 
fuper Porphyritem 

Affufo tantillo Aquae Cinamomi 
Teri queat in inpalpabilem pulverem. 


Aa 


Sal 


IS6 pharmacop oe-a 


S Ah /eu ViTRioLUM Martis. 

Limaturae Martis non rubiginofae partes duas. 
Illi in vitro amplo affunde 
Aquae communis calidae partes fex. 

Senjim dehinc injlilla 
Olei Vitrioli partes tres. 

Baec agita ^ et impone arenae calidae^ folutionem 
decantatam filtra calide , evapora igne arenae , donec 
cuticula appareat. Repone in loco frigido j quae con-^ 
crefcunt cryjialli , funt Vitriolum Martis. 

Tinctura Vitrioli Martis 
L u D o V I c L 

R’. Vitrioli Martis unciam unam. 

Cryftallorum Tartari uncias quatuor. 

Ebulliant cum 
Aquae purae s. q. 

Ter duodecim horas ^ vel donec materia ad Mellis 
fpijfitudinem fit redacta. 

Huic altae phialae immiffae affunde 
Spiritus Vini rectificati duodecuplum. 

Ebulliant leviter viginti quatuor horis. 

Tincturam rubicundam a foecibus feparatam ufiui 
Jcrva> 


TINCTURA 


H A G A N A. 1B7 

Tinctura Martis Aperiens. 

1 ^. Limaturae Martis uncias tres. 

Cremoris Tartari uncias duodecim. 

Coque cum S. Q. 

Aquae purae 

In lebete , faepius /patula ferrea agitando , donec 
aqua nigra evaferit , quae decantata ad tenuioris Sy- 
rupi confijlentiam evaporetur. 

Crocus Martis Aperiens. 

Limaturae Martis. 

Sulphuris ana partes aequales. 

Terantur diu in mortario vitreo vel lapideo , af¬ 
fundendo Aquam, utfmtpafla; haec per quinque ho¬ 
ras reponatur , dein tecto crucihulo imponatur igni , ut 
deflagret fervetur adhuc per biborium circiter in igne^ 
perpetuo agitando-, donec pulvis fiat ruber. 

. Flores Salis Ammoniaci 
Martiales. 

Lapidis Haematitidis. 

Salis Ammoniaci ana partes aequales. 

Terantur in pulverem inpalpabilem \ indantur cu¬ 
curbitae vitreae fuo akmbico munitae , defodiantur 
in arena ufque ad alembicum. Deinde arenae igne 
fummo fublimentur flores. 

Aa 2 


i8g P H A R M A C O P OE A 


DE MERCURIO, 

Mercurius Praecipitatus Albus.. 

Mercurii uncias octo. 

Solve in 

Spiritus Nitri vel 

Aquae Fortis unciis duodecim. 

Solutioni affunde 

Muriam;, factam ex Salis Marini unciis quinque’ 
cum aquae pinta una. 

Praecipitabitur 
Mercurius albi coloris. 

Qui^t iterata 
Aquae affufione, 

Edulcorandus et exficcandus ejl. 

Mercurius Praecipitatus Ruber 

.1^. Mercurii q, v: 

Solvatur in 
Aquae Fortis vel 
Spiritus Nitri s. Q. 

Solutum evapora in arena ad ficciiatenr^ deinde auge 
ignem ad tertium ufque gradum , quoufque pulvis ex 
albo fiat ruber. 


MeR CURIUS 


H A G A N A. 


189 

Mercurius Sublimatus 
C aRRosivus. 

Mercurii vivi Q. v. 

Solve in arena calida m 

Aquae Fortis vel 

Spiritus Nitri q. s.^ 

Cum planefolutus fuerit Mercurius^ evapora ad fic- 
citatem. Huic majfae admifce 

Salis Marini decrepitati partem aequalem. 

Ea reple matracii unam partem tertiamorificium 
vitri chartaceo operculo claude , impone arenae , appli¬ 
ca primo ignem lenem , quem fuccejfve auge , donec 
omnis. Mercurius fublimatus fit , quod circiter pojl fex 
vel feptem horas continget , refrigeretur matracium , 
eoquc fracto j Mercurius Sublimatus Corrofivus exi¬ 
matur. 

Trochisci de Minio 

JOHANNIS DE ViC. 

■%’. Micae Panis uncias quatuor. 

Mercurii fublimati corrofivi unciam unamv* 

Minii unciam femis. 

Cum aqua Rofarum formentur 

Trochifci oblongi. 

Aa 3 


Mercurius^ 


190 


PHARMACOPOEA 


Mercurius Dulcis. 

1^. Mercurii fublimati corrofivi Q; p. 

Tere in mortario vitreo 5 vel marmoreo 5 paulatim- 
que inter terendum admifce 

Mercurium vivum ea quantitate, donec 
Mercurius corrofivus nihil amplius alTumat. 

Jd minimum tantundcm vivi fumatur , quantum 
fublimati. Pulvere hoc reple vitri idonei partem ter- 
tiam-^ fuhlimaque vel ex arena^ vel igne aperto^ inci¬ 
piendo ah igne primi gradus 5 eumque ad tertium uf- 
que gradum adaugendo. Si operatus rite fueris , qua- 
tuor vel quinque horarum Jpatio operatio erit finita, 
tum fracto vitro Sublimatum Dulce exime , quod fi 
purum non fatis fueritfublimationem ^ abjectis fordi- 
bus 3 una et altera vice repete:, quod 3 fi octies fublimatum 
fuerit:, dicitur 

Panacea, vel 
Calomelan 

Turbith Minerale. 

Vf Mercurii partem unam. 

Olei Vitrioli optimi partes quatuor. 

Impone in matracio vitreo arenae^ flruatur ignis-, 
ut maffa fere ebulliat 3 tandemque fiat ficca 3 ac albi 
coloris. Huic refrigeratae affunde aquam tepidam 3 et 
decidet ad fundum pulvis luteus 3 hunc aqua fei^vida 
e dulcora:, donec fiat infipidus 3 er it que Turbith Mi¬ 
nerale. 


M,ercurius 


H A G A N A. 


igi 


Mercurius Vitae. 

Butyri Antimonii q, s. 

Effundatur fenfim in ^oitrum , aqua purifTima reple¬ 
tumquae Jlatim lactea evadet : dein praecipitabitur 
pulvis niveus, ' multiplici ablutione aquae purae tepen¬ 
tis abluendus , et leni calore exftccandus. 

Aethiops Mineralis. 

Mercurii vivi partes quatuor. 

Florum Sulphuris partes tres. 

Jgitentur in mortario vitreo pijlillo vitreo-, donec 
Mercurius penitus difpareat , et pulvis fiat niger, ^ 

DE A N T I M O N I O, 

Vitrum Antimonii. 

1^. Antimonii crudi in fubtiliffimum pulverem re¬ 
dacti Q, V. 

Imponatur fictili terreo non vitreato ^ plani fundi. 
Calcina igne leni , [patula ferrea perpetuo agitando , ne 
concrefcatj et-, fi concreverit^ denuo in pulverem redi¬ 
gatur-, et calcinetur ut prius ^ agitando tamdiu-, donec 
non amplius fmnetet in grumos concrefeat. Tum inde 
crucibulo optimo-, laterculo tecto-, cui undique prunas 
admove , ut igne violentiffimo fluat pofi horam circiter ; 
fi prius immiffo bacillo fierreo aliquid extraxeris -, vide- 

rifqucy 


192 P H A R M A C O P OE A. 

rifque^ num materia fU fatis diaphana ^ effunde fuper 
tabulam lapideam probe calefactam \ quae refrigerata 
erit Vitrum Antimonii. 

Infusio Vitri Antimonil 

Vitri Antimonii integri drachmam unam. 

Vini Hifpanici libram unam. 

Stent in maceratione per viginti quatuor horas, 

Regulus Antimonii. 

Antimonii crudi. 

Tartari crudi ana libram femis. 

Terantur feorfim fubtiliffime , et mifceantur , in 
crucibulum bene ignitum conficiatur materia , clau~ 
datur tegula , et relinquatur in igne vehementiffi- 
mo^ donec materia ncel fluat ^ vel bene ignita fit ^ tum 
per vices inficiatur pauxillum nitri pulverifati, donec 
materia inflar aquae fluat. 

Removeatur crucibulum ah igne , et fine leniter re¬ 
frigerari , continuo fpatula ferrea pulfando crucibu¬ 
lum 5 ut Regulus ad jundum defeendat. Refrigerato cru- 
cihulo et fracto , reperitur in fundo materia alba me¬ 
tallica et fragilis , quae a fc oriis incumbentibus fepara- 
ta^ Regulum Antimonii effeit. 

Si prima fufione non fatis purus fit , per iteratam 
fufionem cum pauxillo Nitri rectificetur. 


Regulus 


H A G A N A, 193 

Regulus Antimonii Martialis. 

Ferri optimi uncias feptem. 

Fluat in crucibulo tecto ^ igni maximo impofito y in^ 
time candenti adde 

Antimonii optimi in fubtilem redacti pulverem 
libram unam. 

Cum majjd igne maximo bene fluxerit yfuccefflive adde 
Nitri optimi uncias tres. 

ObtectOy facta detonatione {crucibulo) igne maximo 
fluat y donec non amplius fcintillet , tum fubito in co¬ 
num fuforium calefactum,paucofebo inunctum , effunda¬ 
tur y conufque parum concutiatur y quae ad fundum fub- 
fidet pars metallica y Regulus efl. Regulus a fcor iis 
liberatus y iterum igne violento fluat y fenfim dcnuo 
Nitri puriflimi et ficciflimi unciae tres 
Addantur y hocque tertia etiam vice cum iifdem cau¬ 
telis iteretur y et erit 

Regulus Antimonii Martialis Stellatus. 

Crocus Metallorum. 

Antimonii crudi. 

Nitri puri ana partes aequales. 

Terantur accurate in minutiffimum pulverem y deto¬ 
nentur y pulvis refiduus edulcoratus , efl 
Crocus Metdbrum. 


Bb 


Infusio 


i94 


PHARMACOP OE A 


Infusio Croci Metallorum, 

A auA BENEDICTA RuLANDL 

Croci Metallorum drachmam unam. 

Vini Hilpanici libram unam. 

Digerantur per tres dies, Infufio decantata ferve¬ 
tur ufui. 

Tartarus Emeticus. 
Croci Metallorum. 

Cremoris Tartari ana partes aequales. 

Bulliant in aqua , donec Tartarus diffolvatur , ph 
latio calida filtretur,, id nova affufa aqua toties repe¬ 
tatur^ donec non amplius de Tartaro appareat. Eva¬ 
poretur^ donec cuticula confpiciatur , et ad Cryjlalli- 
jandum reponatur eruntque Cryjlalli 
Tartarus Emeticus. 

Antimonium Diaphoreticum Ablutum. 

- ---non Ablu¬ 
tum. 

Nitrum Antimoniatum. 

Antimonii optimi partem unam^ 

Nitri puriflimi partes tres. 

Terantur in pulverem jubtiliffimum , et accurate 
mifceantur dein detonentur^ eoque facto^ per qua^ 
iimtem horae detineantur in igne non vehementiori 

quam 
H A G A N A. 195 

quam ut Jolummodo candeant. Frigefacta majjd in 
fubtikm pulverem redigatur , eritque Antimonium 
Diaphoreticum non edulcoratum. Si vero Nitrum 
aqua abluatur , erit Antimonium Diaphoreticum 
vulgo ita dictum. Aqua 5 qua ablutum ejl ^ ad dimi¬ 
diam evaporata^ dabit 

Nitrum Antimoniatum. 

Antimonii Butyrum. 
-Cinnabaris. 

Antimonii crudi pulverifati. 

Mercurii fublimati corrofivi ana partes aequales. 

Terantur diu in mortario vitreo vel lapideo , ut 
hene mifceantur , eo pulvere reple retortam vitream 
ampli colli ad dimidiam. Impone arenae , agglutina 
recipiens , excita ignem primi gradus , et exjlillahit 
liquor crajfus concrefcens , pruna admota fubinde fol- 
vendus , ne collum retortae occludat , eaque difjiliat. 
Augeatur ignis , donec egrediantur vapores rubri; 
tum remoto recipiente , aliud recipiens cum aqua ap¬ 
pone^ commijfurifque non lutatis^ auge ignem,, ut re¬ 
torta candeat , et ita per quadrihorium continua. Tunc 
refrigeratis omnibus^ habebis Butyrum Antimonii, 
et ejus Cinnabarin collo retortae adhaerentem. Bu¬ 
tyrum Antimonii ex arena per retortam rectifketur ^ 
Cinnabaris vero ita fervetur. 


Bb 2 


AntiheC' 
196 PHARMACOPOEA HAGANA. 

Antihecticum Poterii. 

p/. Antimonii in fubtiliffi.muni pulverem redacti 
partem unam. 

Limaturae Stanni Anglici partem dimidiam. 
Nitri puriflimi partes tres. 

Mifceantur accurate^ detonentur^ edulcorentur. 

Ruptorium commune. 

Fit ex Lixivio fortijjimo S. A. exficcatOy in vitro 
ficcijfmo probe obturato confervandum. INDEX 


INDEX 

MEDICAMENTORUM COMPOSI¬ 
TORUM IN OFFICINIS 
SERVANDORUM. 


Aceta De s*t illata. 


X^Cetum Alexipharmacum. 

Pag. 155 

---Deflillatum. 

ibid. 

-Prophylacticum. 

ibid. 

Aceta Infusa. 


Acetum Calendulae. 

104 

•-Lavendulae. 

ibid. 

— ^ - Lithargyrii. 

ibid. 

-- Rofaceum. 

ibid. 

-Rutaceum. 

ibid. 

-Sambucinam. 

ibid. 

-Scilliticum. 

105 

-Theriacale. 

ibid. 

Antidota et Opi 

A T A. 

Confectio Alkermes. 

77 

- Sine Ambra et Mofcho. ibid. 

-Corroborans. 

ibid. 

-- Hyacinthorum. 

7 B 

Diafcordium Fracaftorii. 

ibid. 

Incompletum. 

79 

--Sylvii. 

ibid. 

Bb 3 

Mithrida* 


INDEX MEDICAMENTORUM 


Mithridatium Damocratis. Pag. 8i 

Philonium Mefuae. 83 

Requies Nicolai. ibid. 

Theriaca Andromachi Senioris. 84 

‘— — Diateflaron. . 87 

D E A N‘T I M O N I O. 

Antihecticum Poterii. 196 

Antimonii Butyrum. i 95 

-- Cinnabaris. ibid. 

Antimonium Diaphoreticum ablutum. 194 

_non ablutum. ibid. 

Crocus Metallorum. 198 

Infufio Croci Metallorum. i 94 

--Yitri Antimonii. 19^ 

Nitrum Antimoniatum. 494 

Regulus Antimonii. 19^ 

__Martialis. 193 

__Stellatus. ibid. 

Tartarus Emeticus. . i 94 

Vitrum Antimonii. . 191 


AauAE Compositae v. Spiritus compositi. 
AauAE PER Destillationem. 


Aqua Abfinthii. i 37 

-- Arboris Vitae. ibid. 

-- Artemifiae. ibid. 

-- Baccarum Juniperi. ibid. 

--Boraginis. ibid. 

Aqua COMPOSITORUM e t c. 

Aqua Cardui Benedicti, Pag. igy 

- Centaurii*Minoris, "" i3g 

-- Cichorei, 13*7 

- Cinamomi. 133 

- Cochleariae. i3y 

- Corticum recentium Aurantiorum, ibid. 

-Citriorum. ibid. 

- Foeniculi. ibid. 

- Florum Aurantiorum^, feu Naphae, ibid. 

-Lavendulae. ibid. 

-Liliorum Convallium. ibid. 

-Papaveris Enatici. ibid, 

-Rofarum. ibid. 

-Sambuci. ibid. 

-Tiliae. ibid, 

- Furnariae. ibid. 

- HylTopi. ibid. 

- Majoranae Nobilis. ibid, 

- Matricariae. ibid. 

-- Meliflae. ibid. 

- Menthae. ibid. 

- Petrofelini. ibid. 

- Plantaginis. 138 

- Pulegii. ibid. 

-- Radicis Graminis> ibid. 

- Rorifmarini. ibid. 

- Rutae. ibid. 

- Sabinae. ibid. 

■- Salviae. ibid. 

Arcanum Duplicatum,. 170 

De INDEX MEDICAMENTORUM 


De Argento. 


Lapis Infernalis. 

Pag. i 83 

De Auro. 


Aurum Fulminans. 

182 

Balsami. 


Balfamus Antapoplecticus. 

154 

--- Embryonis. 

149 

Balsami Unct 

U 0 s I. 

Balfamus Arcaei. 

122 

- Lucatellae. 

ibid. 

— Saturni, <1?^/Univerfalis. 

123 

De Calce Vi 

V A. 

Aqua Calcis. 

170 

-- Divina Fernelii. 

ibid. 

Phagadaenica. 

ibid. 

- Sapphirina. 

ibid. 

Cerata. 


Ceratum e Cumino. 

136 

-Defenfivum Coeruleum. 

ibid. 

-Stomachicum Galeni. 

ibid. 

Clysmatis De;coctum. 

Pag. 105 


Condita 


COMPOSITORUM etc. 
Condita. 


Conditae Radices Acori vulgaris. 

Pag. 87 

-Enulae Campanae. 

ibid. 

--— Satyrii. 

ibid. 

-Zingiberis. 

ibid. 

Conditi Cortices Aiirantiorum. 

ibid. 

-Citriorum. 

ibid. 

Fructus Berberi. 

ibid. 

- Cydoniorum caro ec miva. ibid. 

Nuces Juglandes. 

ibid. 

-Mofchatae. 

ibid. 

C 0 N S E R V AE. 


Conferva Florum Anthos. 

88 

-- Boraginis. 

ibid. 

-BuglolTae. 

ibid. 

-Calendulae. 

ibid. 

-Rofarum Pallidarum. 

ibid. 

-Rofarum Rubrarum. 

ibid. 

--Violarum. 

ibid. 

-Herbarum Abfinthii vulgaris. 

ibid. 

-- MelilTae. 

ibid. 

--Menthae. 

ibid. 

-Salviae. 

ibid 

Cc 

De 
INDEX MEDICAMENTORUM 


De Cornu Cervi. 

Cornu Cervi;, Eboris^ aliorumque ofiium praepa¬ 
ratio. Pag. 171 

-Uftum. 172 

Eorundem offium Praeparatio Spagyrica. 171 

Sal Cornu Cervi et Spiritus. ibid. 

Spiritus Cornu Cervi Succinatus. 172 

Electuaria Solutiva. 

Electuarium Diacatholicon. 74 

-Diaphoenicon. ibid. 

-Diaprunum. 75 

-Hierae Picrae Galeni. ibid. 

-Hydragogum Sylvii. 76 

— -Succi Rofarum. ibid. 

E L I X I R I A. 

Elixir Hyftericum. 164 

-Idem cum acido. ibid. 

- Proprietatis fine acido. ibid. 

^— Salutis. 165 

Emplastra. 

-de Chavonne. 123 

-Defenfivum Rubrum. 125 

— -Diachylon cum Gummi. 124 

Emplaftrum COMPOSITORUM etc. 


Emplaflrum Diapalma. Pag. ibid. 

-Diapompholygos. 126 

-- Diafulphuris Rulandi. ibid. 

-Gratia Dei. 127 

—- Gnkum,feu Lapidis Calaminaris.ibid- 

--I])e Labdano. 128 

-De Lapide Calaminari fimplex. 127 

-Meliloti. 129 

-- Minii. 130 

-Miicaginum. ibid. 

-Oxycroceum. 131 

-Ranarum Jine Mercurio. ibid. 

-Ruflingii. 133 

-e Spermate Ceti. 134 

-Stichticum Paracelfi. ibid. 

-Veficatorium. 135 

Extracta. 

Extractum Agrimoniae. 73 

-Centaurii Minoris. ibid. 

-Corticis Peruviani. ibid. 

-Elaterii. 72 

_Radicis Gentianae. 73 

__Helenii. ibid. 

__Hellebori Nigri, ibid. 

--—- RheL 72 


Cc 2 De 


INDEX MEDICAMENTORUM 
De Ferro. . 

Chalybis Praeparatio. Pag. 185 

Crocus Martis Aperiens. i8y 

Flores Salis Ammoniaci Martiales. ibid. 

Sal;,y^?/ Vitriolum Martis. 186 

Tinctura Martis Aperiens. 187 

-Yitrioli Martis Ludovici, 186 

Flores per Sublimationem. 
Flores Benzoin. idd 

L O C H. 

Loch Sanum et Expertum. 101 

Mellita. 

Diamoron Nicolai. 103 

Mei Chelidonii. ibid 

- Mercuriale, ibid- 

- Rofarum Rubrarum. ibid. 

Oxymel Scilliticum. ibid. 

--Simplex. ibid 

De Mercurio. 

Aethiops Mineralis. ipi 

Mercurius Dulcis. ipo 

--Praecipitatus Albus. T 188 

-----— Ruber. ibid. 

.—-Sublimatus Corrofivus. 189 

- Vitae. rpi 

Panacea vel Calomelan. 190 

Trochifci de Minio Joannis de Vic. 189 

Turbith Mineralc: 190 

De 


COMPOSITORUM etc. 
De Nitro. 


Liquor Nitri fixi. Pag. 

Sal Nitri fixum. lyq 

- Polychreflus. ly^ 

—• Prunellae. ibid. 

Spiritus Nitri cum Bolo. iy6 

-Dulcis. ibid. 

—;- Glauberi. ibid. 

Olea per Deliquium. 

Oleum ^ Liquor Myrrhae. i66 

Olea per Destillationem. 

Oleum Baccarum Juniperi. 153 

- Cajapoeti. ibid. 

- Caryophyllorum. ibid. 

- Cinamomi. ibid. 

- Corticum recentium Aurantiorum. ibid. 

-Citriorum. ibid. 

- HyfTopi. ibid. 

- Kinkenemalo. ibid. 

- Laterum, feu Philofophorum. 154 

- Ligni Rhodii. 153 

- - SafTafras. ibid. 

- Macis. ibid. 

- - Majoranae. ibid. 

—^- Menthae. ibid. 

•- Nucis Mofchatae. ibid. 

C c 3 Oleum 


INDEX MEDICAMENTORUM 


Oleum Origani Cretici. 

Pag. 153 

—-- Pulegii. 

ibid. 

- Rorifmarini, 

ibid. 

- Sabinae. 

ibid. 

- Seminis Anethi. 

ibid. 

— Anifi. 

ibid. 

--Carui. 

ibid. 

- Spicae. 

ibid. 

- Tanaceti. 

ibid. 

■-Terebinthinae. 

L 54 

Olea per Expressionem. 

Oleum Amygdalarum Amararum. 

106 

----— Dulcium. 

ibid. 

-Laurinum Genuinum. 

ibid. 

- Macis. 

ibid. 

-Nucis Juglandis. 

ibid. 

-Mofchatae. 

ibid. 

-Olivarum maturarum. 

ibid. 

-Palmae. 

ibid. 

-Seminis Hyofcyami. 

ibid. 

-Lini. 

ibid. 

-Nigellae. 

ibid. 

—-Papaveris. 

ibid. 


Olea per Infusionem. 

Oleum Abfynthii. 107 

-Anethinum. ibid. 

--Capparum. ibid. 

Oleum COMPOSITORUM e t c. 

Oleum Caitorei. Pag. io8 

- Chamaemelinum. 107 

- Crocinum pro Emplaftro e Ranis. 109 

■ -Hyperici. 107 

- Irinum. 109 

- Liliorum Alborum. 107 

- ^— Lumbricorum Terreilrium. 109 

- Maftichinum. iio 

■ - Mucaginum. . ibid. 

-Nardinum. ibid. 

— _ Nepetae. 107 

- Ovorum. m 

-Rofaceum completum, 107 

—-Rutaceum. ibid. 

-Scorpionum. 111 

- Solani. 107 

- Trifolii Odorati. ibid. 

- Violaceum. ibid. 

Opiata V. Antidota. 

Pasta Vesicatoria. 135 

Pilulae Narcoticae. 

Laudanum Cydoniatum. 70 

---—— Purum. 71 

Pilulae de Cynogloffa. 70 

-- Sine Croco et Caftoreo. ibid. 

- Laudani Opiati, 71 

■ - e Styrace. ibid. 

Pilulae 

INDEX MEDICAMENTORUM 

Pilulae Purgantes. 

Pilulae Aloes Rofatae. Pag. 67 

-Aureae, ibid. 

-Cochiae. 68 

■- Extracti Catholici. ibid. 

-Foetidae. ibid. 

- Maftichinae. 69 

- Peflilentiales^ vel Ruffi. ibid. 

De Plumbo. 

Oleum^ feu Liquor Plumbi. 185 

Plumbi uftio. 184 

Saccharum Saturni 185 

Praeparatio Pulverum. 

Praeparatio Coralliorum. 52 

—--Cornu Cervi. 171 

-- - Spagyrica. ibid. 

-Eboris. ibid. 

-Lapidis Calaminaris. 184 

-Margaritarum. 52 

-Oculorum Cancrorum. ibid. 

-Scammonii 51 

-Succini. 52 

-Tutiae. 184 

Pulveres Aromatici. 

Pulvis Aromaticus Rofaceus. 53 

-- Cantianus , vel Comitiffae Kent. 54 

Pulvis 
COMPOSITORUM 

Pulvis e Chelis Cancrorum. 

- Diagalangae. 

- Diarrhodon. 

-Diatragacanthi Frigidus. 

--Haly ad Tabem. 

-Marchionis. 

-Sternutatorius, vcl Cephalicus. 

-Stomachicus. 

E T C. 

Pag. 53 

55 

ibid. 

ibid. 

57 

58 
57 

Pulveres Purgantes. 


Pulvis Cornachinus. 

-Diagrydii. 

Hierae Simplicis Galeni. 

-Senae vel Diafenae. 

52 

51 

ibid. 

52 

R E S I N AE. 


Refina Agarici. 

Guajaci. 

Jalappae. 

-Scammonii. 

166 

ibid. 

165 

166 

R O B. 


Rob Aoaciae vulgaris. 

- Berberorum. 

- Juniperinum. 

- Ribefiorum. 

- Sambuci. 

89 

ibid. 

ibid. 

ibid. 

ibid. 

Ruptorium Commune. 

196 

Dd 

De 

INDEX MEDICAMENTORUM 

De Sale Ammoniaco. 


Flores Salis Ammoniaci. 

Pag. 173 

Sal Volatile Oleofum et Aromaticum. 

ibid. 

Spiritus Salis Ammoniaci. 

ibid. 

De Sale Marino. 


Spiritus Salis cum Bolo. 

177 

'-Dulcis. 

ibid. 

-Glauberi. 

ibid. 

Sales per Decoctionem 

ET 

CrYS TALLIS ATIONEM. 


Cremor Tartari. 

167 

Cryflalli Tartari. 

168 

Sal Tartari. 

ibid. 

Sapo Tartareus. 

ibid. 

Tartarus regeneratus Terra Foliata Tartari. 169 

Sales per Incinerationem. 

Sal Abfynthii. 

167 

— Cardui Benedicti. 

ibid. 

— Fabarum. 

ibid. 

- Geniflae. 

ibid. 

— Sabinae. 

ibid. 


Spiritus 


COMPOSITORUM et a 
Spiritus Compositi. 


Aqua Anhaltina. Pag. 140 

- Antinephritica. 141 

•-- Antiparalytiea. 142 

- Ceraforum Nigrorum. 143 

- Quercetani ad Gonorrhoeam. ibid. 

- Raphani Compofita. 144 

- Refrigerans ^ feu Claretum. ibid. 

■- Vitae Matthioli. 145 

- Vulneraria^ Gallis Eau DArquebufade. 146 

Spiritus Antifcorbuticus F. Dekkers. 147 

--Aut Aqua MelilTae Magiftralis, Gallis 

Eau des Carmes. 150 

-- Aut Balfamus Embryonis. 149 

- Carminativus Sylvii. 14^ 

-Ceraforum Nigrorum. 148 

-Maftichinus. 15^ 

-Matricalis Burrhi. 15^ 

--Pectoralis F. Dekkers. 151 

Spiritus Simplices. 

Spiritus Cochleariae. i 39 

-Corticum Aurantiorum. ibid. 

---Citriorum. ibid. 

-Florum Lavendulae. 14^^ 

__Liliorum Convallium. ibid. 

--Menthae. 

-Radicis Angelicae. 

- Vini Rectificatus; et Alcohol. ibid. 

Dd 2 De 

INDEX MEDICAMENTORUM 
De Succino. 


Succini Sal Volatile et Oleum. 

Pag. i8i 

De Sulphure. 


Ballamus Sulphuris Anifatus. 

i8o 

Juniperinus. 

ibid. 

--Linatus. 

i8i 

--Rulandi. 

ibid. 

Succinatus. 

i8o 

--- Therebintinatus. 

ibid. 

Flores Sulphuris. 

ibid. 

Oleum feu Spiritus Sulphuris per Campanam, ibid. 

Suppositorium. 

73 

Syrupi Composit 

I. 

Syrupus Althaeae Fernelii. 

93 

-Artemifiae. 

ibid. 

-Capillorum Veneris. 

95 

Cichorei cum Rhabarbaro. 

96 

-Diacodii. 

ibid. 

-HylTopi Zwelferi. 

ibid. 

Jujubinus. 

97 

Menthae. 

98 

-Myrtinus. 

ibid- 

-Quinque Radicum. 

99 

--Rhamni Cathartici. 

95 

- Rofarum Solutivus cum Sena. 

99 

-Stoechadis. 

100 

- Symphyti majoris. 

lOI 


Syrupi 
COMPOSITORUM etc. 
Syrupi Simplices. 


Julapiuin Rofaceum. 

Pag. 92 

Syrupus Balfamicus. 

90 

- Cardui Benedicti. 

ibid. 

-Citri. 

ibid. 

.—-— Cydoniorum. 

ibid. 

- Florum Perficorum. 

91 

-- Poeoniae. 

92 

- Kermefinus. 

90 

•- Mororum. 

ibid. 

-Papaveris Albi. 

91 

—- Erratici. 

ibid. 

Rofarum Siccatarum. 

92 

---Solutivus. 

ibid. 

Rubi Idaei. 

90 

--Vetonicae Rubrae. 

92 

-- Violaceus. 

ibid. 

T A B E L L AE. 


Saccharum Althaeae. 

65 

-Perlatum. 

ibid. 

Tabellae contra Vermes. 

66 

- e Succo Citri. 

ibid. 

Tincturae Compositae. 


Tinctura Anodyna, feu Laudanum Liquidum 

Sydenhami. 

159 

- Seu Aqua Antiepileptica. 

160 

Dd 3 

Tinctura 

INDEX MEDICAMENTORUM 

Tinctura Afthmatica,_/^« Balfamus Afthmaticus 


Completus. 

Pag. i6i 

Deobftruens. 

ibiA 

Hydragoga. 

163 

Seu Aqua Hyfterica. 

162 

__ Jalappae confortans. 

163 

Tincturae per Digestionem simplices. 

Alcohol Alcalifatum. 

156 

Tinctura Antiphthifica. 

i 83 

Caftorei. 

157 

Cochinellae. 

ibid. 

Corticis Cafcarillae. 

ibid. 

. -— Cafliae Ligneae. 

ibid. 

Cinamomi. 

ibid. 

. -__ Kinae Kinae. 

ibid. 

T.icrni Colubrini. 

ibid. 

SalTafras. 

ibid. 

Winterani. 

ibid. 

Florum Centaurii Minoris. 

ibid. 

--Croci. 

ibid. 

--— Hyperici. 

ibid. 

--— Lavendulae. 

ibid. 

-Gummi Benzoes. 

ibid- 

- ---Laccae. 

158 

--- Ligni Guajaci. 

^57 

-Myrrhae. 

158 

•-Opii Crudi. 

157 

--Radicum Contrajervae. 

ibid. 

- - Gentianae. 

ibid. 


Tinctura 
COMPOSITORUM etc. 

Tinctura Radicum Helenii. Pag. 157 

-Jalappae. ibid. 

---Ninfing. ibid. 

---Rhabarbari. ibid. 

-Salis Tartari. 138 

-Succini. ibid. 

-Summitatum AbfinthiL 157 

- Tartari cum Vino. 158 

-Theriacalis fimplex. 159 

• -Veneris. 183 

Trochisci. 

Agaricus Trochifcatus. 59 

Trochifci Albi Rhazis, vel Sief album. ibid. 

- Alhandal. ibid, 

--Alkekengi. 60 

-- Bechici albi. 61 

--- Cypheos pro Mithridatio. ibid. 

• ---Hedychroi Galeni pro Theriaca. 62 

--- De Minio. 189 

- Myrrhae. 62 

--Scillitici. 64 

■- Terrae Sigillatae. 63 

-Viperini ad Theriacam. 65 

De V i t r i o l o. 

Ens Veneris. 179^ 

Sal Tartari Vitriolatus.^ ibid. 

Vitrioli Calcinatio.- i 77 

Vitrioh INDEX MEDICAMENT. COMPOSIT. etc. 

Vitrioli Oleum. 

Pag. 178 

Phlegma. 

ibid. 

Spiritus Acidus. 

ibid. 

Volatilis Sulphureus. 

ibid. 

Unguenta. 


Unguentum Aegyptiacum. 

112 

Album Camphoratum. 

ibid. 

-Althaeae Gompofitum. 

ibid. 

--Simplex. 

ibid. 

-Apoftolorum. 

113 

Arthanitae. 

114 

-Aureum. 


-Bafilicon. 

ibid. 

-Deficcativum Rubrum. 

116 

--Diapompholygos. 

ibid. 

Enulatum cum Mercurio. 

117 

--- Sine Mercurio et There- 

bintina. 

ibid. 

Fufcum. 

116 

-Martiatum. 


---- Nervinum. 

119 

-Nutritum. 

ibid. 

-Sine corpore. ^ 

ibid. 

-Oculare. 

i2o 

■ --- Pomatum vel Odoriferum. 

ibid. 

■-Populeum. 

I2I 

-Rofaceum. 

ibid. 

--Viride, vel Balfamus Viridis. 122